List of B-cell epitopes predicted by BepiPred method ( using a window size of 9 amino acids)

>Input Sequence

MASPCLIAVLVFLCAIVSCYSDNPIDSCWRGDSNWDQNRMKLADCAVGFGSSTMGGKGGD
FYTVTSTDDNPVNPTPGTLRYGATREKALWIIFSQNMNIKLKMPLYVAGHKTIDGRGADV
HLGNGGPCLFMRKVSHVILHSLHIHGCNTSVLGDVLVSESIGVEPVHAQDGDAITMRNVT
NAWIDHNSLSDCSDGLIDVTLGSTGITISNNHFFNHHKVMLLGHDDTYDDDKSMKVTVAF
NQFGPNAGQRMPRARYGLVHVANNNYDPWNIYAIGGSSNPTILSEGNSFTAPSESYKKEV
TKRIGCESPSACANWVWRSTRDAFINGAYFVSSGKTEETNIYNSNEAFKVENGNAAPQLT
KNAGVVT


Start Position       End Position       Peptide       Score       PD Search in SDAP       Cross-Reactivity Prediction
224       232 HDDTYDDDK       9.129       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
225       233 DDTYDDDKS       8.991       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
295       303 SYKKEVTKR       6.97       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
227       235 TYDDDKSMK       6.38       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
294       302 ESYKKEVTK       6.163       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
291       299 APSESYKKE       6.022       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
226       234 DTYDDDKSM       5.328       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
290       298 TAPSESYKK       5.019       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
33       41 SNWDQNRMK       4.666       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
223       231 GHDDTYDDD       4.517       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
292       300 PSESYKKEV       4.425       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
293       301 SESYKKEVT       4.13       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
332       340 SSGKTEETN       4.078       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
335       343 KTEETNIYN       4.053       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
32       40 DSNWDQNRM       3.896       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
31       39 GDSNWDQNR       3.896       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
30       38 RGDSNWDQN       3.896       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
296       304 YKKEVTKRI       3.646       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
249       257 QRMPRARYG       3.563       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
248       256 GQRMPRARY       3.563       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
80       88 RYGATREKA       3.466       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
262       270 ANNNYDPWN       3.283       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
228       236 YDDDKSMKV       3.281       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
68       76 DDNPVNPTP       3.262       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
67       75 TDDNPVNPT       3.045       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
338       346 ETNIYNSNE       3.026       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
337       345 EETNIYNSN       3.026       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
229       237 DDDKSMKVT       3.022       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
245       253 PNAGQRMPR       2.887       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
34       42 NWDQNRMKL       2.871       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
36       44 DQNRMKLAD       2.865       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
79       87 LRYGATREK       2.829       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
66       74 STDDNPVNP       2.827       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
336       344 TEETNIYNS       2.716       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
65       73 TSTDDNPVN       2.639       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
29       37 WRGDSNWDQ       2.548       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
334       342 GKTEETNIY       2.494       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
62       70 YTVTSTDDN       2.4       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
63       71 TVTSTDDNP       2.368       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
297       305 KKEVTKRIG       2.303       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
247       255 AGQRMPRAR       2.297       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
73       81 NPTPGTLRY       2.291       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
263       271 NNNYDPWNI       2.278       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
222       230 LGHDDTYDD       2.231       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
264       272 NNYDPWNIY       2.22       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
289       297 FTAPSESYK       2.173       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
333       341 SGKTEETNI       2.133       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
78       86 TLRYGATRE       2.042       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
260       268 HVANNNYDP       1.961       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
69       77 DNPVNPTPG       1.933       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
354       362 NAAPQLTKN       1.921       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
246       254 NAGQRMPRA       1.886       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
331       339 VSSGKTEET       1.882       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
314       322 NWVWRSTRD       1.867       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
35       43 WDQNRMKLA       1.804       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
210       218 NNHFFNHHK       1.795       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
339       347 TNIYNSNEA       1.765       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
250       258 RMPRARYGL       1.697       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
70       78 NPVNPTPGT       1.671       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
94       102 SQNMNIKLK       1.568       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
344       352 SNEAFKVEN       1.542       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
343       351 NSNEAFKVE       1.542       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
261       269 VANNNYDPW       1.515       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
287       295 NSFTAPSES       1.494       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
164       172 EPVHAQDGD       1.492       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
81       89 YGATREKAL       1.459       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
244       252 GPNAGQRMP       1.459       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
288       296 SFTAPSESY       1.456       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
242       250 QFGPNAGQR       1.429       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
74       82 PTPGTLRYG       1.41       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
318       326 RSTRDAFIN       1.396       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
342       350 YNSNEAFKV       1.395       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
265       273 NYDPWNIYA       1.394       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
230       238 DDKSMKVTV       1.343       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
341       349 IYNSNEAFK       1.317       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
61       69 FYTVTSTDD       1.292       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
60       68 DFYTVTSTD       1.292       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
111       119 KTIDGRGAD       1.249       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
64       72 VTSTDDNPV       1.218       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
355       363 AAPQLTKNA       1.207       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
209       217 SNNHFFNHH       1.203       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
349       357 KVENGNAAP       1.186       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
356       364 APQLTKNAG       1.182       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
353       361 GNAAPQLTK       1.182       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
241       249 NQFGPNAGQ       1.174       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
315       323 WVWRSTRDA       1.173       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
77       85 GTLRYGATR       1.167       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
95       103 QNMNIKLKM       1.158       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
351       359 ENGNAAPQL       1.141       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
346       354 EAFKVENGN       1.138       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
345       353 NEAFKVENG       1.138       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
313       321 ANWVWRSTR       1.13       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
330       338 FVSSGKTEE       1.129       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
286       294 GNSFTAPSE       1.104       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
285       293 EGNSFTAPS       1.104       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
284       292 SEGNSFTAP       1.104       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
221       229 LLGHDDTYD       1.102       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
72       80 VNPTPGTLR       1.085       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
169       177 QDGDAITMR       1.081       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
340       348 NIYNSNEAF       1.059       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
96       104 NMNIKLKMP       1.034       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
350       358 VENGNAAPQ       1.027       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
329       337 YFVSSGKTE       1.022       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
110       118 HKTIDGRGA       1.018       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
108       116 AGHKTIDGR       1.018       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
26       34 DSCWRGDSN       1.005       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
170       178 DGDAITMRN       1.004       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
109       117 GHKTIDGRG       0.997       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
277       285 SSNPTILSE       0.988       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
82       90 GATREKALW       0.979       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
180       188 TNAWIDHNS       0.967       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
316       324 VWRSTRDAF       0.966       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
352       360 NGNAAPQLT       0.951       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
259       267 VHVANNNYD       0.941       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
175       183 TMRNVTNAW       0.94       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
76       84 PGTLRYGAT       0.921       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
75       83 TPGTLRYGA       0.921       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
37       45 QNRMKLADC       0.92       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
317       325 WRSTRDAFI       0.912       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
252       260 PRARYGLVH       0.884       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
279       287 NPTILSEGN       0.875       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
165       173 PVHAQDGDA       0.87       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
357       365 PQLTKNAGV       0.869       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
301       309 TKRIGCESP       0.862       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
71       79 PVNPTPGTL       0.857       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
98       106 NIKLKMPLY       0.84       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
20       28 YSDNPIDSC       0.838       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
19       27 CYSDNPIDS       0.838       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
18       26 SCYSDNPID       0.838       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
211       219 NHFFNHHKV       0.828       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
22       30 DNPIDSCWR       0.821       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
243       251 FGPNAGQRM       0.817       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
231       239 DKSMKVTVA       0.813       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
302       310 KRIGCESPS       0.8       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
28       36 CWRGDSNWD       0.789       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
57       65 KGGDFYTVT       0.784       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
177       185 RNVTNAWID       0.771       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
167       175 HAQDGDAIT       0.767       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
59       67 GDFYTVTST       0.766       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
183       191 WIDHNSLSD       0.761       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
186       194 HNSLSDCSD       0.742       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
185       193 DHNSLSDCS       0.742       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
280       288 PTILSEGNS       0.729       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
278       286 SNPTILSEG       0.729       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
55       63 GGKGGDFYT       0.716       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
319       327 STRDAFING       0.705       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
52       60 STMGGKGGD       0.7       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
83       91 ATREKALWI       0.694       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
93       101 FSQNMNIKL       0.679       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
104       112 PLYVAGHKT       0.665       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
348       356 FKVENGNAA       0.664       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
347       355 AFKVENGNA       0.664       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
163       171 VEPVHAQDG       0.663       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
162       170 GVEPVHAQD       0.663       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
207       215 TISNNHFFN       0.657       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
220       228 MLLGHDDTY       0.653       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
172       180 DAITMRNVT       0.651       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
251       259 MPRARYGLV       0.643       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
27       35 SCWRGDSNW       0.633       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
174       182 ITMRNVTNA       0.627       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
173       181 AITMRNVTN       0.627       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
208       216 ISNNHFFNH       0.619       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
298       306 KEVTKRIGC       0.617       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
106       114 YVAGHKTID       0.611       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
266       274 YDPWNIYAI       0.608       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
239       247 AFNQFGPNA       0.599       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
328       336 AYFVSSGKT       0.596       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
283       291 LSEGNSFTA       0.589       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
240       248 FNQFGPNAG       0.587       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
92       100 IFSQNMNIK       0.577       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
321       329 RDAFINGAY       0.577       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
276       284 GSSNPTILS       0.564       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
51       59 SSTMGGKGG       0.562       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
50       58 GSSTMGGKG       0.562       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
21       29 SDNPIDSCW       0.562       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
100       108 KLKMPLYVA       0.559       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
168       176 AQDGDAITM       0.558       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
272       280 YAIGGSSNP       0.554       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
181       189 NAWIDHNSL       0.552       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
204       212 TGITISNNH       0.546       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
187       195 NSLSDCSDG       0.539       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
56       64 GKGGDFYTV       0.537       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
203       211 STGITISNN       0.537       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
38       46 NRMKLADCA       0.536       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
179       187 VTNAWIDHN       0.535       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
178       186 NVTNAWIDH       0.535       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
299       307 EVTKRIGCE       0.534       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
320       328 TRDAFINGA       0.532       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
97       105 MNIKLKMPL       0.53       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
58       66 GGDFYTVTS       0.525       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
114       122 DGRGADVHL       0.514       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
273       281 AIGGSSNPT       0.511       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
212       220 HFFNHHKVM       0.51       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
307       315 ESPSACANW       0.508       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
24       32 PIDSCWRGD       0.505       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search

Source: Epitopes are predicted using BepiPred webserver implemented in IEDB Analysis Resource at http://tools.iedb.org/main/bcell/


Thanks for using SDAP Database