List of B-cell epitopes predicted by BepiPred method ( using a window size of 9 amino acids)

>Input Sequence

IPADKVFLRKQWDVLRLVHRIHQHSIIPEQVTVGDSYDIEANINNYKNPRVVKNFMALYK
KDPVKRGEPFSTYYIKHREQAIMLFELFYYANDYDTFYKTACWARDRVNEGMFLYSFNIA
IMHREDMQDIVVPAFYEIYPFLFVENDVIQKAYDYKMKESGHLNEPHTHVIPVNFTLRNQ
EQLLSYFTEDVFLNAFNTYFRYMYPTWFNYTKYEYDVPRHGEQFYYFNQQMFARYMLERY
SNDMPEIQPFTYTKPFKTPYNPQLRYPNGQEVPARPAYMMPQDFDLMYVSDIKNYEKRVA
DAVDFGYVFCDKMISHSLYNNEKGLEWLGQIVEGNSMHPDFYGHIFHMYRSLLGHITDPF
HKHGVAPSALEHPETSLRDPAFYQIWKRVQHYFNKFQMKQPYYTREELAFDGVKIDNVDV
GKLYTYFEPYEMGLSNAVKVGKLEDVPNVDIRARNYRLNHKPFTYNVEVTSEKDTPVYVR
VFLGPKYNYYGHEYDLNERRNYFVEIDRFPYQLHTGKNTIQRNSHDSSVVAQEQDTYKVL
YKKVNEAYEGKTTYTYEKQDKYCGLPEHLLIPKGKKGGQAFTVYVIVTPYDKAVEKEEHH
FKAYSYCGVGPHDSVYDKKPLGFPFDRPIHSYDFVTPNMFMKDVFIFHKKYEEVEQH


Start Position       End Position       Peptide       Score       PD Search in SDAP       Cross-Reactivity Prediction
399       407 KQPYYTREE       7.781       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
554       562 YTYEKQDKY       7.763       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
553       561 TYTYEKQDK       7.15       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
551       559 KTTYTYEKQ       6.179       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
552       560 TTYTYEKQD       5.16       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
493       501 EYDLNERRN       4.482       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
398       406 MKQPYYTRE       4.446       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
397       405 QMKQPYYTR       4.446       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
494       502 YDLNERRNY       4.055       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
649       657 KKYEEVEQH       3.974       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
648       656 HKKYEEVEQ       3.974       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
151       159 KAYDYKMKE       3.963       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
150       158 QKAYDYKMK       3.963       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
492       500 HEYDLNERR       3.792       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
454       462 RNYRLNHKP       3.765       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
290       298 SDIKNYEKR       3.743       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
60       68 KKDPVKRGE       3.592       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
238       246 ERYSNDMPE       3.538       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
550       558 GKTTYTYEK       3.531       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
257       265 KTPYNPQLR       3.395       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
59       67 YKKDPVKRG       3.25       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
254       262 KPFKTPYNP       3.25       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
211       219 TKYEYDVPR       3.216       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
400       408 QPYYTREEL       3.209       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
486       494 KYNYYGHEY       3.156       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
208       216 FNYTKYEYD       3.121       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
485       493 PKYNYYGHE       3.114       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
42       50 NINNYKNPR       3.106       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
549       557 EGKTTYTYE       3.058       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
253       261 TKPFKTPYN       3.033       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
212       220 KYEYDVPRH       3.032       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
293       301 KNYEKRVAD       2.988       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
260       268 YNPQLRYPN       2.964       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
252       260 YTKPFKTPY       2.956       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
259       267 PYNPQLRYP       2.85       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
590       598 YDKAVEKEE       2.845       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
255       263 PFKTPYNPQ       2.815       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
394       402 NKFQMKQPY       2.796       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
61       69 KDPVKRGEP       2.777       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
92       100 NDYDTFYKT       2.772       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
72       80 TYYIKHREQ       2.772       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
548       556 YEGKTTYTY       2.767       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
395       403 KFQMKQPYY       2.724       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
251       259 TYTKPFKTP       2.722       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
58       66 LYKKDPVKR       2.708       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
209       217 NYTKYEYDV       2.675       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
258       266 TPYNPQLRY       2.66       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
555       563 TYEKQDKYC       2.656       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
152       160 AYDYKMKES       2.656       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
487       495 YNYYGHEYD       2.635       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
153       161 YDYKMKESG       2.602       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
210       218 YTKYEYDVP       2.573       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
612       620 HDSVYDKKP       2.553       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
611       619 PHDSVYDKK       2.553       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
589       597 PYDKAVEKE       2.54       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
541       549 YKKVNEAYE       2.479       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
591       599 DKAVEKEEH       2.471       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
453       461 ARNYRLNHK       2.46       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
452       460 RARNYRLNH       2.409       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
595       603 EKEEHHFKA       2.349       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
371       379 EHPETSLRD       2.298       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
517       525 KNTIQRNSH       2.259       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
154       162 DYKMKESGH       2.259       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
263       271 QLRYPNGQE       2.258       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
495       503 DLNERRNYF       2.241       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
468       476 EVTSEKDTP       2.24       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
545       553 NEAYEGKTT       2.197       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
71       79 STYYIKHRE       2.145       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
546       554 EAYEGKTTY       2.14       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
596       604 KEEHHFKAY       2.125       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
588       596 TPYDKAVEK       2.117       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
497       505 NERRNYFVE       2.092       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
387       395 KRVQHYFNK       2.087       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
291       299 DIKNYEKRV       2.073       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
531       539 AQEQDTYKV       2.053       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
530       538 VAQEQDTYK       2.053       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
372       380 HPETSLRDP       2.052       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
470       478 TSEKDTPVY       2.026       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
535       543 DTYKVLYKK       2.022       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
262       270 PQLRYPNGQ       2.016       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
592       600 KAVEKEEHH       2.013       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
234       242 RYMLERYSN       2.003       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
647       655 FHKKYEEVE       1.987       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
315       323 SHSLYNNEK       1.974       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
396       404 FQMKQPYYT       1.966       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
207       215 WFNYTKYEY       1.965       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
91       99 ANDYDTFYK       1.941       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
73       81 YYIKHREQA       1.94       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
491       499 GHEYDLNER       1.916       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
65       73 KRGEPFSTY       1.901       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
174       182 NFTLRNQEQ       1.893       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
46       54 YKNPRVVKN       1.887       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
45       53 NYKNPRVVK       1.887       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
518       526 NTIQRNSHD       1.886       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
401       409 PYYTREELA       1.872       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
261       269 NPQLRYPNG       1.872       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
222       230 EQFYYFNQQ       1.859       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
556       564 YEKQDKYCG       1.821       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
265       273 RYPNGQEVP       1.815       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
218       226 PRHGEQFYY       1.815       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
206       214 TWFNYTKYE       1.81       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
40       48 EANINNYKN       1.794       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
547       555 AYEGKTTYT       1.784       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
484       492 GPKYNYYGH       1.78       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
515       523 TGKNTIQRN       1.769       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
534       542 QDTYKVLYK       1.751       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
93       101 DYDTFYKTA       1.742       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
594       602 VEKEEHHFK       1.726       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
235       243 YMLERYSND       1.707       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
237       245 LERYSNDMP       1.685       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
532       540 QEQDTYKVL       1.676       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
455       463 NYRLNHKPF       1.665       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
215       223 YDVPRHGEQ       1.658       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
214       222 EYDVPRHGE       1.658       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
516       524 GKNTIQRNS       1.643       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
249       257 PFTYTKPFK       1.633       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
178       186 RNQEQLLSY       1.631       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
197       205 NTYFRYMYP       1.617       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
205       213 PTWFNYTKY       1.616       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
204       212 YPTWFNYTK       1.616       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
41       49 ANINNYKNP       1.602       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
519       527 TIQRNSHDS       1.572       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
543       551 KVNEAYEGK       1.566       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
542       550 KKVNEAYEG       1.566       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
392       400 YFNKFQMKQ       1.566       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
158       166 KESGHLNEP       1.549       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
613       621 DSVYDKKPL       1.547       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
521       529 QRNSHDSSV       1.546       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
393       401 FNKFQMKQP       1.545       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
424       432 YTYFEPYEM       1.54       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
490       498 YGHEYDLNE       1.533       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
250       258 FTYTKPFKT       1.525       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
472       480 EKDTPVYVR       1.523       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
373       381 PETSLRDPA       1.523       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
90       98 YANDYDTFY       1.52       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
89       97 YYANDYDTF       1.52       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
88       96 FYYANDYDT       1.52       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
44       52 NNYKNPRVV       1.518       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
533       541 EQDTYKVLY       1.516       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
510       518 PYQLHTGKN       1.51       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
294       302 NYEKRVADA       1.509       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
256       264 FKTPYNPQL       1.501       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
213       221 YEYDVPRHG       1.5       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
514       522 HTGKNTIQR       1.497       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
457       465 RLNHKPFTY       1.494       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
456       464 YRLNHKPFT       1.494       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
66       74 RGEPFSTYY       1.49       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
422       430 KLYTYFEPY       1.482       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
275       283 RPAYMMPQD       1.466       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
572       580 PKGKKGGQA       1.464       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
520       528 IQRNSHDSS       1.46       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
316       324 HSLYNNEKG       1.458       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
319       327 YNNEKGLEW       1.456       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
198       206 TYFRYMYPT       1.452       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
43       51 INNYKNPRV       1.433       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
239       247 RYSNDMPEI       1.432       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
597       605 EEHHFKAYS       1.424       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
289       297 VSDIKNYEK       1.419       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
248       256 QPFTYTKPF       1.414       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
511       519 YQLHTGKNT       1.409       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
57       65 ALYKKDPVK       1.397       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
149       157 IQKAYDYKM       1.389       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
489       497 YYGHEYDLN       1.387       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
488       496 NYYGHEYDL       1.387       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
507       515 DRFPYQLHT       1.343       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
450       458 DIRARNYRL       1.289       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
598       606 EHHFKAYSY       1.288       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
423       431 LYTYFEPYE       1.283       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
246       254 EIQPFTYTK       1.282       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
240       248 YSNDMPEIQ       1.266       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
610       618 GPHDSVYDK       1.263       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
233       241 ARYMLERYS       1.258       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
292       300 IKNYEKRVA       1.254       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
241       249 SNDMPEIQP       1.25       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
451       459 IRARNYRLN       1.241       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
616       624 YDKKPLGFP       1.234       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
391       399 HYFNKFQMK       1.23       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
458       466 LNHKPFTYN       1.227       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
62       70 DPVKRGEPF       1.203       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
466       474 NVEVTSEKD       1.198       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
460       468 HKPFTYNVE       1.189       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
540       548 LYKKVNEAY       1.18       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
268       276 NGQEVPARP       1.17       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
267       275 PNGQEVPAR       1.17       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
270       278 QEVPARPAY       1.164       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
449       457 VDIRARNYR       1.16       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
247       255 IQPFTYTKP       1.145       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
156       164 KMKESGHLN       1.145       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
318       326 LYNNEKGLE       1.142       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
370       378 LEHPETSLR       1.135       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
544       552 VNEAYEGKT       1.13       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
465       473 YNVEVTSEK       1.124       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
403       411 YTREELAFD       1.117       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
155       163 YKMKESGHL       1.116       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
288       296 YVSDIKNYE       1.111       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
538       546 KVLYKKVNE       1.107       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
459       467 NHKPFTYNV       1.104       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
367       375 PSALEHPET       1.098       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
386       394 WKRVQHYFN       1.097       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
201       209 RYMYPTWFN       1.085       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
483       491 LGPKYNYYG       1.079       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
236       244 MLERYSNDM       1.078       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
68       76 EPFSTYYIK       1.077       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
467       475 VEVTSEKDT       1.075       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
70       78 FSTYYIKHR       1.072       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
122       130 MHREDMQDI       1.068       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
121       129 IMHREDMQD       1.068       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
390       398 QHYFNKFQM       1.065       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
223       231 QFYYFNQQM       1.062       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
221       229 GEQFYYFNQ       1.062       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
199       207 YFRYMYPTW       1.058       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
159       167 ESGHLNEPH       1.054       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
402       410 YYTREELAF       1.048       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
47       55 KNPRVVKNF       1.043       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
471       479 SEKDTPVYV       1.042       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
148       156 VIQKAYDYK       1.042       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
626       634 DRPIHSYDF       1.023       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
625       633 FDRPIHSYD       1.023       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
219       227 RHGEQFYYF       1.017       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
571       579 IPKGKKGGQ       1.016       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
53       61 KNFMALYKK       1.004       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
537       545 YKVLYKKVN       1.001       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
496       504 LNERRNYFV       0.996       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
245       253 PEIQPFTYT       0.992       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
157       165 MKESGHLNE       0.992       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
425       433 TYFEPYEMG       0.973       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
103       111 WARDRVNEG       0.972       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
175       183 FTLRNQEQL       0.971       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
264       272 LRYPNGQEV       0.968       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
63       71 PVKRGEPFS       0.965       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
469       477 VTSEKDTPV       0.96       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
557       565 EKQDKYCGL       0.959       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
384       392 QIWKRVQHY       0.956       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
383       391 YQIWKRVQH       0.956       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
448       456 NVDIRARNY       0.952       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
368       376 SALEHPETS       0.951       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
194       202 NAFNTYFRY       0.949       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
624       632 PFDRPIHSY       0.947       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
482       490 FLGPKYNYY       0.944       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
447       455 PNVDIRARN       0.94       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
645       653 FIFHKKYEE       0.938       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
421       429 GKLYTYFEP       0.936       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
266       274 YPNGQEVPA       0.936       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
376       384 SLRDPAFYQ       0.926       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
145       153 ENDVIQKAY       0.926       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
176       184 TLRNQEQLL       0.924       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
614       622 SVYDKKPLG       0.917       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
216       224 DVPRHGEQF       0.916       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
104       112 ARDRVNEGM       0.915       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
498       506 ERRNYFVEI       0.912       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
196       204 FNTYFRYMY       0.906       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
388       396 RVQHYFNKF       0.904       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
86       94 ELFYYANDY       0.901       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
64       72 VKRGEPFST       0.901       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
536       544 TYKVLYKKV       0.899       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
146       154 NDVIQKAYD       0.893       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
161       169 GHLNEPHTH       0.892       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
274       282 ARPAYMMPQ       0.887       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
228       236 NQQMFARYM       0.885       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
317       325 SLYNNEKGL       0.884       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
428       436 EPYEMGLSN       0.883       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
5       13 KVFLRKQWD       0.881       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
4       12 DKVFLRKQW       0.881       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
500       508 RNYFVEIDR       0.879       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
499       507 RRNYFVEID       0.879       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
160       168 SGHLNEPHT       0.879       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
593       601 AVEKEEHHF       0.872       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
147       155 DVIQKAYDY       0.87       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
87       95 LFYYANDYD       0.869       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
74       82 YIKHREQAI       0.868       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
202       210 YMYPTWFNY       0.868       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
217       225 VPRHGEQFY       0.86       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
177       185 LRNQEQLLS       0.858       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
558       566 KQDKYCGLP       0.856       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
374       382 ETSLRDPAF       0.853       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
69       77 PFSTYYIKH       0.847       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
3       11 ADKVFLRKQ       0.847       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
54       62 NFMALYKKD       0.839       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
220       228 HGEQFYYFN       0.835       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
505       513 EIDRFPYQL       0.831       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
9       17 RKQWDVLRL       0.822       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
8       16 LRKQWDVLR       0.822       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
573       581 KGKKGGQAF       0.82       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
509       517 FPYQLHTGK       0.813       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
232       240 FARYMLERY       0.813       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
464       472 TYNVEVTSE       0.811       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
173       181 VNFTLRNQE       0.811       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
242       250 NDMPEIQPF       0.808       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
55       63 FMALYKKDP       0.806       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
646       654 IFHKKYEEV       0.804       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
123       131 HREDMQDIV       0.801       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
203       211 MYPTWFNYT       0.8       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
389       397 VQHYFNKFQ       0.799       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
34       42 GDSYDIEAN       0.798       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
508       516 RFPYQLHTG       0.796       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
355       363 HITDPFHKH       0.796       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
273       281 PARPAYMMP       0.792       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
587       595 VTPYDKAVE       0.786       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
105       113 RDRVNEGMF       0.784       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
39       47 IEANINNYK       0.782       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
333       341 EGNSMHPDF       0.776       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
227       235 FNQQMFARY       0.775       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
226       234 YFNQQMFAR       0.775       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
375       383 TSLRDPAFY       0.772       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
630       638 HSYDFVTPN       0.768       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
366       374 APSALEHPE       0.768       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
320       328 NNEKGLEWL       0.766       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
529       537 VVAQEQDTY       0.762       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
442       450 KLEDVPNVD       0.762       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
2       10 PADKVFLRK       0.756       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
504       512 VEIDRFPYQ       0.747       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
296       304 EKRVADAVD       0.742       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
99       107 KTACWARDR       0.742       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
559       567 QDKYCGLPE       0.741       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
380       388 PAFYQIWKR       0.74       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
269       277 GQEVPARPA       0.735       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
243       251 DMPEIQPFT       0.725       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
172       180 PVNFTLRNQ       0.724       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
179       187 NQEQLLSYF       0.721       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
404       412 TREELAFDG       0.706       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
335       343 NSMHPDFYG       0.702       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
334       342 GNSMHPDFY       0.702       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
277       285 AYMMPQDFD       0.7       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
295       303 YEKRVADAV       0.697       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
314       322 ISHSLYNNE       0.692       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
56       64 MALYKKDPV       0.691       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
22       30 HQHSIIPEQ       0.684       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
618       626 KKPLGFPFD       0.682       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
617       625 DKKPLGFPF       0.682       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
244       252 MPEIQPFTY       0.68       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
162       170 HLNEPHTHV       0.669       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
619       627 KPLGFPFDR       0.668       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
332       340 VEGNSMHPD       0.665       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
271       279 EVPARPAYM       0.665       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
522       530 RNSHDSSVV       0.662       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
506       514 IDRFPYQLH       0.653       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
473       481 KDTPVYVRV       0.653       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
38       46 DIEANINNY       0.653       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
37       45 YDIEANINN       0.653       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
528       536 SVVAQEQDT       0.652       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
461       469 KPFTYNVEV       0.648       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
276       284 PAYMMPQDF       0.648       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
181       189 EQLLSYFTE       0.647       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
180       188 QEQLLSYFT       0.647       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
164       172 NEPHTHVIP       0.646       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
120       128 AIMHREDMQ       0.646       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
76       84 KHREQAIML       0.645       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
287       295 MYVSDIKNY       0.635       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
444       452 EDVPNVDIR       0.634       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
379       387 DPAFYQIWK       0.631       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
513       521 LHTGKNTIQ       0.63       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
512       520 QLHTGKNTI       0.63       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
182       190 QLLSYFTED       0.624       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
225       233 YYFNQQMFA       0.62       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
378       386 RDPAFYQIW       0.618       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
357       365 TDPFHKHGV       0.613       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
382       390 FYQIWKRVQ       0.609       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
527       535 SSVVAQEQD       0.605       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
526       534 DSSVVAQEQ       0.605       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
336       344 SMHPDFYGH       0.594       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
98       106 YKTACWARD       0.594       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
615       623 VYDKKPLGF       0.592       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
574       582 GKKGGQAFT       0.592       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
369       377 ALEHPETSL       0.585       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
200       208 FRYMYPTWF       0.584       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
195       203 AFNTYFRYM       0.584       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
560       568 DKYCGLPEH       0.582       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
356       364 ITDPFHKHG       0.579       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
354       362 GHITDPFHK       0.579       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
29       37 EQVTVGDSY       0.578       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
280       288 MPQDFDLMY       0.571       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
278       286 YMMPQDFDL       0.571       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
28       36 PEQVTVGDS       0.57       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
35       43 DSYDIEANI       0.565       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
439       447 KVGKLEDVP       0.561       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
94       102 YDTFYKTAC       0.559       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
631       639 SYDFVTPNM       0.559       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
539       547 VLYKKVNEA       0.559       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
480       488 RVFLGPKYN       0.559       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
30       38 QVTVGDSYD       0.557       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
426       434 YFEPYEMGL       0.556       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
568       576 HLLIPKGKK       0.554       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
75       83 IKHREQAIM       0.548       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
36       44 SYDIEANIN       0.544       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
67       75 GEPFSTYYI       0.533       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
224       232 FYYFNQQMF       0.531       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
636       644 TPNMFMKDV       0.527       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
635       643 VTPNMFMKD       0.527       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
32       40 TVGDSYDIE       0.526       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
102       110 CWARDRVNE       0.526       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
623       631 FPFDRPIHS       0.523       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
620       628 PLGFPFDRP       0.517       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
48       56 NPRVVKNFM       0.516       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
429       437 PYEMGLSNA       0.515       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
231       239 MFARYMLER       0.513       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
311       319 DKMISHSLY       0.511       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
322       330 EKGLEWLGQ       0.508       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
16       24 RLVHRIHQH       0.501       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search

Source: Epitopes are predicted using BepiPred webserver implemented in IEDB Analysis Resource at http://tools.iedb.org/main/bcell/


Thanks for using SDAP Database