List of B-cell epitopes predicted by BepiPred method ( using a window size of 9 amino acids)

>Input Sequence

EMPARPSNMYPTNIDLFYVSDIKNYESRVEKAIDFGYAFDEHRTPYSLYHDQHGMDYLGQ
MIEGTSNSPYQYFYGSIFHFYRLLVGHVVDPYHKNGLAPSALEHHQTALRDPAFYQLWKR
IDHIVQKYKNRLPRYTYDELSFPGVKIENVDVGKLYTYFEHFEHSLGNAMYIGKLEDLLK
ANIRASHYRLNHKPFTYNIEVSSDKAQDVYVRIFLGPKYDSLGHECELDERRHYFVEMDR
FVHKVEAGKTVIERKSHDSSIISDSHDSYRNLYKKVADALEEKDQYYIDKSHKYCNYPEN
LLLPKGKKGGQTFTFYVIVTPYVKQEQHDFEPYHYKAFSYCGVGHGRKYPDDKPLGFPFD
RKIHDYDFYTPNMYFKDVVIFHKKYDEVHEVTH


Start Position       End Position       Peptide       Score       PD Search in SDAP       Cross-Reactivity Prediction
126       134 QKYKNRLPR       6.043       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
346       354 GRKYPDDKP       5.733       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
127       135 KYKNRLPRY       5.468       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
345       353 HGRKYPDDK       5.045       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
347       355 RKYPDDKPL       4.778       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
23       31 KNYESRVEK       4.168       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
282       290 EKDQYYIDK       4.075       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
267       275 DSYRNLYKK       4.04       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
129       137 KNRLPRYTY       3.946       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
128       136 YKNRLPRYT       3.946       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
324       332 KQEQHDFEP       3.874       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
131       139 RLPRYTYDE       3.548       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
281       289 EEKDQYYID       3.529       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
130       138 NRLPRYTYD       3.295       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
263       271 SDSHDSYRN       3.191       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
283       291 KDQYYIDKS       3.154       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
382       390 HKKYDEVHE       3.053       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
325       333 QEQHDFEPY       3.036       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
321       329 PYVKQEQHD       3.005       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
266       274 HDSYRNLYK       2.749       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
278       286 DALEEKDQY       2.677       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
320       328 TPYVKQEQH       2.597       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
5       13 RPSNMYPTN       2.571       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
285       293 QYYIDKSHK       2.57       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
20       28 SDIKNYESR       2.544       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
279       287 ALEEKDQYY       2.512       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
344       352 GHGRKYPDD       2.497       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
328       336 HDFEPYHYK       2.492       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
133       141 PRYTYDELS       2.428       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
348       356 KYPDDKPLG       2.414       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
326       334 EQHDFEPYH       2.385       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
286       294 YYIDKSHKY       2.325       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
125       133 VQKYKNRLP       2.29       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
39       47 FDEHRTPYS       2.214       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
186       194 SHYRLNHKP       2.211       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
327       335 QHDFEPYHY       2.158       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
284       292 DQYYIDKSH       2.146       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
63       71 EGTSNSPYQ       2.122       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
304       312 PKGKKGGQT       2.121       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
40       48 DEHRTPYSL       2.108       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
24       32 NYESRVEKA       2.106       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
227       235 ELDERRHYF       2.071       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
364       372 HDYDFYTPN       2.049       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
41       49 EHRTPYSLY       1.978       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
264       272 DSHDSYRNL       1.963       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
64       72 GTSNSPYQY       1.92       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
43       51 RTPYSLYHD       1.908       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
229       237 DERRHYFVE       1.864       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
323       331 VKQEQHDFE       1.86       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
329       337 DFEPYHYKA       1.85       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
265       273 SHDSYRNLY       1.842       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
253       261 ERKSHDSSI       1.841       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
252       260 IERKSHDSS       1.841       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
289       297 DKSHKYCNY       1.825       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
66       74 SNSPYQYFY       1.824       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
268       276 SYRNLYKKV       1.796       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
369       377 YTPNMYFKD       1.785       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
292       300 HKYCNYPEN       1.756       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
280       288 LEEKDQYYI       1.743       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
3       11 PARPSNMYP       1.73       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
277       285 ADALEEKDQ       1.726       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
123       131 HIVQKYKNR       1.713       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
290       298 KSHKYCNYP       1.689       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
44       52 TPYSLYHDQ       1.687       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
322       330 YVKQEQHDF       1.683       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
65       73 TSNSPYQYF       1.68       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
360       368 DRKIHDYDF       1.671       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
359       367 FDRKIHDYD       1.671       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
38       46 AFDEHRTPY       1.669       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
37       45 YAFDEHRTP       1.669       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
383       391 KKYDEVHEV       1.665       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
4       12 ARPSNMYPT       1.615       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
200       208 EVSSDKAQD       1.594       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
45       53 PYSLYHDQH       1.59       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
361       369 RKIHDYDFY       1.568       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
42       50 HRTPYSLYH       1.554       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
358       366 PFDRKIHDY       1.547       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
103       111 EHHQTALRD       1.546       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
381       389 FHKKYDEVH       1.527       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
49       57 YHDQHGMDY       1.522       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
189       197 RLNHKPFTY       1.515       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
188       196 YRLNHKPFT       1.515       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
132       140 LPRYTYDEL       1.494       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
365       373 DYDFYTPNM       1.49       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
331       339 EPYHYKAFS       1.485       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
217       225 PKYDSLGHE       1.476       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
291       299 SHKYCNYPE       1.463       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
22       30 IKNYESRVE       1.461       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
122       130 DHIVQKYKN       1.461       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
185       193 ASHYRLNHK       1.444       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
270       278 RNLYKKVAD       1.443       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
202       210 SSDKAQDVY       1.443       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
187       195 HYRLNHKPF       1.428       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
225       233 ECELDERRH       1.417       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
224       232 HECELDERR       1.417       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
319       327 VTPYVKQEQ       1.416       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
184       192 RASHYRLNH       1.414       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
21       29 DIKNYESRV       1.409       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
366       374 YDFYTPNMY       1.398       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
262       270 ISDSHDSYR       1.391       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
104       112 HHQTALRDP       1.38       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
134       142 RYTYDELSF       1.36       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
269       277 YRNLYKKVA       1.354       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
67       75 NSPYQYFYG       1.347       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
332       340 PYHYKAFSY       1.343       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
249       257 KTVIERKSH       1.315       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
226       234 CELDERRHY       1.282       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
190       198 LNHKPFTYN       1.244       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
1       9 EMPARPSNM       1.224       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
303       311 LPKGKKGGQ       1.212       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
384       392 KYDEVHEVT       1.202       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
305       313 KGKKGGQTF       1.188       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
204       212 DKAQDVYVR       1.168       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
362       370 KIHDYDFYT       1.155       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
192       200 HKPFTYNIE       1.139       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
18       26 YVSDIKNYE       1.127       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
68       76 SPYQYFYGS       1.122       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
343       351 VGHGRKYPD       1.11       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
2       10 MPARPSNMY       1.107       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
230       238 ERRHYFVEM       1.104       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
250       258 TVIERKSHD       1.098       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
135       143 YTYDELSFP       1.073       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
36       44 GYAFDEHRT       1.068       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
232       240 RHYFVEMDR       1.065       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
231       239 RRHYFVEMD       1.065       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
293       301 KYCNYPENL       1.064       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
191       199 NHKPFTYNI       1.057       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
349       357 YPDDKPLGF       1.045       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
156       164 YTYFEHFEH       1.044       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
115       123 YQLWKRIDH       1.039       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
124       132 IVQKYKNRL       1.038       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
90       98 DPYHKNGLA       1.033       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
350       358 PDDKPLGFP       1.031       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
105       113 HQTALRDPA       1.025       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
251       259 VIERKSHDS       1.02       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
46       54 YSLYHDQHG       1.018       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
7       15 SNMYPTNID       0.994       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
99       107 PSALEHHQT       0.979       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
26       34 ESRVEKAID       0.978       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
19       27 VSDIKNYES       0.964       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
197       205 YNIEVSSDK       0.964       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
330       338 FEPYHYKAF       0.959       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
91       99 PYHKNGLAP       0.957       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
248       256 GKTVIERKS       0.956       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
87       95 HVVDPYHKN       0.94       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
368       376 FYTPNMYFK       0.925       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
6       14 PSNMYPTNI       0.92       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
25       33 YESRVEKAI       0.918       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
180       188 KANIRASHY       0.911       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
363       371 IHDYDFYTP       0.893       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
181       189 ANIRASHYR       0.893       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
157       165 TYFEHFEHS       0.893       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
228       236 LDERRHYFV       0.887       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
275       283 KVADALEEK       0.886       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
274       282 KKVADALEE       0.886       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
112       120 PAFYQLWKR       0.882       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
62       70 IEGTSNSPY       0.859       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
306       314 GKKGGQTFT       0.857       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
357       365 FPFDRKIHD       0.855       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
370       378 TPNMYFKDV       0.845       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
216       224 GPKYDSLGH       0.844       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
153       161 GKLYTYFEH       0.835       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
92       100 YHKNGLAPS       0.829       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
297       305 YPENLLLPK       0.828       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
385       393 YDEVHEVTH       0.818       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
288       296 IDKSHKYCN       0.816       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
50       58 HDQHGMDYL       0.801       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
48       56 LYHDQHGMD       0.801       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
273       281 YKKVADALE       0.801       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
203       211 SDKAQDVYV       0.799       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
119       127 KRIDHIVQK       0.796       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
287       295 YIDKSHKYC       0.795       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
380       388 IFHKKYDEV       0.786       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
379       387 VIFHKKYDE       0.786       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
300       308 NLLLPKGKK       0.781       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
367       375 DFYTPNMYF       0.773       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
102       110 LEHHQTALR       0.763       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
89       97 VDPYHKNGL       0.759       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
111       119 DPAFYQLWK       0.752       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
307       315 KKGGQTFTF       0.75       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
174       182 KLEDLLKAN       0.746       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
254       262 RKSHDSSII       0.745       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
271       279 NLYKKVADA       0.744       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
276       284 VADALEEKD       0.74       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
110       118 RDPAFYQLW       0.737       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
154       162 KLYTYFEHF       0.731       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
183       191 IRASHYRLN       0.729       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
182       190 NIRASHYRL       0.729       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
247       255 AGKTVIERK       0.721       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
223       231 GHECELDER       0.716       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
108       116 ALRDPAFYQ       0.708       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
196       204 TYNIEVSSD       0.696       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
98       106 APSALEHHQ       0.686       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
88       96 VVDPYHKNG       0.683       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
201       209 VSSDKAQDV       0.683       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
136       144 TYDELSFPG       0.678       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
354       362 PLGFPFDRK       0.677       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
353       361 KPLGFPFDR       0.677       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
299       307 ENLLLPKGK       0.677       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
199       207 IEVSSDKAQ       0.669       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
296       304 NYPENLLLP       0.666       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
114       122 FYQLWKRID       0.661       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
342       350 GVGHGRKYP       0.658       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
106       114 QTALRDPAF       0.652       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
47       55 SLYHDQHGM       0.643       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
35       43 FGYAFDEHR       0.641       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
100       108 SALEHHQTA       0.64       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
121       129 IDHIVQKYK       0.637       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
155       163 LYTYFEHFE       0.633       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
246       254 EAGKTVIER       0.624       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
120       128 RIDHIVQKY       0.624       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
198       206 NIEVSSDKA       0.621       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
193       201 KPFTYNIEV       0.621       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
176       184 EDLLKANIR       0.621       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
8       16 NMYPTNIDL       0.612       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
60       68 QMIEGTSNS       0.607       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
52       60 QHGMDYLGQ       0.604       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
160       168 EHFEHSLGN       0.599       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
107       115 TALRDPAFY       0.59       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
308       316 KGGQTFTFY       0.588       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
69       77 PYQYFYGSI       0.587       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
51       59 DQHGMDYLG       0.583       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
86       94 GHVVDPYHK       0.578       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
352       360 DKPLGFPFD       0.578       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
351       359 DDKPLGFPF       0.578       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
109       117 LRDPAFYQL       0.578       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
302       310 LLPKGKKGG       0.577       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
318       326 IVTPYVKQE       0.573       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
17       25 FYVSDIKNY       0.564       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
212       220 RIFLGPKYD       0.556       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
34       42 DFGYAFDEH       0.546       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
61       69 MIEGTSNSP       0.542       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
93       101 HKNGLAPSA       0.535       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
243       251 HKVEAGKTV       0.53       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
242       250 VHKVEAGKT       0.53       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
239       247 DRFVHKVEA       0.526       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
298       306 PENLLLPKG       0.523       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
10       18 YPTNIDLFY       0.521       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
238       246 MDRFVHKVE       0.515       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
237       245 EMDRFVHKV       0.515       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
236       244 VEMDRFVHK       0.515       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
218       226 KYDSLGHEC       0.512       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
215       223 LGPKYDSLG       0.511       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
255       263 KSHDSSIIS       0.51       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
158       166 YFEHFEHSL       0.51       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
356       364 GFPFDRKIH       0.507       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
146       154 KIENVDVGK       0.503       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search

Source: Epitopes are predicted using BepiPred webserver implemented in IEDB Analysis Resource at http://tools.iedb.org/main/bcell/


Thanks for using SDAP Database