List of B-cell epitopes predicted by BepiPred method ( using a window size of 9 amino acids)

>Input Sequence

MDSPCLIAVLVFLCAIVSCYSDNPIDSCWRGDSNWDQNRMKLADCAVGFGSSTMGGKGGD
IYTVTSAEDNPVNPTPGTLRYGATREKALWIIFSQNMNIKLKMPLYVAGHKTIDGRGADV
HLGNGGPCLFMRKVSHVILHGLHIHSCNTSVLGDVLVSESIGVEPVHAQDGDAITMRNVT
NAWIDHNSLPDCSDGLIDVTLSSTGITISNNHFFNHHKVMLLGHDDTYDDDKSMKVTVAF
NQFGPNAGQRMPRARYGLVHVANNNYDQWNIYAIGGSSNPTILSEGNSFTAPNENYKKEV
TKRIGCESTSACANWVWRSTRDAFSNGAYFVSSGKTEETNIYNSNEAFKVENGNLAPQLT
KNAGVVA


Start Position       End Position       Peptide       Score       PD Search in SDAP       Cross-Reactivity Prediction
224       232 HDDTYDDDK       8.799       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
225       233 DDTYDDDKS       8.666       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
291       299 APNENYKKE       8.359       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
295       303 NYKKEVTKR       8.062       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
294       302 ENYKKEVTK       7.128       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
290       298 TAPNENYKK       6.966       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
227       235 TYDDDKSMK       6.15       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
292       300 PNENYKKEV       6.141       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
293       301 NENYKKEVT       5.732       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
226       234 DTYDDDKSM       5.135       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
33       41 SNWDQNRMK       4.497       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
223       231 GHDDTYDDD       4.354       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
332       340 SSGKTEETN       3.931       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
335       343 KTEETNIYN       3.907       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
32       40 DSNWDQNRM       3.756       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
31       39 GDSNWDQNR       3.756       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
30       38 RGDSNWDQN       3.756       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
262       270 ANNNYDQWN       3.544       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
296       304 YKKEVTKRI       3.514       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
249       257 QRMPRARYG       3.434       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
248       256 GQRMPRARY       3.434       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
80       88 RYGATREKA       3.341       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
68       76 EDNPVNPTP       3.261       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
228       236 YDDDKSMKV       3.163       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
289       297 FTAPNENYK       3.016       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
338       346 ETNIYNSNE       2.917       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
337       345 EETNIYNSN       2.917       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
229       237 DDDKSMKVT       2.913       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
245       253 PNAGQRMPR       2.782       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
34       42 NWDQNRMKL       2.768       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
36       44 DQNRMKLAD       2.761       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
79       87 LRYGATREK       2.727       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
336       344 TEETNIYNS       2.618       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
318       326 RSTRDAFSN       2.572       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
263       271 NNNYDQWNI       2.459       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
29       37 WRGDSNWDQ       2.456       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
334       342 GKTEETNIY       2.404       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
264       272 NNYDQWNIY       2.396       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
297       305 KKEVTKRIG       2.219       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
247       255 AGQRMPRAR       2.214       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
73       81 NPTPGTLRY       2.208       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
222       230 LGHDDTYDD       2.15       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
67       75 AEDNPVNPT       2.13       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
260       268 HVANNNYDQ       2.117       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
287       295 NSFTAPNEN       2.074       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
333       341 SGKTEETNI       2.056       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
288       296 SFTAPNENY       2.021       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
66       74 SAEDNPVNP       1.978       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
78       86 TLRYGATRE       1.968       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
69       77 DNPVNPTPG       1.863       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
65       73 TSAEDNPVN       1.846       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
246       254 NAGQRMPRA       1.818       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
331       339 VSSGKTEET       1.814       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
314       322 NWVWRSTRD       1.8       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
35       43 WDQNRMKLA       1.739       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
210       218 NNHFFNHHK       1.73       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
339       347 TNIYNSNEA       1.702       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
317       325 WRSTRDAFS       1.681       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
62       70 YTVTSAEDN       1.679       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
63       71 TVTSAEDNP       1.657       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
261       269 VANNNYDQW       1.636       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
250       258 RMPRARYGL       1.635       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
70       78 NPVNPTPGT       1.61       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
94       102 SQNMNIKLK       1.512       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
354       362 NLAPQLTKN       1.512       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
265       273 NYDQWNIYA       1.505       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
344       352 SNEAFKVEN       1.486       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
343       351 NSNEAFKVE       1.486       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
164       172 EPVHAQDGD       1.438       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
81       89 YGATREKAL       1.407       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
244       252 GPNAGQRMP       1.406       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
242       250 QFGPNAGQR       1.378       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
74       82 PTPGTLRYG       1.359       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
342       350 YNSNEAFKV       1.344       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
319       327 STRDAFSNG       1.299       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
230       238 DDKSMKVTV       1.295       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
286       294 GNSFTAPNE       1.277       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
285       293 EGNSFTAPN       1.277       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
341       349 IYNSNEAFK       1.27       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
111       119 KTIDGRGAD       1.204       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
209       217 SNNHFFNHH       1.159       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
356       364 APQLTKNAG       1.14       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
315       323 WVWRSTRDA       1.131       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
241       249 NQFGPNAGQ       1.131       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
77       85 GTLRYGATR       1.125       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
95       103 QNMNIKLKM       1.116       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
346       354 EAFKVENGN       1.097       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
345       353 NEAFKVENG       1.097       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
330       338 FVSSGKTEE       1.089       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
313       321 ANWVWRSTR       1.089       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
284       292 SEGNSFTAP       1.064       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
321       329 RDAFSNGAY       1.063       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
221       229 LLGHDDTYD       1.062       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
72       80 VNPTPGTLR       1.046       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
169       177 QDGDAITMR       1.042       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
340       348 NIYNSNEAF       1.021       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
96       104 NMNIKLKMP       0.997       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
329       337 YFVSSGKTE       0.985       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
110       118 HKTIDGRGA       0.981       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
108       116 AGHKTIDGR       0.981       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
320       328 TRDAFSNGA       0.979       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
26       34 DSCWRGDSN       0.969       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
170       178 DGDAITMRN       0.968       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
109       117 GHKTIDGRG       0.961       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
277       285 SSNPTILSE       0.952       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
355       363 LAPQLTKNA       0.95       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
82       90 GATREKALW       0.944       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
349       357 KVENGNLAP       0.933       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
180       188 TNAWIDHNS       0.932       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
316       324 VWRSTRDAF       0.931       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
353       361 GNLAPQLTK       0.93       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
259       267 VHVANNNYD       0.907       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
175       183 TMRNVTNAW       0.906       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
351       359 ENGNLAPQL       0.898       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
76       84 PGTLRYGAT       0.888       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
75       83 TPGTLRYGA       0.888       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
37       45 QNRMKLADC       0.886       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
64       72 VTSAEDNPV       0.852       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
252       260 PRARYGLVH       0.852       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
183       191 WIDHNSLPD       0.846       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
279       287 NPTILSEGN       0.844       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
165       173 PVHAQDGDA       0.839       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
357       365 PQLTKNAGV       0.837       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
71       79 PVNPTPGTL       0.826       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
186       194 HNSLPDCSD       0.825       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
185       193 DHNSLPDCS       0.825       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
98       106 NIKLKMPLY       0.809       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
350       358 VENGNLAPQ       0.808       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
20       28 YSDNPIDSC       0.807       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
19       27 CYSDNPIDS       0.807       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
18       26 SCYSDNPID       0.807       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
211       219 NHFFNHHKV       0.798       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
22       30 DNPIDSCWR       0.792       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
243       251 FGPNAGQRM       0.787       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
231       239 DKSMKVTVA       0.783       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
301       309 TKRIGCEST       0.775       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
28       36 CWRGDSNWD       0.76       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
352       360 NGNLAPQLT       0.748       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
177       185 RNVTNAWID       0.743       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
167       175 HAQDGDAIT       0.739       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
61       69 IYTVTSAED       0.732       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
60       68 DIYTVTSAE       0.732       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
302       310 KRIGCESTS       0.72       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
280       288 PTILSEGNS       0.703       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
278       286 SNPTILSEG       0.703       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
52       60 STMGGKGGD       0.675       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
83       91 ATREKALWI       0.669       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
266       274 YDQWNIYAI       0.656       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
93       101 FSQNMNIKL       0.655       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
104       112 PLYVAGHKT       0.641       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
163       171 VEPVHAQDG       0.639       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
162       170 GVEPVHAQD       0.639       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
207       215 TISNNHFFN       0.633       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
220       228 MLLGHDDTY       0.629       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
172       180 DAITMRNVT       0.627       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
251       259 MPRARYGLV       0.62       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
57       65 KGGDIYTVT       0.611       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
27       35 SCWRGDSNW       0.61       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
174       182 ITMRNVTNA       0.604       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
173       181 AITMRNVTN       0.604       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
187       195 NSLPDCSDG       0.6       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
208       216 ISNNHFFNH       0.597       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
298       306 KEVTKRIGC       0.595       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
106       114 YVAGHKTID       0.588       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
239       247 AFNQFGPNA       0.577       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
328       336 AYFVSSGKT       0.575       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
283       291 LSEGNSFTA       0.567       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
240       248 FNQFGPNAG       0.566       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
55       63 GGKGGDIYT       0.559       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
92       100 IFSQNMNIK       0.556       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
276       284 GSSNPTILS       0.544       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
51       59 SSTMGGKGG       0.542       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
50       58 GSSTMGGKG       0.542       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
21       29 SDNPIDSCW       0.542       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
168       176 AQDGDAITM       0.538       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
100       108 KLKMPLYVA       0.538       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
272       280 YAIGGSSNP       0.534       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
181       189 NAWIDHNSL       0.532       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
204       212 TGITISNNH       0.526       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
348       356 FKVENGNLA       0.522       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
347       355 AFKVENGNL       0.522       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
203       211 STGITISNN       0.518       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
38       46 NRMKLADCA       0.517       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
179       187 VTNAWIDHN       0.516       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
178       186 NVTNAWIDH       0.516       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
299       307 EVTKRIGCE       0.515       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
182       190 AWIDHNSLP       0.512       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
97       105 MNIKLKMPL       0.511       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search

Source: Epitopes are predicted using BepiPred webserver implemented in IEDB Analysis Resource at http://tools.iedb.org/main/bcell/


Thanks for using SDAP Database