List of B-cell epitopes predicted by BepiPred method ( using a window size of 9 amino acids)

>Input Sequence

DIGDHYDIEANIGHYKYPHVVKNFISYYKKGLLPRGEPFSVYYEKHREQAIKLFELFFAA
NDYDTFYKTACWARDRVNEGMFMYALTVAAFHREDTKDLVLPPPYEVNPYLFVEDDVIQQ
AYKYWTKESGTDKHVEHVIPVNFTARSQEDLVAYFREDVDLNAFNMYFRYIYPSWFNTTL
YGKSFDRRGEQFYYTYHQIYARYFLERLSNSLPDVKPFQYSKPLKTGYNPHLRYHNGEEM
PARPSNMYPTNFDLFYVSDIKNYERRVEKAIDFGYAFDEHRTPYSLYHDQHGMDYLGQMI
EGTRNSPHQYFYGSVFHFYRLLVGHVVDPYHKNGLAPSALEHPQTALRDPAFYQLWKRID
HIVQKYKNRLPRYTYDELSFPGVKIENVDVGKLYTYFEHFEHSLGNAMYLGKLEDYMKAS
IRARHYRLNHKPFTYNIEVSSDKAQDVYVRIFLGPKYDSLGHECELDERRHYFVEMDRFV
HKVEAGKTVIERKSHDSSIISDSHDSYRNLFKKVSDALQEKDQYYIDKSHKYCGYPENLL
LPKGKKGGQTFTFYVIVTPYVKQDEHDFEPYHYKAFSYCGVGHGRKYPDDKPLGFPFDRK
IHDYDFYTPNMYFKDVVIFHKKYDEVHDVTH


Start Position       End Position       Peptide       Score       PD Search in SDAP       Cross-Reactivity Prediction
261       269 KNYERRVEK       6.128       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
364       372 QKYKNRLPR       6.079       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
584       592 GRKYPDDKP       5.767       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
365       373 KYKNRLPRY       5.5       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
583       591 HGRKYPDDK       5.075       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
42       50 YYEKHREQA       4.889       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
585       593 RKYPDDKPL       4.806       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
520       528 EKDQYYIDK       4.099       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
367       375 KNRLPRYTY       3.969       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
366       374 YKNRLPRYT       3.969       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
562       570 KQDEHDFEP       3.758       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
258       266 SDIKNYERR       3.74       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
41       49 VYYEKHREQ       3.592       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
369       377 RLPRYTYDE       3.569       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
519       527 QEKDQYYID       3.55       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
368       376 NRLPRYTYD       3.314       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
424       432 RHYRLNHKP       3.25       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
120       128 QAYKYWTKE       3.215       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
119       127 QQAYKYWTK       3.215       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
501       509 SDSHDSYRN       3.209       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
521       529 KDQYYIDKS       3.172       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
183       191 KSFDRRGEQ       3.142       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
126       134 TKESGTDKH       3.096       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
262       270 NYERRVEKA       3.095       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
620       628 HKKYDEVHD       2.962       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
563       571 QDEHDFEPY       2.945       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
559       567 PYVKQDEHD       2.914       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
186       194 DRRGEQFYY       2.878       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
61       69 NDYDTFYKT       2.828       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
44       52 EKHREQAIK       2.792       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
40       48 SVYYEKHRE       2.78       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
301       309 EGTRNSPHQ       2.709       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
516       524 DALQEKDQY       2.693       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
243       251 RPSNMYPTN       2.586       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
523       531 QYYIDKSHK       2.585       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
517       525 ALQEKDQYY       2.526       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
558       566 TPYVKQDEH       2.519       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
582       590 GHGRKYPDD       2.511       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
566       574 HDFEPYHYK       2.507       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
121       129 AYKYWTKES       2.488       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
187       195 RRGEQFYYT       2.487       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
302       310 GTRNSPHQY       2.451       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
371       379 PRYTYDELS       2.442       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
122       130 YKYWTKESG       2.437       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
586       594 KYPDDKPLG       2.428       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
190       198 EQFYYTYHQ       2.419       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
125       133 WTKESGTDK       2.392       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
524       532 YYIDKSHKY       2.339       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
304       312 RNSPHQYFY       2.328       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
90       98 AFHREDTKD       2.314       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
564       572 DEHDFEPYH       2.314       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
363       371 VQKYKNRLP       2.304       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
515       523 SDALQEKDQ       2.303       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
505       513 DSYRNLFKK       2.246       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
123       131 KYWTKESGT       2.244       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
277       285 FDEHRTPYS       2.227       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
43       51 YEKHREQAI       2.187       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
233       241 RYHNGEEMP       2.172       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
565       573 EHDFEPYHY       2.171       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
522       530 DQYYIDKSH       2.158       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
238       246 EEMPARPSN       2.155       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
260       268 IKNYERRVE       2.148       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
303       311 TRNSPHQYF       2.144       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
542       550 PKGKKGGQT       2.133       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
423       431 ARHYRLNHK       2.123       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
278       286 DEHRTPYSL       2.121       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
228       236 YNPHLRYHN       2.091       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
465       473 ELDERRHYF       2.083       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
422       430 RARHYRLNH       2.08       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
259       267 DIKNYERRV       2.071       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
102       110 PPPYEVNPY       2.066       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
602       610 HDYDFYTPN       2.061       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
222       230 KPLKTGYNP       2.021       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
279       287 EHRTPYSLY       1.99       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
188       196 RGEQFYYTY       1.99       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
60       68 ANDYDTFYK       1.979       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
502       510 DSHDSYRNL       1.975       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
281       289 RTPYSLYHD       1.919       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
142       150 NFTARSQED       1.9       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
91       99 FHREDTKDL       1.889       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
219       227 QYSKPLKTG       1.886       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
467       475 DERRHYFVE       1.875       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
124       132 YWTKESGTD       1.874       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
567       575 DFEPYHYKA       1.861       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
491       499 ERKSHDSSI       1.852       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
490       498 IERKSHDSS       1.852       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
22       30 KNFISYYKK       1.829       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
561       569 VKQDEHDFE       1.804       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
607       615 YTPNMYFKD       1.795       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
182       190 GKSFDRRGE       1.795       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
62       70 DYDTFYKTA       1.776       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
217       225 PFQYSKPLK       1.768       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
216       224 KPFQYSKPL       1.768       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
341       349 EHPQTALRD       1.767       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
518       526 LQEKDQYYI       1.753       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
221       229 SKPLKTGYN       1.751       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
225       233 KTGYNPHLR       1.742       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
241       249 PARPSNMYP       1.741       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
361       369 HIVQKYKNR       1.723       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
214       222 DVKPFQYSK       1.719       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
220       228 YSKPLKTGY       1.706       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
282       290 TPYSLYHDQ       1.697       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
598       606 DRKIHDYDF       1.681       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
597       605 FDRKIHDYD       1.681       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
276       284 AFDEHRTPY       1.679       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
275       283 YAFDEHRTP       1.679       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
218       226 FQYSKPLKT       1.65       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
560       568 YVKQDEHDF       1.632       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
242       250 ARPSNMYPT       1.625       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
181       189 YGKSFDRRG       1.624       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
92       100 HREDTKDLV       1.619       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
621       629 KKYDEVHDV       1.615       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
438       446 EVSSDKAQD       1.604       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
283       291 PYSLYHDQH       1.6       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
231       239 HLRYHNGEE       1.593       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
127       135 KESGTDKHV       1.592       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
236       244 NGEEMPARP       1.591       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
215       223 VKPFQYSKP       1.591       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
185       193 FDRRGEQFY       1.591       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
342       350 HPQTALRDP       1.578       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
599       607 RKIHDYDFY       1.577       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
280       288 HRTPYSLYH       1.564       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
596       604 PFDRKIHDY       1.557       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
619       627 FHKKYDEVH       1.536       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
287       295 YHDQHGMDY       1.531       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
504       512 HDSYRNLFK       1.528       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
427       435 RLNHKPFTY       1.524       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
426       434 YRLNHKPFT       1.524       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
370       378 LPRYTYDEL       1.503       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
603       611 DYDFYTPNM       1.499       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
569       577 EPYHYKAFS       1.493       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
455       463 PKYDSLGHE       1.485       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
360       368 DHIVQKYKN       1.469       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
440       448 SSDKAQDVY       1.451       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
264       272 ERRVEKAID       1.438       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
425       433 HYRLNHKPF       1.437       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
412       420 KLEDYMKAS       1.426       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
463       471 ECELDERRH       1.425       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
462       470 HECELDERR       1.425       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
27       35 YYKKGLLPR       1.425       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
230       238 PHLRYHNGE       1.422       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
257       265 VSDIKNYER       1.417       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
604       612 YDFYTPNMY       1.407       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
89       97 AAFHREDTK       1.4       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
235       243 HNGEEMPAR       1.4       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
500       508 ISDSHDSYR       1.399       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
37       45 EPFSVYYEK       1.396       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
39       47 FSVYYEKHR       1.39       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
189       197 GEQFYYTYH       1.383       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
128       136 ESGTDKHVE       1.379       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
223       231 PLKTGYNPH       1.375       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
557       565 VTPYVKQDE       1.374       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
372       380 RYTYDELSF       1.368       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
226       234 TGYNPHLRY       1.365       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
184       192 SFDRRGEQF       1.36       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
180       188 LYGKSFDRR       1.354       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
570       578 PYHYKAFSY       1.351       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
263       271 YERRVEKAI       1.349       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
45       53 KHREQAIKL       1.329       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
213       221 PDVKPFQYS       1.329       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
237       245 GEEMPARPS       1.326       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
487       495 KTVIERKSH       1.323       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
229       237 NPHLRYHNG       1.32       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
15       23 YKYPHVVKN       1.303       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
195       203 TYHQIYARY       1.292       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
194       202 YTYHQIYAR       1.292       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
464       472 CELDERRHY       1.289       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
227       235 GYNPHLRYH       1.287       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
428       436 LNHKPFTYN       1.251       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
245       253 SNMYPTNFD       1.235       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
239       247 EMPARPSNM       1.231       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
206       214 ERLSNSLPD       1.225       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
541       549 LPKGKKGGQ       1.219       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
543       551 KGKKGGQTF       1.195       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
414       422 EDYMKASIR       1.187       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
513       521 KVSDALQEK       1.182       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
512       520 KKVSDALQE       1.182       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
305       313 NSPHQYFYG       1.176       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
442       450 DKAQDVYVR       1.175       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
343       351 PQTALRDPA       1.171       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
622       630 KYDEVHDVT       1.166       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
600       608 KIHDYDFYT       1.162       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
232       240 LRYHNGEEM       1.158       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
430       438 HKPFTYNIE       1.145       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
244       252 PSNMYPTNF       1.143       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
256       264 YVSDIKNYE       1.134       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
527       535 DKSHKYCGY       1.129       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
118       126 IQQAYKYWT       1.127       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
337       345 PSALEHPQT       1.12       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
234       242 YHNGEEMPA       1.12       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
418       426 KASIRARHY       1.117       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
11       19 NIGHYKYPH       1.117       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
581       589 VGHGRKYPD       1.116       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
240       248 MPARPSNMY       1.114       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
468       476 ERRHYFVEM       1.111       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
488       496 TVIERKSHD       1.104       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
14       22 HYKYPHVVK       1.103       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
103       111 PPYEVNPYL       1.102       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
38       46 PFSVYYEKH       1.097       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
300       308 IEGTRNSPH       1.096       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
419       427 ASIRARHYR       1.094       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
530       538 HKYCGYPEN       1.087       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
101       109 LPPPYEVNP       1.087       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
129       137 SGTDKHVEH       1.083       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
373       381 YTYDELSFP       1.08       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
274       282 GYAFDEHRT       1.074       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
470       478 RHYFVEMDR       1.071       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
469       477 RRHYFVEMD       1.071       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
421       429 IRARHYRLN       1.071       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
508       516 RNLFKKVSD       1.064       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
429       437 NHKPFTYNI       1.064       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
411       419 GKLEDYMKA       1.053       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
587       595 YPDDKPLGF       1.051       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
394       402 YTYFEHFEH       1.051       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
528       536 KSHKYCGYP       1.046       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
353       361 YQLWKRIDH       1.045       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
362       370 IVQKYKNRL       1.044       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
328       336 DPYHKNGLA       1.039       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
588       596 PDDKPLGFP       1.038       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
193       201 YYTYHQIYA       1.034       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
489       497 VIERKSHDS       1.026       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
503       511 SHDSYRNLF       1.024       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
284       292 YSLYHDQHG       1.024       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
209       217 SNSLPDVKP       1.005       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
59       67 AANDYDTFY       1.0       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
507       515 YRNLFKKVS       0.998       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
506       514 SYRNLFKKV       0.998       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
179       187 TLYGKSFDR       0.997       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
29       37 KKGLLPRGE       0.995       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
72       80 WARDRVNEG       0.991       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
514       522 VSDALQEKD       0.987       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
93       101 REDTKDLVL       0.981       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
115       123 DDVIQQAYK       0.981       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
306       314 SPHQYFYGS       0.98       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
191       199 QFYYTYHQI       0.979       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
26       34 SYYKKGLLP       0.975       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
143       151 FTARSQEDL       0.975       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
435       443 YNIEVSSDK       0.97       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
568       576 FEPYHYKAF       0.965       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
486       494 GKTVIERKS       0.962       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
329       337 PYHKNGLAP       0.962       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
325       333 HVVDPYHKN       0.945       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
202       210 RYFLERLSN       0.941       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
73       81 ARDRVNEGM       0.933       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
606       614 FYTPNMYFK       0.931       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
9       17 EANIGHYKY       0.928       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
116       124 DVIQQAYKY       0.92       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
146       154 RSQEDLVAY       0.907       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
529       537 SHKYCGYPE       0.906       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
23       31 NFISYYKKG       0.905       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
28       36 YKKGLLPRG       0.9       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
154       162 YFREDVDLN       0.9       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
601       609 IHDYDFYTP       0.899       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
395       403 TYFEHFEHS       0.898       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
466       474 LDERRHYFV       0.893       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
420       428 SIRARHYRL       0.893       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
298       306 QMIEGTRNS       0.893       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
350       358 PAFYQLWKR       0.888       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
192       200 FYYTYHQIY       0.886       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
340       348 LEHPQTALR       0.873       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
544       552 GKKGGQTFT       0.862       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
595       603 FPFDRKIHD       0.86       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
410       418 LGKLEDYMK       0.86       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
608       616 TPNMYFKDV       0.85       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
454       462 GPKYDSLGH       0.849       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
114       122 EDDVIQQAY       0.849       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
141       149 VNFTARSQE       0.845       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
391       399 GKLYTYFEH       0.84       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
144       152 TARSQEDLV       0.835       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
330       338 YHKNGLAPS       0.834       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
535       543 YPENLLLPK       0.833       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
10       18 ANIGHYKYP       0.829       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
3       11 GDHYDIEAN       0.826       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
212       220 LPDVKPFQY       0.818       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
416       424 YMKASIRAR       0.812       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
288       296 HDQHGMDYL       0.806       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
286       294 LYHDQHGMD       0.806       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
441       449 SDKAQDVYV       0.804       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
357       365 KRIDHIVQK       0.801       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
165       173 NMYFRYIYP       0.801       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
74       82 RDRVNEGMF       0.8       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
525       533 YIDKSHKYC       0.8       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
299       307 MIEGTRNSP       0.797       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
623       631 YDEVHDVTH       0.793       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
618       626 IFHKKYDEV       0.791       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
617       625 VIFHKKYDE       0.791       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
538       546 NLLLPKGKK       0.786       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
336       344 APSALEHPQ       0.784       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
35       43 RGEPFSVYY       0.782       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
605       613 DFYTPNMYF       0.777       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
94       102 EDTKDLVLP       0.775       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
196       204 YHQIYARYF       0.775       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
34       42 PRGEPFSVY       0.771       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
30       38 KGLLPRGEP       0.769       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
327       335 VDPYHKNGL       0.764       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
246       254 NMYPTNFDL       0.76       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
68       76 KTACWARDR       0.757       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
349       357 DPAFYQLWK       0.757       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
545       553 KKGGQTFTF       0.754       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
140       148 PVNFTARSQ       0.754       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
492       500 RKSHDSSII       0.749       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
348       356 RDPAFYQLW       0.741       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
392       400 KLYTYFEHF       0.735       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
178       186 TTLYGKSFD       0.735       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
47       55 REQAIKLFE       0.733       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
224       232 LKTGYNPHL       0.733       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
338       346 SALEHPQTA       0.731       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
169       177 RYIYPSWFN       0.728       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
485       493 AGKTVIERK       0.725       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
461       469 GHECELDER       0.72       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
16       24 KYPHVVKNF       0.72       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
265       273 RRVEKAIDF       0.719       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
346       354 ALRDPAFYQ       0.712       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
167       175 YFRYIYPSW       0.71       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
108       116 NPYLFVEDD       0.71       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
177       185 NTTLYGKSF       0.708       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
176       184 FNTTLYGKS       0.708       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
417       425 MKASIRARH       0.705       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
434       442 TYNIEVSSD       0.7       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
211       219 SLPDVKPFQ       0.699       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
97       105 KDLVLPPPY       0.695       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
95       103 DTKDLVLPP       0.692       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
415       423 DYMKASIRA       0.692       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
36       44 GEPFSVYYE       0.691       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
200       208 YARYFLERL       0.691       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
439       447 VSSDKAQDV       0.687       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
326       334 VVDPYHKNG       0.687       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
374       382 TYDELSFPG       0.682       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
592       600 PLGFPFDRK       0.681       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
591       599 KPLGFPFDR       0.681       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
537       545 ENLLLPKGK       0.681       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
21       29 VKNFISYYK       0.679       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
437       445 IEVSSDKAQ       0.673       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
409       417 YLGKLEDYM       0.673       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
408       416 MYLGKLEDY       0.673       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
166       174 MYFRYIYPS       0.668       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
352       360 FYQLWKRID       0.665       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
162       170 NAFNMYFRY       0.664       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
580       588 GVGHGRKYP       0.661       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
297       305 GQMIEGTRN       0.66       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
531       539 KYCGYPENL       0.659       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
344       352 QTALRDPAF       0.656       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
210       218 NSLPDVKPF       0.649       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
248       256 YPTNFDLFY       0.648       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
285       293 SLYHDQHGM       0.647       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
273       281 FGYAFDEHR       0.645       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
203       211 YFLERLSNS       0.644       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
96       104 TKDLVLPPP       0.64       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
359       367 IDHIVQKYK       0.64       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
393       401 LYTYFEHFE       0.637       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
484       492 EAGKTVIER       0.628       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
358       366 RIDHIVQKY       0.627       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
436       444 NIEVSSDKA       0.625       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
431       439 KPFTYNIEV       0.625       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
104       112 PYEVNPYLF       0.617       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
290       298 QHGMDYLGQ       0.608       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
67       75 YKTACWARD       0.606       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
205       213 LERLSNSLP       0.605       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
398       406 EHFEHSLGN       0.602       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
98       106 DLVLPPPYE       0.602       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
130       138 GTDKHVEHV       0.6       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
1       9 DIGDHYDIE       0.595       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
345       353 TALRDPAFY       0.594       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
546       554 KGGQTFTFY       0.591       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
511       519 FKKVSDALQ       0.591       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
201       209 ARYFLERLS       0.591       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
199       207 IYARYFLER       0.587       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
289       297 DQHGMDYLG       0.586       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
149       157 EDLVAYFRE       0.586       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
148       156 QEDLVAYFR       0.586       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
4       12 DHYDIEANI       0.585       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
145       153 ARSQEDLVA       0.585       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
324       332 GHVVDPYHK       0.582       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
590       598 DKPLGFPFD       0.581       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
589       597 DDKPLGFPF       0.581       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
347       355 LRDPAFYQL       0.581       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
173       181 PSWFNTTLY       0.581       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
172       180 YPSWFNTTL       0.581       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
540       548 LLPKGKKGG       0.58       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
156       164 REDVDLNAF       0.58       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
155       163 FREDVDLNA       0.58       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
117       125 VIQQAYKYW       0.579       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
46       54 HREQAIKLF       0.576       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
63       71 YDTFYKTAC       0.57       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
255       263 FYVSDIKNY       0.567       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
153       161 AYFREDVDL       0.565       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
150       158 DLVAYFRED       0.565       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
450       458 RIFLGPKYD       0.559       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
556       564 IVTPYVKQD       0.556       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
175       183 WFNTTLYGK       0.555       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
58       66 FAANDYDTF       0.553       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
57       65 FFAANDYDT       0.553       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
272       280 DFGYAFDEH       0.55       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
509       517 NLFKKVSDA       0.549       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
13       21 GHYKYPHVV       0.546       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
307       315 PHQYFYGSV       0.543       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
331       339 HKNGLAPSA       0.538       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
71       79 CWARDRVNE       0.537       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
170       178 YIYPSWFNT       0.537       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
208       216 LSNSLPDVK       0.536       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
481       489 HKVEAGKTV       0.533       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
480       488 VHKVEAGKT       0.533       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
477       485 DRFVHKVEA       0.529       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
536       544 PENLLLPKG       0.526       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
207       215 RLSNSLPDV       0.525       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
100       108 VLPPPYEVN       0.522       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
88       96 VAAFHREDT       0.52       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
87       95 TVAAFHRED       0.52       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
198       206 QIYARYFLE       0.519       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
476       484 MDRFVHKVE       0.518       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
475       483 EMDRFVHKV       0.518       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
474       482 VEMDRFVHK       0.518       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
456       464 KYDSLGHEC       0.515       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
12       20 IGHYKYPHV       0.515       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
453       461 LGPKYDSLG       0.514       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
493       501 KSHDSSIIS       0.513       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
396       404 YFEHFEHSL       0.513       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
594       602 GFPFDRKIH       0.51       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
152       160 VAYFREDVD       0.509       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
384       392 KIENVDVGK       0.506       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
526       534 IDKSHKYCG       0.505       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
499       507 IISDSHDSY       0.501       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
413       421 LEDYMKASI       0.5       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search

Source: Epitopes are predicted using BepiPred webserver implemented in IEDB Analysis Resource at http://tools.iedb.org/main/bcell/


Thanks for using SDAP Database