List of B-cell epitopes predicted by BepiPred method ( using a window size of 9 amino acids)

>Input Sequence

MKTSQILFLCGVVFLSVLVSTSGDKPSRVVCYFSNWAVYRPGLGSYKIEDIPTDLCTHLI
YSFIGVSNVTWGPLILDQENDVDLRGFLNFTDLKAKGVKTSVAMGGWGEGGRKYSHLVSD
KKLRDTFIPALVEFLHKYNFDGLDIDWEYPGASDRGGSYGDRQNFFYFVEELRRAFDKEG
KGWEITMAVPLANFRLNEGYHVPDLCELIDAVHVMAYDLRGNWAGFADVHSPLYQRPNEG
YGYQALNDNDGMQLWVDKGCSPDKLVLGTPFYGRTFTLSQGNTNKDIGTYINKDAGGGDA
GPYTGAKGMLAYYEICNMLQVNASKWTQKFDDIGKCPYAYDDGNQWVGYDNEISLQYKMD
FIKEKGYLGAMTWAIDMDDFHGTCGQKNPLINVLAKNMKDYVVPTLQISTTPRPEWDRPK
STTFEGGSVTTSTTTTTTMKTTIPETTTTGTTTSTIDPTITTPSFPPSETTTDATTGGPT
VTPSCANANFYPAANCNQYYMCNQGTPILMTCPSGTVWVQEGIRCDWPAASTRAECRSA


Start Position       End Position       Peptide       Score       PD Search in SDAP       Cross-Reactivity Prediction
412       420 PRPEWDRPK       9.516       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
413       421 RPEWDRPKS       8.247       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
411       419 TPRPEWDRP       6.867       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
410       418 TTPRPEWDR       6.41       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
414       422 PEWDRPKST       6.077       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
415       423 EWDRPKSTT       5.672       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
417       425 DRPKSTTFE       4.671       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
409       417 STTPRPEWD       4.385       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
231       239 SPLYQRPNE       4.315       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
173       181 RRAFDKEGK       4.238       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
236       244 RPNEGYGYQ       3.875       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
235       243 QRPNEGYGY       3.875       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
234       242 YQRPNEGYG       3.875       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
20       28 STSGDKPSR       3.836       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
324       332 SKWTQKFDD       3.753       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
230       238 HSPLYQRPN       3.391       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
119       127 SDKKLRDTF       3.329       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
337       345 PYAYDDGNQ       3.252       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
233       241 LYQRPNEGY       3.229       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
232       240 PLYQRPNEG       3.187       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
466       474 PPSETTTDA       3.105       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
171       179 ELRRAFDKE       3.058       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
170       178 EELRRAFDK       3.058       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
407       415 QISTTPRPE       3.032       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
77       85 DQENDVDLR       2.971       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
467       475 PSETTTDAT       2.898       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
118       126 VSDKKLRDT       2.853       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
434       442 TTTTTMKTT       2.847       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
433       441 TTTTTTMKT       2.847       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
416       424 WDRPKSTTF       2.836       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
430       438 TTSTTTTTT       2.782       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
418       426 RPKSTTFEG       2.768       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
468       476 SETTTDATT       2.705       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
465       473 FPPSETTTD       2.661       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
432       440 STTTTTTMK       2.644       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
444       452 PETTTTGTT       2.642       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
278       286 LSQGNTNKD       2.605       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
440       448 KTTIPETTT       2.593       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
155       163 RGGSYGDRQ       2.491       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
445       453 ETTTTGTTT       2.466       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
357       365 YKMDFIKEK       2.402       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
154       162 DRGGSYGDR       2.402       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
463       471 PSFPPSETT       2.288       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
462       470 TPSFPPSET       2.288       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
461       469 TTPSFPPSE       2.288       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
323       331 ASKWTQKFD       2.27       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
277       285 TLSQGNTNK       2.251       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
279       287 SQGNTNKDI       2.214       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
338       346 YAYDDGNQW       2.212       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
322       330 NASKWTQKF       2.186       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
350       358 DNEISLQYK       2.157       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
282       290 NTNKDIGTY       2.157       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
174       182 RAFDKEGKG       2.141       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
464       472 SFPPSETTT       2.136       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
147       155 WEYPGASDR       2.133       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
21       29 TSGDKPSRV       2.124       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
356       364 QYKMDFIKE       2.08       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
108       116 GEGGRKYSH       2.073       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
156       164 GGSYGDRQN       2.045       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
148       156 EYPGASDRG       2.008       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
237       245 PNEGYGYQA       1.999       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
469       477 ETTTDATTG       1.997       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
176       184 FDKEGKGWE       1.971       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
325       333 KWTQKFDDI       1.963       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
447       455 TTTGTTTST       1.908       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
446       454 TTTTGTTTS       1.908       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
431       439 TSTTTTTTM       1.908       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
321       329 VNASKWTQK       1.874       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
441       449 TTIPETTTT       1.871       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
327       335 TQKFDDIGK       1.848       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
408       416 ISTTPRPEW       1.841       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
46       54 YKIEDIPTD       1.831       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
159       167 YGDRQNFFY       1.831       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
146       154 DWEYPGASD       1.819       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
157       165 GSYGDRQNF       1.79       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
243       251 YQALNDNDG       1.78       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
242       250 GYQALNDND       1.78       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
439       447 MKTTIPETT       1.778       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
438       446 TMKTTIPET       1.778       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
437       445 TTMKTTIPE       1.778       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
39       47 YRPGLGSYK       1.776       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
78       86 QENDVDLRG       1.761       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
172       180 LRRAFDKEG       1.748       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
120       128 DKKLRDTFI       1.741       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
344       352 NQWVGYDNE       1.729       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
114       122 YSHLVSDKK       1.727       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
113       121 KYSHLVSDK       1.727       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
109       117 EGGRKYSHL       1.727       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
112       120 RKYSHLVSD       1.691       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
349       357 YDNEISLQY       1.69       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
228       236 DVHSPLYQR       1.69       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
451       459 TTTSTIDPT       1.676       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
241       249 YGYQALNDN       1.67       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
153       161 SDRGGSYGD       1.644       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
280       288 QGNTNKDIG       1.635       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
117       125 LVSDKKLRD       1.63       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
320       328 QVNASKWTQ       1.623       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
121       129 KKLRDTFIP       1.612       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
107       115 WGEGGRKYS       1.601       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
177       185 DKEGKGWEI       1.595       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
158       166 SYGDRQNFF       1.566       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
396       404 KNMKDYVVP       1.565       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
229       237 VHSPLYQRP       1.565       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
358       366 KMDFIKEKG       1.517       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
136       144 HKYNFDGLD       1.491       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
436       444 TTTMKTTIP       1.482       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
45       53 SYKIEDIPT       1.469       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
193       201 NFRLNEGYH       1.458       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
19       27 VSTSGDKPS       1.454       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
406       414 LQISTTPRP       1.444       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
429       437 VTTSTTTTT       1.431       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
419       427 PKSTTFEGG       1.399       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
435       443 TTTTMKTTI       1.383       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
178       186 KEGKGWEIT       1.379       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
281       289 GNTNKDIGT       1.362       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
133       141 EFLHKYNFD       1.353       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
405       413 TLQISTTPR       1.348       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
428       436 SVTTSTTTT       1.329       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
352       360 EISLQYKMD       1.328       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
116       124 HLVSDKKLR       1.328       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
285       293 KDIGTYINK       1.303       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
92       100 DLKAKGVKT       1.301       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
91       99 TDLKAKGVK       1.301       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
299       307 DAGPYTGAK       1.288       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
443       451 IPETTTTGT       1.283       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
442       450 TIPETTTTG       1.283       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
351       359 NEISLQYKM       1.278       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
335       343 KCPYAYDDG       1.252       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
334       342 GKCPYAYDD       1.252       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
76       84 LDQENDVDL       1.251       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
472       480 TDATTGGPT       1.223       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
471       479 TTDATTGGP       1.223       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
89       97 NFTDLKAKG       1.221       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
527       535 WPAASTRAE       1.213       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
420       428 KSTTFEGGS       1.212       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
195       203 RLNEGYHVP       1.202       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
359       367 MDFIKEKGY       1.189       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
274       282 RTFTLSQGN       1.187       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
106       114 GWGEGGRKY       1.183       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
526       534 DWPAASTRA       1.17       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
247       255 NDNDGMQLW       1.17       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
269       277 TPFYGRTFT       1.168       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
392       400 NVLAKNMKD       1.166       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
272       280 YGRTFTLSQ       1.157       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
175       183 AFDKEGKGW       1.15       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
450       458 GTTTSTIDP       1.149       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
149       157 YPGASDRGG       1.147       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
470       478 TTTDATTGG       1.141       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
394       402 LAKNMKDYV       1.136       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
393       401 VLAKNMKDY       1.136       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
169       177 VEELRRAFD       1.135       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
397       405 NMKDYVVPT       1.13       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
245       253 ALNDNDGMQ       1.124       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
244       252 QALNDNDGM       1.124       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
257       265 DKGCSPDKL       1.116       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
497       505 NQYYMCNQG       1.103       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
73       81 PLILDQEND       1.094       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
22       30 SGDKPSRVV       1.093       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
286       294 DIGTYINKD       1.088       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
192       200 ANFRLNEGY       1.083       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
457       465 DPTITTPSF       1.077       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
449       457 TGTTTSTID       1.072       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
348       356 GYDNEISLQ       1.068       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
239       247 EGYGYQALN       1.066       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
238       246 NEGYGYQAL       1.066       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
167       175 YFVEELRRA       1.065       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
404       412 PTLQISTTP       1.064       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
75       83 ILDQENDVD       1.063       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
339       347 AYDDGNQWV       1.048       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
284       292 NKDIGTYIN       1.048       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
93       101 LKAKGVKTS       1.044       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
531       539 STRAECRSA       1.039       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
530       538 ASTRAECRS       1.039       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
240       248 GYGYQALND       1.028       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
492       500 PAANCNQYY       1.026       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
491       499 YPAANCNQY       1.026       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
342       350 DGNQWVGYD       1.026       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
341       349 DDGNQWVGY       1.026       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
340       348 YDDGNQWVG       1.026       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
197       205 NEGYHVPDL       1.025       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
196       204 LNEGYHVPD       1.025       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
395       403 AKNMKDYVV       1.023       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
88       96 LNFTDLKAK       1.017       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
399       407 KDYVVPTLQ       1.014       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
160       168 GDRQNFFYF       1.012       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
44       52 GSYKIEDIP       1.008       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
336       344 CPYAYDDGN       1.007       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
256       264 VDKGCSPDK       1.004       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
111       119 GRKYSHLVS       1.002       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
459       467 TITTPSFPP       0.997       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
458       466 PTITTPSFP       0.997       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
152       160 ASDRGGSYG       0.994       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
151       159 GASDRGGSY       0.994       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
487       495 NANFYPAAN       0.992       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
360       368 DFIKEKGYL       0.991       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
355       363 LQYKMDFIK       0.991       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
498       506 QYYMCNQGT       0.99       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
343       351 GNQWVGYDN       0.988       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
150       158 PGASDRGGS       0.981       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
381       389 HGTCGQKNP       0.98       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
292       300 NKDAGGGDA       0.979       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
276       284 FTLSQGNTN       0.975       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
326       334 WTQKFDDIG       0.971       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
363       371 KEKGYLGAM       0.967       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
47       55 KIEDIPTDL       0.964       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
144       152 DIDWEYPGA       0.951       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
94       102 KAKGVKTSV       0.94       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
283       291 TNKDIGTYI       0.94       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
455       463 TIDPTITTP       0.939       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
289       297 TYINKDAGG       0.929       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
288       296 GTYINKDAG       0.929       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
448       456 TTGTTTSTI       0.927       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
460       468 ITTPSFPPS       0.926       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
246       254 LNDNDGMQL       0.918       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
166       174 FYFVEELRR       0.913       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
427       435 GSVTTSTTT       0.911       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
115       123 SHLVSDKKL       0.909       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
18       26 LVSTSGDKP       0.894       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
190       198 PLANFRLNE       0.89       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
499       507 YYMCNQGTP       0.884       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
79       87 ENDVDLRGF       0.88       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
34       42 SNWAVYRPG       0.88       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
275       283 TFTLSQGNT       0.875       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
456       464 IDPTITTPS       0.872       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
227       235 ADVHSPLYQ       0.872       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
141       149 DGLDIDWEY       0.839       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
475       483 TTGGPTVTP       0.832       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
454       462 STIDPTITT       0.814       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
453       461 TSTIDPTIT       0.814       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
452       460 TTSTIDPTI       0.814       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
122       130 KLRDTFIPA       0.814       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
317       325 NMLQVNASK       0.81       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
268       276 GTPFYGRTF       0.801       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
216       224 AYDLRGNWA       0.796       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
40       48 RPGLGSYKI       0.794       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
162       170 RQNFFYFVE       0.787       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
529       537 AASTRAECR       0.783       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
32       40 YFSNWAVYR       0.781       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
217       225 YDLRGNWAG       0.78       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
215       223 MAYDLRGNW       0.78       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
143       151 LDIDWEYPG       0.777       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
142       150 GLDIDWEYP       0.777       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
319       327 LQVNASKWT       0.773       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
306       314 AKGMLAYYE       0.773       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
134       142 FLHKYNFDG       0.773       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
476       484 TGGPTVTPS       0.772       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
33       41 FSNWAVYRP       0.77       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
137       145 KYNFDGLDI       0.768       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
300       308 AGPYTGAKG       0.763       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
267       275 LGTPFYGRT       0.763       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
145       153 IDWEYPGAS       0.763       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
42       50 GLGSYKIED       0.759       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
161       169 DRQNFFYFV       0.759       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
345       353 QWVGYDNEI       0.754       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
425       433 EGGSVTTST       0.75       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
301       309 GPYTGAKGM       0.748       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
105       113 GGWGEGGRK       0.747       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
110       118 GGRKYSHLV       0.74       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
135       143 LHKYNFDGL       0.736       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
273       281 GRTFTLSQG       0.731       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
41       49 PGLGSYKIE       0.702       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
364       372 EKGYLGAMT       0.698       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
163       171 QNFFYFVEE       0.696       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
24       32 DKPSRVVCY       0.692       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
328       336 QKFDDIGKC       0.686       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
362       370 IKEKGYLGA       0.685       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
179       187 EGKGWEITM       0.682       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
291       299 INKDAGGGD       0.679       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
194       202 FRLNEGYHV       0.673       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
250       258 DGMQLWVDK       0.672       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
270       278 PFYGRTFTL       0.667       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
354       362 SLQYKMDFI       0.664       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
353       361 ISLQYKMDF       0.664       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
38       46 VYRPGLGSY       0.659       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
287       295 IGTYINKDA       0.658       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
493       501 AANCNQYYM       0.657       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
520       528 QEGIRCDWP       0.654       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
385       393 GQKNPLINV       0.649       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
72       80 GPLILDQEN       0.648       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
138       146 YNFDGLDID       0.641       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
298       306 GDAGPYTGA       0.637       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
290       298 YINKDAGGG       0.637       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
262       270 PDKLVLGTP       0.635       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
473       481 DATTGGPTV       0.629       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
426       434 GGSVTTSTT       0.625       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
297       305 GGDAGPYTG       0.624       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
296       304 GGGDAGPYT       0.624       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
486       494 ANANFYPAA       0.623       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
302       310 PYTGAKGML       0.623       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
525       533 CDWPAASTR       0.621       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
524       532 RCDWPAAST       0.621       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
528       536 PAASTRAEC       0.619       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
329       337 KFDDIGKCP       0.613       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
293       301 KDAGGGDAG       0.602       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
132       140 VEFLHKYNF       0.601       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
375       383 IDMDDFHGT       0.6       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
496       504 CNQYYMCNQ       0.597       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
382       390 GTCGQKNPL       0.594       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
168       176 FVEELRRAF       0.589       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
361       369 FIKEKGYLG       0.587       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
346       354 WVGYDNEIS       0.583       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
398       406 MKDYVVPTL       0.579       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
271       279 FYGRTFTLS       0.578       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
131       139 LVEFLHKYN       0.573       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
379       387 DFHGTCGQK       0.57       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
191       199 LANFRLNEG       0.57       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
513       521 PSGTVWVQE       0.567       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
490       498 FYPAANCNQ       0.567       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
90       98 FTDLKAKGV       0.564       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
503       511 NQGTPILMT       0.56       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
331       339 DDIGKCPYA       0.56       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
495       503 NCNQYYMCN       0.555       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
214       222 VMAYDLRGN       0.551       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
261       269 SPDKLVLGT       0.55       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
380       388 FHGTCGQKN       0.549       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
474       482 ATTGGPTVT       0.543       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
35       43 NWAVYRPGL       0.542       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
386       394 QKNPLINVL       0.541       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
371       379 MTWAIDMDD       0.541       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
249       257 NDGMQLWVD       0.54       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
248       256 DNDGMQLWV       0.54       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
43       51 LGSYKIEDI       0.537       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
307       315 KGMLAYYEI       0.537       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
49       57 EDIPTDLCT       0.532       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
318       326 MLQVNASKW       0.53       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
255       263 WVDKGCSPD       0.528       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
220       228 RGNWAGFAD       0.528       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
489       497 NFYPAANCN       0.527       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
74       82 LILDQENDV       0.525       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
333       341 IGKCPYAYD       0.525       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
332       340 DIGKCPYAY       0.525       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
403       411 VPTLQISTT       0.511       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search

Source: Epitopes are predicted using BepiPred webserver implemented in IEDB Analysis Resource at http://tools.iedb.org/main/bcell/


Thanks for using SDAP Database