List of B-cell epitopes predicted by BepiPred method ( using a window size of 9 amino acids)

>Input Sequence

MKTIYAILSIMACIGLMNASIKRDHNDYSKNPMRIVCYVGTWSVYHKVDPYTIEDIDPFK
CTHLMYGFAKIDEYKYTIQVFDPYQDDNHNSWEKRGYERFNNLRLKNPELTTMISLGGWY
EGSEKYSDMAANPTYRQQFIQSVLDFLQEYKFDGLDLDWEYPGSRLGNPKIDKQNYLALV
RELKDAFEPHGYLLTAAVSPGKDKIDRAYDIKELNKLFDWMNVMTYDYHGGWENFYGHNA
PLYKRPDETDELHTYFNVNYTMHYYLNNGATRDKLVMGVPFYGRAWSIEDRSKLKLGDPA
KGMSPPGFISGEEGVLSYIELCQLFQKEEWHIQYDEYYNAPYGYNDKIWVGYDDLASISC
KLAFLKELGVSGVMVWSLENDDFKGHCGPKNPLLNKVHNMINGDEKNSFECILGPSTTTP
TPTTTPTTPTTTPTTPSPTTPTTTPSPTTPTTTPSPTTPTTTPSPTTPTPTTPTPAPTTS
TPSPTTTEHTSETPKYTTYVDGHLIKCYKEGDIPHPTNIHKYLVCEFVNGGWWVHIMPCP
PGTIWCQEKLTCIGE


Start Position       End Position       Peptide       Score       PD Search in SDAP       Cross-Reactivity Prediction
243       251 YKRPDETDE       7.752       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
22       30 KRDHNDYSK       6.792       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
23       31 RDHNDYSKN       5.462       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
82       90 DPYQDDNHN       4.653       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
24       32 DHNDYSKNP       4.312       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
244       252 KRPDETDEL       4.08       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
87       95 DNHNSWEKR       3.801       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
488       496 EHTSETPKY       3.735       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
83       91 PYQDDNHNS       3.734       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
242       250 LYKRPDETD       3.691       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
26       34 NDYSKNPMR       3.678       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
491       499 SETPKYTTY       3.584       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
487       495 TEHTSETPK       3.44       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
168       176 NPKIDKQNY       3.438       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
241       249 PLYKRPDET       3.418       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
91       99 SWEKRGYER       3.402       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
93       101 EKRGYERFN       3.362       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
490       498 TSETPKYTT       3.301       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
333       341 QYDEYYNAP       3.275       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
86       94 DDNHNSWEK       3.241       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
94       102 KRGYERFNN       3.122       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
489       497 HTSETPKYT       3.112       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
334       342 YDEYYNAPY       2.963       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
120       128 YEGSEKYSD       2.957       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
85       93 QDDNHNSWE       2.806       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
90       98 NSWEKRGYE       2.793       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
245       253 RPDETDELH       2.776       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
202       210 KDKIDRAYD       2.739       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
25       33 HNDYSKNPM       2.555       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
84       92 YQDDNHNSW       2.539       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
81       89 FDPYQDDNH       2.506       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
486       494 TTEHTSETP       2.482       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
484       492 PTTTEHTSE       2.482       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
467       475 TPTPTTPTP       2.422       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
465       473 PTTPTPTTP       2.422       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
240       248 APLYKRPDE       2.393       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
21       29 IKRDHNDYS       2.381       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
20       28 SIKRDHNDY       2.381       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
485       493 TTTEHTSET       2.317       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
130       138 AANPTYRQQ       2.281       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
466       474 TTPTPTTPT       2.26       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
428       436 TPTTTPTTP       2.26       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
426       434 PTTPTTTPT       2.26       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
425       433 TPTTPTTTP       2.26       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
422       430 PTTTPTTPT       2.26       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
421       429 TPTTTPTTP       2.26       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
420       428 PTPTTTPTT       2.26       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
419       427 TPTPTTTPT       2.26       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
418       426 TTPTPTTTP       2.26       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
88       96 NHNSWEKRG       2.252       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
463       471 PSPTTPTPT       2.249       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
462       470 TPSPTTPTP       2.249       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
433       441 PTTPSPTTP       2.249       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
239       247 NAPLYKRPD       2.222       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
339       347 NAPYGYNDK       2.218       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
482       490 PSPTTTEHT       2.216       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
481       489 TPSPTTTEH       2.216       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
92       100 WEKRGYERF       2.198       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
89       97 HNSWEKRGY       2.195       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
480       488 STPSPTTTE       2.183       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
167       175 GNPKIDKQN       2.171       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
199       207 SPGKDKIDR       2.125       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
427       435 TTPTTTPTT       2.11       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
424       432 TTPTTPTTT       2.11       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
423       431 TTTPTTPTT       2.11       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
417       425 TTTPTPTTT       2.11       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
464       472 SPTTPTPTT       2.099       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
461       469 TTPSPTTPT       2.099       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
460       468 TTTPSPTTP       2.099       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
459       467 PTTTPSPTT       2.099       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
458       466 TPTTTPSPT       2.099       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
457       465 TTPTTTPSP       2.099       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
456       464 PTTPTTTPS       2.099       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
455       463 SPTTPTTTP       2.099       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
454       462 PSPTTPTTT       2.099       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
453       461 TPSPTTPTT       2.099       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
452       460 TTPSPTTPT       2.099       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
451       459 TTTPSPTTP       2.099       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
450       458 PTTTPSPTT       2.099       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
449       457 TPTTTPSPT       2.099       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
448       456 TTPTTTPSP       2.099       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
447       455 PTTPTTTPS       2.099       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
446       454 SPTTPTTTP       2.099       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
445       453 PSPTTPTTT       2.099       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
444       452 TPSPTTPTT       2.099       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
443       451 TTPSPTTPT       2.099       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
442       450 TTTPSPTTP       2.099       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
441       449 PTTTPSPTT       2.099       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
440       448 TPTTTPSPT       2.099       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
439       447 TTPTTTPSP       2.099       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
438       446 PTTPTTTPS       2.099       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
437       445 SPTTPTTTP       2.099       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
436       444 PSPTTPTTT       2.099       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
435       443 TPSPTTPTT       2.099       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
434       442 TTPSPTTPT       2.099       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
432       440 TPTTPSPTT       2.099       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
431       439 TTPTTPSPT       2.099       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
430       438 TTTPTTPSP       2.099       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
429       437 PTTTPTTPS       2.099       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
415       423 PSTTTPTPT       2.099       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
247       255 DETDELHTY       2.073       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
246       254 PDETDELHT       2.045       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
402       410 NGDEKNSFE       2.013       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
101       109 NNLRLKNPE       2.007       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
331       339 HIQYDEYYN       2.0       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
492       500 ETPKYTTYV       1.985       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
69       77 AKIDEYKYT       1.964       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
416       424 STTTPTPTT       1.959       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
131       139 ANPTYRQQF       1.955       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
477       485 PTTSTPSPT       1.949       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
483       491 SPTTTEHTS       1.921       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
493       501 TPKYTTYVD       1.914       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
326       334 QKEEWHIQY       1.913       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
335       343 DEYYNAPYG       1.872       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
121       129 EGSEKYSDM       1.868       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
119       127 WYEGSEKYS       1.862       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
327       335 KEEWHIQYD       1.845       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
479       487 TSTPSPTTT       1.819       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
478       486 TTSTPSPTT       1.819       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
238       246 HNAPLYKRP       1.81       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
169       177 PKIDKQNYL       1.763       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
336       344 EYYNAPYGY       1.756       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
338       346 YNAPYGYND       1.738       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
470       478 PTTPTPAPT       1.695       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
469       477 TPTTPTPAP       1.695       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
468       476 PTPTTPTPA       1.695       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
337       345 YYNAPYGYN       1.631       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
201       209 GKDKIDRAY       1.623       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
104       112 RLKNPELTT       1.617       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
27       35 DYSKNPMRI       1.603       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
200       208 PGKDKIDRA       1.602       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
328       336 EEWHIQYDE       1.597       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
287       295 SIEDRSKLK       1.591       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
471       479 TTPTPAPTT       1.582       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
19       27 ASIKRDHND       1.535       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
514       522 PHPTNIHKY       1.527       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
332       340 IQYDEYYNA       1.485       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
181       189 RELKDAFEP       1.481       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
18       26 NASIKRDHN       1.478       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
79       87 QVFDPYQDD       1.472       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
474       482 TPAPTTSTP       1.469       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
473       481 PTPAPTTST       1.469       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
472       480 TPTPAPTTS       1.469       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
133       141 PTYRQQFIQ       1.461       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
329       337 EWHIQYDEY       1.445       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
414       422 GPSTTTPTP       1.439       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
508       516 YKEGDIPHP       1.384       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
289       297 EDRSKLKLG       1.383       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
118       126 GWYEGSEKY       1.375       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
98       106 ERFNNLRLK       1.369       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
80       88 VFDPYQDDN       1.367       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
476       484 APTTSTPSP       1.364       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
475       483 PAPTTSTPS       1.364       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
70       78 KIDEYKYTI       1.363       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
267       275 NNGATRDKL       1.362       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
266       274 LNNGATRDK       1.362       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
132       140 NPTYRQQFI       1.357       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
124       132 EKYSDMAAN       1.335       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
290       298 DRSKLKLGD       1.333       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
494       502 PKYTTYVDG       1.312       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
330       338 WHIQYDEYY       1.308       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
129       137 MAANPTYRQ       1.303       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
96       104 GYERFNNLR       1.287       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
95       103 RGYERFNNL       1.287       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
509       517 KEGDIPHPT       1.275       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
99       107 RFNNLRLKN       1.271       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
134       142 TYRQQFIQS       1.266       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
165       173 RLGNPKIDK       1.259       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
128       136 DMAANPTYR       1.257       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
148       156 QEYKFDGLD       1.253       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
72       80 DEYKYTIQV       1.249       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
323       331 QLFQKEEWH       1.244       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
291       299 RSKLKLGDP       1.235       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
125       133 KYSDMAANP       1.192       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
47       55 KVDPYTIED       1.189       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
71       79 IDEYKYTIQ       1.18       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
68       76 FAKIDEYKY       1.178       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
206       214 DRAYDIKEL       1.171       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
237       245 GHNAPLYKR       1.159       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
495       503 KYTTYVDGH       1.155       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
208       216 AYDIKELNK       1.152       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
170       178 KIDKQNYLA       1.152       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
204       212 KIDRAYDIK       1.15       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
207       215 RAYDIKELN       1.128       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
388       396 GPKNPLLNK       1.126       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
399       407 NMINGDEKN       1.117       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
184       192 KDAFEPHGY       1.117       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
166       174 LGNPKIDKQ       1.113       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
123       131 SEKYSDMAA       1.112       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
298       306 DPAKGMSPP       1.108       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
162       170 PGSRLGNPK       1.103       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
145       153 DFLQEYKFD       1.097       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
122       130 GSEKYSDMA       1.09       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
226       234 YDYHGGWEN       1.083       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
260       268 YTMHYYLNN       1.079       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
259       267 NYTMHYYLN       1.079       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
248       256 ETDELHTYF       1.075       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
97       105 YERFNNLRL       1.073       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
158       166 DWEYPGSRL       1.068       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
157       165 LDWEYPGSR       1.068       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
265       273 YLNNGATRD       1.067       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
376       384 WSLENDDFK       1.058       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
325       333 FQKEEWHIQ       1.057       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
182       190 ELKDAFEPH       1.029       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
102       110 NLRLKNPEL       1.029       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
510       518 EGDIPHPTN       1.025       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
285       293 AWSIEDRSK       1.025       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
378       386 LENDDFKGH       1.011       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
341       349 PYGYNDKIW       1.006       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
284       292 RAWSIEDRS       1.004       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
100       108 FNNLRLKNP       1.004       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
264       272 YYLNNGATR       1.001       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
249       257 TDELHTYFN       0.998       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
205       213 IDRAYDIKE       0.996       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
377       385 SLENDDFKG       0.995       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
288       296 IEDRSKLKL       0.979       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
225       233 TYDYHGGWE       0.972       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
257       265 NVNYTMHYY       0.971       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
46       54 HKVDPYTIE       0.969       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
160       168 EYPGSRLGN       0.968       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
340       348 APYGYNDKI       0.967       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
203       211 DKIDRAYDI       0.96       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
293       301 KLKLGDPAK       0.95       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
398       406 HNMINGDEK       0.945       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
209       217 YDIKELNKL       0.94       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
49       57 DPYTIEDID       0.938       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
400       408 MINGDEKNS       0.931       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
44       52 VYHKVDPYT       0.928       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
236       244 YGHNAPLYK       0.927       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
103       111 LRLKNPELT       0.924       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
156       164 DLDWEYPGS       0.911       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
17       25 MNASIKRDH       0.91       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
45       53 YHKVDPYTI       0.877       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
50       58 PYTIEDIDP       0.868       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
117       125 GGWYEGSEK       0.868       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
233       241 ENFYGHNAP       0.865       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
161       169 YPGSRLGNP       0.864       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
43       51 SVYHKVDPY       0.862       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
127       135 SDMAANPTY       0.86       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
126       134 YSDMAANPT       0.86       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
389       397 PKNPLLNKV       0.845       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
164       172 SRLGNPKID       0.844       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
286       294 WSIEDRSKL       0.837       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
105       113 LKNPELTTM       0.817       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
401       409 INGDEKNSF       0.815       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
515       523 HPTNIHKYL       0.814       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
198       206 VSPGKDKID       0.805       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
253       261 HTYFNVNYT       0.783       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
212       220 KELNKLFDW       0.779       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
413       421 LGPSTTTPT       0.768       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
67       75 GFAKIDEYK       0.744       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
390       398 KNPLLNKVH       0.743       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
384       392 KGHCGPKNP       0.743       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
283       291 GRAWSIEDR       0.741       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
28       36 YSKNPMRIV       0.713       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
180       188 VRELKDAFE       0.711       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
297       305 GDPAKGMSP       0.709       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
506       514 KCYKEGDIP       0.705       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
196       204 AAVSPGKDK       0.702       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
263       271 HYYLNNGAT       0.696       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
106       114 KNPELTTMI       0.694       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
513       521 IPHPTNIHK       0.683       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
261       269 TMHYYLNNG       0.681       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
403       411 GDEKNSFEC       0.671       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
379       387 ENDDFKGHC       0.657       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
299       307 PAKGMSPPG       0.656       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
135       143 YRQQFIQSV       0.651       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
146       154 FLQEYKFDG       0.65       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
73       81 EYKYTIQVF       0.648       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
292       300 SKLKLGDPA       0.637       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
222       230 NVMTYDYHG       0.637       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
221       229 MNVMTYDYH       0.637       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
159       167 WEYPGSRLG       0.633       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
268       276 NGATRDKLV       0.629       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
74       82 YKYTIQVFD       0.625       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
52       60 TIEDIDPFK       0.621       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
147       155 LQEYKFDGL       0.619       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
78       86 IQVFDPYQD       0.618       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
75       83 KYTIQVFDP       0.617       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
153       161 DGLDLDWEY       0.605       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
391       399 NPLLNKVHN       0.598       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
227       235 DYHGGWENF       0.598       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
149       157 EYKFDGLDL       0.597       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
282       290 YGRAWSIED       0.593       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
173       181 KQNYLALVR       0.59       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
232       240 WENFYGHNA       0.588       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
183       191 LKDAFEPHG       0.588       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
66       74 YGFAKIDEY       0.583       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
42       50 WSVYHKVDP       0.578       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
231       239 GWENFYGHN       0.576       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
150       158 YKFDGLDLD       0.576       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
512       520 DIPHPTNIH       0.57       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
254       262 TYFNVNYTM       0.569       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
295       303 KLGDPAKGM       0.564       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
228       236 YHGGWENFY       0.561       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
155       163 LDLDWEYPG       0.56       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
154       162 GLDLDWEYP       0.56       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
224       232 MTYDYHGGW       0.555       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
16       24 LMNASIKRD       0.551       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
144       152 LDFLQEYKF       0.542       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
41       49 TWSVYHKVD       0.54       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
256       264 FNVNYTMHY       0.537       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
255       263 YFNVNYTMH       0.537       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
346       354 DKIWVGYDD       0.535       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
77       85 TIQVFDPYQ       0.534       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
219       227 DWMNVMTYD       0.524       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
211       219 IKELNKLFD       0.52       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
210       218 DIKELNKLF       0.52       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
345       353 NDKIWVGYD       0.515       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
250       258 DELHTYFNV       0.513       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
174       182 QNYLALVRE       0.511       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
195       203 TAAVSPGKD       0.507       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
324       332 LFQKEEWHI       0.503       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
172       180 DKQNYLALV       0.503       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
163       171 GSRLGNPKI       0.5       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search

Source: Epitopes are predicted using BepiPred webserver implemented in IEDB Analysis Resource at http://tools.iedb.org/main/bcell/


Thanks for using SDAP Database