List of B-cell epitopes predicted by BepiPred method ( using a window size of 9 amino acids)

>Input Sequence

MKTALVFAAVVAFVAARFPDHKDYKQLADKQFLAKQRDVLRLFHRVHQHNILNDQVEVGI
PMTSKQTSATTVPPSGEAVHGVLQEGHARPRGEPFSVNYEKHREQAIMLYDLLYFANDYD
TFYKTACWARDRVNEGMFMYSFSIAVFHRDDMQGVMLPPPYEVYPYLFVDHDVIHMAQKY
WMKNAGSGEHHSHVIPVNFTLRTQDHLLAYFTSDVNLNAFNTYYRYYYPSWYNTTLYGHN
IDRRGEQFYYTYKQIYARYFLERLSNDLPDVYPFYYSKPVKSAYNPNLRYHNGEEMPVRP
SNMYVTNFDLYYIADIKNYEKRVEDAIDFGYAFDEHMKPHSLYHDVHGMEYLADMIEGNM
DSPNFYFYGSIYHMYHSMIGHIVDPYHKMGLAPSLEHPETVLRDPVFYQLWKRVDHLFQK
YKNRLPRYTHDELAFEGVKVENVDVGKLYTYFEQYDMSLDMAVYVNNVDQISNVDVQLAV
RLNHKPFTYNIEVSSDKAQDVYVAVFLGPKYDYLGREYDLNDRRHYFVEMDRFPYHVGAG
KTVIERNSHDSNIIAPERDSYRTFYKKVQEAYEGKSQYYVDKGHNYCGYPENLLIPKGKK
GGQAYTFYVIVTPYVKQDEHDFEPYNYKAFSYCGVGSERKYPDNKPLGYPFDRKIYSNDF
YTPNMYFKDVIIFHKKYDEVGVQGH


Start Position       End Position       Peptide       Score       PD Search in SDAP       Cross-Reactivity Prediction
638       646 ERKYPDNKP       10.036       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
637       645 SERKYPDNK       8.698       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
419       427 QKYKNRLPR       6.278       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
420       428 KYKNRLPRY       5.68       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
516       524 REYDLNDRR       5.545       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
317       325 KNYEKRVED       5.395       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
98       106 NYEKHREQA       5.182       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
221       229 NTYYRYYYP       4.881       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
639       647 RKYPDNKPL       4.779       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
17       25 RFPDHKDYK       4.586       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
636       644 GSERKYPDN       4.304       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
421       429 YKNRLPRYT       4.099       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
222       230 TYYRYYYPS       4.068       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
18       26 FPDHKDYKQ       4.055       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
559       567 DSYRTFYKK       3.955       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
616       624 KQDEHDFEP       3.881       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
558       566 RDSYRTFYK       3.873       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
555       563 APERDSYRT       3.862       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
19       27 PDHKDYKQL       3.862       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
517       525 EYDLNDRRH       3.852       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
97       105 VNYEKHREQ       3.807       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
22       30 KDYKQLADK       3.708       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
246       254 EQFYYTYKQ       3.672       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
422       430 KNRLPRYTH       3.559       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
518       526 YDLNDRRHY       3.485       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
557       565 ERDSYRTFY       3.354       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
556       564 PERDSYRTF       3.31       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
23       31 DYKQLADKQ       3.211       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
424       432 RLPRYTHDE       3.201       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
620       628 HDFEPYNYK       3.059       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
225       233 RYYYPSWYN       3.042       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
617       625 QDEHDFEPY       3.041       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
613       621 PYVKQDEHD       3.01       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
423       431 NRLPRYTHD       2.972       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
314       322 ADIKNYEKR       2.972       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
242       250 DRRGEQFYY       2.972       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
224       232 YRYYYPSWY       2.964       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
223       231 YYRYYYPSW       2.964       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
96       104 SVNYEKHRE       2.946       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
117       125 NDYDTFYKT       2.92       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
618       626 DEHDFEPYN       2.823       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
565       573 YKKVQEAYE       2.812       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
515       523 GREYDLNDR       2.802       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
569       577 QEAYEGKSQ       2.777       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
418       426 FQKYKNRLP       2.775       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
220       228 FNTYYRYYY       2.734       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
318       326 NYEKRVEDA       2.725       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
619       627 EHDFEPYNY       2.649       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
510       518 KYDYLGREY       2.615       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
612       620 TPYVKQDEH       2.601       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
509       517 PKYDYLGRE       2.581       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
243       251 RRGEQFYYT       2.569       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
284       292 YNPNLRYHN       2.551       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
21       29 HKDYKQLAD       2.523       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
20       28 DHKDYKQLA       2.523       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
570       578 EAYEGKSQY       2.512       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
562       570 RTFYKKVQE       2.511       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
416       424 HLFQKYKNR       2.442       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
640       648 KYPDNKPLG       2.415       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
16       24 ARFPDHKDY       2.316       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
571       579 AYEGKSQYY       2.273       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
561       569 YRTFYKKVQ       2.272       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
621       629 DFEPYNYKA       2.271       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
316       324 IKNYEKRVE       2.265       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
99       107 YEKHREQAI       2.259       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
289       297 RYHNGEEMP       2.243       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
226       234 YYYPSWYNT       2.241       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
511       519 YDYLGREYD       2.184       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
315       323 DIKNYEKRV       2.184       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
239       247 HNIDRRGEQ       2.145       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
245       253 GEQFYYTYK       2.098       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
415       423 DHLFQKYKN       2.082       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
30       38 KQFLAKQRD       2.081       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
29       37 DKQFLAKQR       2.081       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
158       166 PPPYEVYPY       2.079       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
227       235 YYPSWYNTT       2.064       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
575       583 KSQYYVDKG       2.055       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
574       582 GKSQYYVDK       2.055       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
244       252 RGEQFYYTY       2.055       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
116       124 ANDYDTFYK       2.044       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
656       664 YSNDFYTPN       2.019       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
281       289 KSAYNPNLR       2.015       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
63       71 TSKQTSATT       2.004       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
635       643 VGSERKYPD       1.986       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
251       259 TYKQIYARY       1.961       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
250       258 YTYKQIYAR       1.961       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
287       295 NLRYHNGEE       1.944       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
519       527 DLNDRRHYF       1.926       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
641       649 YPDNKPLGY       1.892       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
554       562 IAPERDSYR       1.876       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
642       650 PDNKPLGYP       1.867       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
615       623 VKQDEHDFE       1.863       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
661       669 YTPNMYFKD       1.854       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
545       553 ERNSHDSNI       1.845       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
544       552 IERNSHDSN       1.845       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
118       126 DYDTFYKTA       1.834       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
623       631 EPYNYKAFS       1.823       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
218       226 NAFNTYYRY       1.809       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
521       529 NDRRHYFVE       1.798       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
573       581 EGKSQYYVD       1.78       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
278       286 KPVKSAYNP       1.78       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
567       575 KVQEAYEGK       1.776       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
566       574 KKVQEAYEG       1.776       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
219       227 AFNTYYRYY       1.762       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
85       93 EGHARPRGE       1.761       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
84       92 QEGHARPRG       1.761       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
560       568 SYRTFYKKV       1.758       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
449       457 YTYFEQYDM       1.752       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
447       455 KLYTYFEQY       1.749       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
286       294 PNLRYHNGE       1.735       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
614       622 YVKQDEHDF       1.685       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
577       585 QYYVDKGHN       1.678       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
572       580 YEGKSQYYV       1.67       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
24       32 YKQLADKQF       1.665       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
492       500 EVSSDKAQD       1.656       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
426       434 PRYTHDELA       1.651       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
624       632 PYNYKAFSY       1.649       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
652       660 DRKIYSNDF       1.646       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
651       659 FDRKIYSND       1.646       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
294       302 EEMPVRPSN       1.635       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
285       293 NPNLRYHNG       1.611       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
283       291 AYNPNLRYH       1.603       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
282       290 SAYNPNLRY       1.579       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
262       270 ERLSNDLPD       1.576       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
481       489 RLNHKPFTY       1.574       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
86       94 GHARPRGEP       1.572       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
249       257 YYTYKQIYA       1.569       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
597       605 KGKKGGQAY       1.563       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
653       661 RKIYSNDFY       1.545       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
277       285 SKPVKSAYN       1.543       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
596       604 PKGKKGGQA       1.542       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
650       658 PFDRKIYSN       1.524       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
578       586 YYVDKGHNY       1.518       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
276       284 YSKPVKSAY       1.503       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
275       283 YYSKPVKSA       1.503       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
450       458 TYFEQYDMS       1.499       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
494       502 SSDKAQDVY       1.498       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
15       23 AARFPDHKD       1.493       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
658       666 NDFYTPNMY       1.491       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
273       281 PFYYSKPVK       1.487       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
247       255 QFYYTYKQI       1.486       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
649       657 YPFDRKIYS       1.485       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
93       101 EPFSVNYEK       1.48       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
417       425 LFQKYKNRL       1.48       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
508       516 GPKYDYLGR       1.475       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
95       103 FSVNYEKHR       1.473       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
61       69 PMTSKQTSA       1.473       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
83       91 LQEGHARPR       1.468       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
448       456 LYTYFEQYD       1.46       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
279       287 PVKSAYNPN       1.432       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
100       108 EKHREQAIM       1.427       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
611       619 VTPYVKQDE       1.419       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
564       572 FYKKVQEAY       1.406       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
576       584 SQYYVDKGH       1.398       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
333       341 FDEHMKPHS       1.398       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
87       95 HARPRGEPF       1.376       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
62       70 MTSKQTSAT       1.374       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
240       248 NIDRRGEQF       1.365       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
177       185 AQKYWMKNA       1.363       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
198       206 NFTLRTQDH       1.356       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
88       96 ARPRGEPFS       1.355       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
425       433 LPRYTHDEL       1.348       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
248       256 FYYTYKQIY       1.345       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
396       404 EHPETVLRD       1.341       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
178       186 QKYWMKNAG       1.335       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
176       184 MAQKYWMKN       1.335       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
334       342 DEHMKPHSL       1.332       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
241       249 IDRRGEQFY       1.33       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
563       571 TFYKKVQEA       1.295       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
482       490 LNHKPFTYN       1.292       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
274       282 FYYSKPVKS       1.289       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
299       307 RPSNMYVTN       1.282       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
657       665 SNDFYTPNM       1.275       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
646       654 PLGYPFDRK       1.273       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
645       653 KPLGYPFDR       1.273       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
320       328 EKRVEDAID       1.266       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
675       683 KKYDEVGVQ       1.258       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
270       278 DVYPFYYSK       1.258       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
335       343 EHMKPHSLY       1.249       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
238       246 GHNIDRRGE       1.225       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
331       339 YAFDEHMKP       1.214       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
292       300 NGEEMPVRP       1.207       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
337       345 MKPHSLYHD       1.205       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
412       420 KRVDHLFQK       1.201       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
397       405 HPETVLRDP       1.197       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
288       296 LRYHNGEEM       1.196       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
568       576 VQEAYEGKS       1.19       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
65       73 KQTSATTVP       1.189       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
319       327 YEKRVEDAI       1.188       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
484       492 HKPFTYNIE       1.183       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
514       522 LGREYDLND       1.18       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
622       630 FEPYNYKAF       1.178       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
634       642 GVGSERKYP       1.177       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
252       260 YKQIYARYF       1.177       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
272       280 YPFYYSKPV       1.165       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
271       279 VYPFYYSKP       1.165       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
94       102 PFSVNYEKH       1.163       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
392       400 APSLEHPET       1.156       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
673       681 FHKKYDEVG       1.153       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
512       520 DYLGREYDL       1.149       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
408       416 YQLWKRVDH       1.143       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
654       662 KIYSNDFYT       1.138       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
175       183 HMAQKYWMK       1.13       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
598       606 GKKGGQAYT       1.128       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
237       245 YGHNIDRRG       1.109       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
159       167 PPYEVYPYL       1.109       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
513       521 YLGREYDLN       1.107       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
524       532 RHYFVEMDR       1.106       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
523       531 RRHYFVEMD       1.106       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
522       530 DRRHYFVEM       1.106       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
446       454 GKLYTYFEQ       1.104       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
541       549 KTVIERNSH       1.098       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
483       491 NHKPFTYNI       1.098       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
648       656 GYPFDRKIY       1.097       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
157       165 LPPPYEVYP       1.094       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
229       237 PSWYNTTLY       1.086       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
228       236 YPSWYNTTL       1.086       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
232       240 YNTTLYGHN       1.08       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
28       36 ADKQFLAKQ       1.073       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
595       603 IPKGKKGGQ       1.07       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
313       321 IADIKNYEK       1.064       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
291       299 HNGEEMPVR       1.062       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
332       340 AFDEHMKPH       1.054       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
644       652 NKPLGYPFD       1.046       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
643       651 DNKPLGYPF       1.046       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
453       461 EQYDMSLDM       1.043       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
179       187 KYWMKNAGS       1.033       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
64       72 SKQTSATTV       1.031       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
128       136 WARDRVNEG       1.024       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
60       68 IPMTSKQTS       1.022       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
47       55 HQHNILNDQ       1.019       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
265       273 SNDLPDVYP       1.013       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
293       301 GEEMPVRPS       1.006       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
183       191 KNAGSGEHH       1.005       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
489       497 YNIEVSSDK       1.001       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
89       97 RPRGEPFSV       0.996       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
674       682 HKKYDEVGV       0.989       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
599       607 KKGGQAYTF       0.987       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
336       344 HMKPHSLYH       0.982       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
269       277 PDVYPFYYS       0.973       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
258       266 RYFLERLSN       0.971       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
357       365 EGNMDSPNF       0.966       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
129       137 ARDRVNEGM       0.963       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
660       668 FYTPNMYFK       0.961       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
414       422 VDHLFQKYK       0.961       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
217       225 LNAFNTYYR       0.952       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
413       421 RVDHLFQKY       0.941       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
295       303 EMPVRPSNM       0.934       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
427       435 RYTHDELAF       0.925       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
236       244 LYGHNIDRR       0.924       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
66       74 QTSATTVPP       0.92       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
542       550 TVIERNSHD       0.917       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
452       460 FEQYDMSLD       0.913       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
338       346 KPHSLYHDV       0.904       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
584       592 HNYCGYPEN       0.902       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
115       123 FANDYDTFY       0.885       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
114       122 YFANDYDTF       0.885       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
202       210 RTQDHLLAY       0.881       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
655       663 IYSNDFYTP       0.88       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
662       670 TPNMYFKDV       0.878       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
25       33 KQLADKQFL       0.876       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
358       366 GNMDSPNFY       0.874       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
529       537 EMDRFPYHV       0.873       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
528       536 VEMDRFPYH       0.873       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
520       528 LNDRRHYFV       0.856       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
451       459 YFEQYDMSL       0.856       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
543       551 VIERNSHDS       0.852       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
290       298 YHNGEEMPV       0.85       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
393       401 PSLEHPETV       0.849       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
296       304 MPVRPSNMY       0.845       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
113       121 LYFANDYDT       0.843       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
312       320 YIADIKNYE       0.833       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
34       42 AKQRDVLRL       0.832       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
33       41 LAKQRDVLR       0.832       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
495       503 SDKAQDVYV       0.83       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
91       99 RGEPFSVNY       0.828       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
259       267 YFLERLSND       0.828       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
130       138 RDRVNEGMF       0.826       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
428       436 YTHDELAFE       0.818       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
90       98 PRGEPFSVN       0.817       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
672       680 IFHKKYDEV       0.817       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
659       667 DFYTPNMYF       0.803       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
540       548 GKTVIERNS       0.799       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
356       364 IEGNMDSPN       0.782       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
216       224 NLNAFNTYY       0.782       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
124       132 KTACWARDR       0.782       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
261       269 LERLSNDLP       0.778       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
330       338 GYAFDEHMK       0.777       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
600       608 KGGQAYTFY       0.773       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
671       679 IIFHKKYDE       0.772       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
31       39 QFLAKQRDV       0.772       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
359       367 NMDSPNFYF       0.765       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
280       288 VKSAYNPNL       0.763       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
59       67 GIPMTSKQT       0.755       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
311       319 YYIADIKNY       0.754       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
546       554 RNSHDSNII       0.747       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
480       488 VRLNHKPFT       0.745       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
361       369 DSPNFYFYG       0.745       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
360       368 MDSPNFYFY       0.745       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
197       205 VNFTLRTQD       0.739       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
92       100 GEPFSVNYE       0.732       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
589       597 YPENLLIPK       0.731       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
182       190 MKNAGSGEH       0.731       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
407       415 FYQLWKRVD       0.727       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
488       496 TYNIEVSSD       0.723       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
256       264 YARYFLERL       0.714       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
35       43 KQRDVLRLF       0.713       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
67       75 TSATTVPPS       0.712       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
493       501 VSSDKAQDV       0.71       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
231       239 WYNTTLYGH       0.706       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
343       351 YHDVHGMEY       0.703       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
156       164 MLPPPYEVY       0.7       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
491       499 IEVSSDKAQ       0.695       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
230       238 SWYNTTLYG       0.695       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
199       207 FTLRTQDHL       0.695       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
581       589 DKGHNYCGY       0.693       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
592       600 NLLIPKGKK       0.69       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
552       560 NIIAPERDS       0.689       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
551       559 SNIIAPERD       0.689       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
550       558 DSNIIAPER       0.689       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
196       204 PVNFTLRTQ       0.685       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
235       243 TLYGHNIDR       0.681       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
148       156 HRDDMQGVM       0.681       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
101       109 KHREQAIML       0.679       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
263       271 RLSNDLPDV       0.676       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
184       192 NAGSGEHHS       0.674       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
405       413 PVFYQLWKR       0.673       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
553       561 IIAPERDSY       0.671       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
14       22 VAARFPDHK       0.664       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
395       403 LEHPETVLR       0.662       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
200       208 TLRTQDHLL       0.662       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
391       399 LAPSLEHPE       0.661       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
384       392 DPYHKMGLA       0.661       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
266       274 NDLPDVYPF       0.655       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
398       406 PETVLRDPV       0.653       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
103       111 REQAIMLYD       0.653       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
41       49 RLFHRVHQH       0.652       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
490       498 NIEVSSDKA       0.646       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
485       493 KPFTYNIEV       0.645       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
582       590 KGHNYCGYP       0.641       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
267       275 DLPDVYPFY       0.638       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
297       305 PVRPSNMYV       0.634       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
321       329 KRVEDAIDF       0.633       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
411       419 WKRVDHLFQ       0.632       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
70       78 TTVPPSGEA       0.631       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
69       77 ATTVPPSGE       0.631       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
496       504 DKAQDVYVA       0.626       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
123       131 YKTACWARD       0.626       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
676       684 KYDEVGVQG       0.623       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
507       515 LGPKYDYLG       0.621       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
160       168 PYEVYPYLF       0.621       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
253       261 KQIYARYFL       0.619       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
339       347 PHSLYHDVH       0.615       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
385       393 PYHKMGLAP       0.612       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
301       309 SNMYVTNFD       0.612       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
257       265 ARYFLERLS       0.61       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
454       462 QYDMSLDMA       0.608       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
145       153 AVFHRDDMQ       0.608       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
255       263 IYARYFLER       0.607       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
539       547 AGKTVIERN       0.602       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
409       417 QLWKRVDHL       0.602       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
268       276 LPDVYPFYY       0.599       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
362       370 SPNFYFYGS       0.598       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
591       599 ENLLIPKGK       0.597       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
147       155 FHRDDMQGV       0.596       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
146       154 VFHRDDMQG       0.596       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
298       306 VRPSNMYVT       0.592       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
119       127 YDTFYKTAC       0.589       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
304       312 YVTNFDLYY       0.581       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
647       655 LGYPFDRKI       0.577       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
610       618 IVTPYVKQD       0.574       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
404       412 DPVFYQLWK       0.574       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
625       633 YNYKAFSYC       0.572       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
185       193 AGSGEHHSH       0.57       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
328       336 DFGYAFDEH       0.568       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
381       389 HIVDPYHKM       0.567       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
380       388 GHIVDPYHK       0.567       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
300       308 PSNMYVTNF       0.567       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
181       189 WMKNAGSGE       0.565       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
403       411 RDPVFYQLW       0.562       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
164       172 YPYLFVDHD       0.561       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
477       485 QLAVRLNHK       0.557       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
82       90 VLQEGHARP       0.556       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
527       535 FVEMDRFPY       0.556       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
526       534 YFVEMDRFP       0.556       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
49       57 HNILNDQVE       0.556       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
48       56 QHNILNDQV       0.556       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
583       591 GHNYCGYPE       0.555       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
127       135 CWARDRVNE       0.554       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
439       447 KVENVDVGK       0.553       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
37       45 RDVLRLFHR       0.549       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
585       593 NYCGYPENL       0.547       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
506       514 FLGPKYDYL       0.543       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
264       272 LSNDLPDVY       0.54       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
42       50 LFHRVHQHN       0.536       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
254       262 QIYARYFLE       0.536       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
102       110 HREQAIMLY       0.532       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
386       394 YHKMGLAPS       0.53       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
479       487 AVRLNHKPF       0.522       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
354       362 DMIEGNMDS       0.52       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
579       587 YVDKGHNYC       0.519       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
429       437 THDELAFEG       0.516       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
534       542 PYHVGAGKT       0.514       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
45       53 RVHQHNILN       0.512       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
469       477 DQISNVDVQ       0.512       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
27       35 LADKQFLAK       0.511       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
180       188 YWMKNAGSG       0.511       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
210       218 YFTSDVNLN       0.51       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
594       602 LIPKGKKGG       0.509       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
531       539 DRFPYHVGA       0.509       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
234       242 TTLYGHNID       0.502       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search

Source: Epitopes are predicted using BepiPred webserver implemented in IEDB Analysis Resource at http://tools.iedb.org/main/bcell/


Thanks for using SDAP Database