List of B-cell epitopes predicted by BepiPred method ( using a window size of 9 amino acids)

>Input Sequence

MKTSCAILILMACFGLMNAAVKRDHNNYSKNPMRIVCYVGTWSVYHKVDPYTIEDIDPFK
CTHLMYGFAKIDEYKYTIQVFDPYQDDNHNTWEKHGYERFNNLRLKNPELTTMISLGGWY
EGSEKYSDMVANPTYRQQFVQSVLDFLQEYKFDGLDLDWEYPGSRLGNPKIDKQNYLTLV
RELKEAFEPFGYLLTAAVSPGKDKIDVAYELKELNQLFDWMNVMTYDYHGGWENVFGHNA
PLYKRPDETDELHTYFNVNYTMHYYLNNGATRDKLVMGVPFYGRAWSIEDRSKVKLGDPA
KGMSPPGFITGEEGVLSYIELCQLFQKEEWHIQYDEYYNAPYGYNDKIWVGYDDLASISC
KLAFLKELGVSGVMIWSLENDDFKGHCGPKYPLLNKVHNMINGDEKNSYECLLGPSTTTP
TPTTPSTPSTTTPTPTTPSTPSTTTPTPTTPSTPSTTTPTPTTPSTPSTTTPTPTTPSTT
STTTPTPTTTDSTSETPKYTTYVDGHLIKCYKEGDLPHPTNIHKYLVCEYVNGGWWVHIM
PCPPGTIWCQEKLTCITE


Start Position       End Position       Peptide       Score       PD Search in SDAP       Cross-Reactivity Prediction
243       251 YKRPDETDE       7.994       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
22       30 KRDHNNYSK       6.745       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
23       31 RDHNNYSKN       5.424       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
82       90 DPYQDDNHN       4.799       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
24       32 DHNNYSKNP       4.282       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
244       252 KRPDETDEL       4.207       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
83       91 PYQDDNHNT       4.147       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
242       250 LYKRPDETD       3.807       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
402       410 NGDEKNSYE       3.756       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
494       502 SETPKYTTY       3.696       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
491       499 DSTSETPKY       3.658       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
26       34 NNYSKNPMR       3.652       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
86       94 DDNHNTWEK       3.599       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
168       176 NPKIDKQNY       3.545       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
241       249 PLYKRPDET       3.525       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
493       501 TSETPKYTT       3.404       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
333       341 QYDEYYNAP       3.378       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
490       498 TDSTSETPK       3.369       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
492       500 STSETPKYT       3.161       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
85       93 QDDNHNTWE       3.117       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
334       342 YDEYYNAPY       3.056       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
120       128 YEGSEKYSD       3.05       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
87       95 DNHNTWEKH       2.933       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
245       253 RPDETDELH       2.863       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
84       92 YQDDNHNTW       2.82       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
91       99 TWEKHGYER       2.625       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
81       89 FDPYQDDNH       2.584       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
25       33 HNNYSKNPM       2.537       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
483       491 TTPTPTTTD       2.518       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
21       29 VKRDHNNYS       2.503       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
240       248 APLYKRPDE       2.467       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
489       497 TTDSTSETP       2.431       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
487       495 PTTTDSTSE       2.431       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
93       101 EKHGYERFN       2.409       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
485       493 PTPTTTDST       2.338       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
484       492 TPTPTTTDS       2.338       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
469       477 TTTPTPTTP       2.331       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
456       464 TTTPTPTTP       2.331       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
443       451 TTTPTPTTP       2.331       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
430       438 TTTPTPTTP       2.331       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
417       425 TTTPTPTTP       2.331       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
459       467 PTPTTPSTP       2.319       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
446       454 PTPTTPSTP       2.319       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
433       441 PTPTTPSTP       2.319       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
420       428 PTPTTPSTP       2.319       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
239       247 NAPLYKRPD       2.291       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
339       347 NAPYGYNDK       2.287       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
488       496 TTTDSTSET       2.269       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
167       175 GNPKIDKQN       2.239       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
94       102 KHGYERFNN       2.237       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
482       490 TTTPTPTTT       2.176       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
472       480 PTPTTPSTT       2.165       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
471       479 TPTPTTPST       2.165       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
470       478 TTPTPTTPS       2.165       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
467       475 PSTTTPTPT       2.165       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
466       474 TPSTTTPTP       2.165       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
458       466 TPTPTTPST       2.165       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
457       465 TTPTPTTPS       2.165       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
454       462 PSTTTPTPT       2.165       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
453       461 TPSTTTPTP       2.165       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
445       453 TPTPTTPST       2.165       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
444       452 TTPTPTTPS       2.165       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
441       449 PSTTTPTPT       2.165       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
440       448 TPSTTTPTP       2.165       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
432       440 TPTPTTPST       2.165       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
431       439 TTPTPTTPS       2.165       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
428       436 PSTTTPTPT       2.165       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
427       435 TPSTTTPTP       2.165       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
419       427 TPTPTTPST       2.165       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
418       426 TTPTPTTPS       2.165       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
415       423 PSTTTPTPT       2.165       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
90       98 NTWEKHGYE       2.155       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
247       255 DETDELHTY       2.138       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
246       254 PDETDELHT       2.109       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
101       109 NNLRLKNPE       2.07       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
331       339 HIQYDEYYN       2.062       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
495       503 ETPKYTTYV       2.047       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
486       494 TPTTTDSTS       2.026       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
69       77 AKIDEYKYT       2.025       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
481       489 STTTPTPTT       2.02       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
480       488 TSTTTPTPT       2.02       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
479       487 TTSTTTPTP       2.02       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
468       476 STTTPTPTT       2.02       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
455       463 STTTPTPTT       2.02       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
442       450 STTTPTPTT       2.02       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
429       437 STTTPTPTT       2.02       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
416       424 STTTPTPTT       2.02       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
131       139 ANPTYRQQF       2.016       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
464       472 PSTPSTTTP       2.01       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
461       469 PTTPSTPST       2.01       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
460       468 TPTTPSTPS       2.01       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
451       459 PSTPSTTTP       2.01       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
448       456 PTTPSTPST       2.01       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
447       455 TPTTPSTPS       2.01       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
438       446 PSTPSTTTP       2.01       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
435       443 PTTPSTPST       2.01       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
434       442 TPTTPSTPS       2.01       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
425       433 PSTPSTTTP       2.01       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
422       430 PTTPSTPST       2.01       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
421       429 TPTTPSTPS       2.01       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
496       504 TPKYTTYVD       1.974       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
326       334 QKEEWHIQY       1.973       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
335       343 DEYYNAPYG       1.93       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
121       129 EGSEKYSDM       1.926       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
119       127 WYEGSEKYS       1.92       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
327       335 KEEWHIQYD       1.902       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
20       28 AVKRDHNNY       1.887       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
477       485 PSTTSTTTP       1.876       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
474       482 PTTPSTTST       1.876       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
473       481 TPTTPSTTS       1.876       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
465       473 STPSTTTPT       1.876       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
463       471 TPSTPSTTT       1.876       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
462       470 TTPSTPSTT       1.876       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
452       460 STPSTTTPT       1.876       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
450       458 TPSTPSTTT       1.876       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
449       457 TTPSTPSTT       1.876       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
439       447 STPSTTTPT       1.876       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
437       445 TPSTPSTTT       1.876       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
436       444 TTPSTPSTT       1.876       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
426       434 STPSTTTPT       1.876       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
424       432 TPSTPSTTT       1.876       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
423       431 TTPSTPSTT       1.876       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
238       246 HNAPLYKRP       1.867       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
169       177 PKIDKQNYL       1.818       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
336       344 EYYNAPYGY       1.811       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
338       346 YNAPYGYND       1.792       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
478       486 STTSTTTPT       1.751       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
476       484 TPSTTSTTT       1.751       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
475       483 TTPSTTSTT       1.751       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
88       96 NHNTWEKHG       1.738       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
130       138 VANPTYRQQ       1.728       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
170       178 KIDKQNYLT       1.697       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
89       97 HNTWEKHGY       1.693       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
337       345 YYNAPYGYN       1.682       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
511       519 YKEGDLPHP       1.679       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
104       112 RLKNPELTT       1.667       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
328       336 EEWHIQYDE       1.647       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
133       141 PTYRQQFVQ       1.595       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
27       35 NYSKNPMRI       1.592       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
181       189 RELKEAFEP       1.584       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
92       100 WEKHGYERF       1.575       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
517       525 PHPTNIHKY       1.575       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
512       520 KEGDLPHPT       1.547       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
332       340 IQYDEYYNA       1.531       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
401       409 INGDEKNSY       1.52       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
79       87 QVFDPYQDD       1.518       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
329       337 EWHIQYDEY       1.49       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
414       422 GPSTTTPTP       1.484       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
132       140 NPTYRQQFV       1.481       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
287       295 SIEDRSKVK       1.477       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
118       126 GWYEGSEKY       1.418       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
98       106 ERFNNLRLK       1.412       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
80       88 VFDPYQDDN       1.409       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
70       78 KIDEYKYTI       1.405       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
267       275 NNGATRDKL       1.405       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
266       274 LNNGATRDK       1.405       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
134       142 TYRQQFVQS       1.383       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
497       505 PKYTTYVDG       1.354       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
330       338 WHIQYDEYY       1.349       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
96       104 GYERFNNLR       1.328       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
99       107 RFNNLRLKN       1.311       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
165       173 RLGNPKIDK       1.299       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
148       156 QEYKFDGLD       1.293       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
72       80 DEYKYTIQV       1.289       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
323       331 QLFQKEEWH       1.283       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
289       297 EDRSKVKLG       1.283       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
208       216 AYELKELNQ       1.255       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
403       411 GDEKNSYEC       1.252       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
513       521 EGDLPHPTN       1.244       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
290       298 DRSKVKLGD       1.237       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
47       55 KVDPYTIED       1.226       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
71       79 IDEYKYTIQ       1.217       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
19       27 AAVKRDHNN       1.217       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
18       26 NAAVKRDHN       1.217       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
68       76 FAKIDEYKY       1.215       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
237       245 GHNAPLYKR       1.195       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
498       506 KYTTYVDGH       1.191       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
399       407 NMINGDEKN       1.152       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
166       174 LGNPKIDKQ       1.148       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
291       299 RSKVKLGDP       1.146       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
298       306 DPAKGMSPP       1.142       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
162       170 PGSRLGNPK       1.137       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
388       396 GPKYPLLNK       1.132       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
145       153 DFLQEYKFD       1.131       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
226       234 YDYHGGWEN       1.116       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
260       268 YTMHYYLNN       1.113       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
259       267 NYTMHYYLN       1.113       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
202       210 KDKIDVAYE       1.11       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
248       256 ETDELHTYF       1.108       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
97       105 YERFNNLRL       1.106       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
158       166 DWEYPGSRL       1.101       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
157       165 LDWEYPGSR       1.101       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
265       273 YLNNGATRD       1.1       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
376       384 WSLENDDFK       1.091       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
325       333 FQKEEWHIQ       1.09       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
102       110 NLRLKNPEL       1.062       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
285       293 AWSIEDRSK       1.057       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
404       412 DEKNSYECL       1.043       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
378       386 LENDDFKGH       1.042       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
341       349 PYGYNDKIW       1.038       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
284       292 RAWSIEDRS       1.035       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
100       108 FNNLRLKNP       1.035       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
264       272 YYLNNGATR       1.033       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
249       257 TDELHTYFN       1.029       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
377       385 SLENDDFKG       1.026       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
209       217 YELKELNQL       1.024       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
124       132 EKYSDMVAN       1.011       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
225       233 TYDYHGGWE       1.002       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
257       265 NVNYTMHYY       1.001       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
46       54 HKVDPYTIE       0.999       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
160       168 EYPGSRLGN       0.998       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
340       348 APYGYNDKI       0.997       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
129       137 MVANPTYRQ       0.988       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
398       406 HNMINGDEK       0.975       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
49       57 DPYTIEDID       0.967       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
400       408 MINGDEKNS       0.96       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
44       52 VYHKVDPYT       0.957       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
103       111 LRLKNPELT       0.953       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
128       136 DMVANPTYR       0.952       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
156       164 DLDWEYPGS       0.939       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
95       103 HGYERFNNL       0.922       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
288       296 IEDRSKVKL       0.909       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
45       53 YHKVDPYTI       0.904       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
125       133 KYSDMVANP       0.903       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
117       125 GGWYEGSEK       0.896       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
50       58 PYTIEDIDP       0.895       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
161       169 YPGSRLGNP       0.891       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
43       51 SVYHKVDPY       0.889       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
293       301 KVKLGDPAK       0.882       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
164       172 SRLGNPKID       0.87       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
173       181 KQNYLTLVR       0.869       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
509       517 KCYKEGDLP       0.856       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
389       397 PKYPLLNKV       0.849       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
123       131 SEKYSDMVA       0.843       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
105       113 LKNPELTTM       0.842       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
518       526 HPTNIHKYL       0.84       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
199       207 SPGKDKIDV       0.83       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
198       206 VSPGKDKID       0.83       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
516       524 LPHPTNIHK       0.829       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
122       130 GSEKYSDMV       0.826       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
253       261 HTYFNVNYT       0.807       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
413       421 LGPSTTTPT       0.792       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
286       294 WSIEDRSKV       0.777       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
67       75 GFAKIDEYK       0.767       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
283       291 GRAWSIEDR       0.765       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
184       192 KEAFEPFGY       0.76       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
180       188 VRELKEAFE       0.76       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
174       182 QNYLTLVRE       0.752       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
17       25 MNAAVKRDH       0.749       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
390       398 KYPLLNKVH       0.747       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
384       392 KGHCGPKYP       0.747       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
172       180 DKQNYLTLV       0.741       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
28       36 YSKNPMRIV       0.735       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
297       305 GDPAKGMSP       0.731       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
196       204 AAVSPGKDK       0.724       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
263       271 HYYLNNGAT       0.717       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
106       114 KNPELTTMI       0.716       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
135       143 YRQQFVQSV       0.711       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
261       269 TMHYYLNNG       0.703       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
182       190 ELKEAFEPF       0.7       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
171       179 IDKQNYLTL       0.7       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
212       220 KELNQLFDW       0.696       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
515       523 DLPHPTNIH       0.692       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
379       387 ENDDFKGHC       0.677       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
299       307 PAKGMSPPG       0.677       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
146       154 FLQEYKFDG       0.67       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
73       81 EYKYTIQVF       0.668       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
222       230 NVMTYDYHG       0.657       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
221       229 MNVMTYDYH       0.657       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
159       167 WEYPGSRLG       0.653       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
127       135 SDMVANPTY       0.652       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
126       134 YSDMVANPT       0.652       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
268       276 NGATRDKLV       0.648       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
74       82 YKYTIQVFD       0.644       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
52       60 TIEDIDPFK       0.64       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
147       155 LQEYKFDGL       0.638       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
78       86 IQVFDPYQD       0.637       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
75       83 KYTIQVFDP       0.636       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
201       209 GKDKIDVAY       0.634       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
200       208 PGKDKIDVA       0.626       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
153       161 DGLDLDWEY       0.624       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
149       157 EYKFDGLDL       0.615       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
282       290 YGRAWSIED       0.612       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
178       186 TLVRELKEA       0.603       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
66       74 YGFAKIDEY       0.601       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
391       399 YPLLNKVHN       0.601       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
42       50 WSVYHKVDP       0.596       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
150       158 YKFDGLDLD       0.594       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
292       300 SKVKLGDPA       0.591       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
254       262 TYFNVNYTM       0.587       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
510       518 CYKEGDLPH       0.582       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
295       303 KLGDPAKGM       0.582       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
155       163 LDLDWEYPG       0.578       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
154       162 GLDLDWEYP       0.578       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
224       232 MTYDYHGGW       0.573       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
210       218 ELKELNQLF       0.566       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
206       214 DVAYELKEL       0.558       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
144       152 LDFLQEYKF       0.558       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
41       49 TWSVYHKVD       0.557       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
256       264 FNVNYTMHY       0.553       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
255       263 YFNVNYTMH       0.553       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
77       85 TIQVFDPYQ       0.551       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
346       354 DKIWVGYDD       0.551       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
204       212 KIDVAYELK       0.548       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
211       219 LKELNQLFD       0.546       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
219       227 DWMNVMTYD       0.541       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
207       215 VAYELKELN       0.538       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
345       353 NDKIWVGYD       0.531       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
250       258 DELHTYFNV       0.529       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
227       235 DYHGGWENV       0.529       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
236       244 FGHNAPLYK       0.528       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
195       203 TAAVSPGKD       0.522       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
324       332 LFQKEEWHI       0.519       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
163       171 GSRLGNPKI       0.516       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
405       413 EKNSYECLL       0.515       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
258       266 VNYTMHYYL       0.514       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
251       259 ELHTYFNVN       0.51       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
220       228 WMNVMTYDY       0.507       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
322       330 CQLFQKEEW       0.505       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
514       522 GDLPHPTNI       0.503       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
197       205 AVSPGKDKI       0.502       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
51       59 YTIEDIDPF       0.501       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search

Source: Epitopes are predicted using BepiPred webserver implemented in IEDB Analysis Resource at http://tools.iedb.org/main/bcell/


Thanks for using SDAP Database