List of B-cell epitopes predicted by BepiPred method ( using a window size of 9 amino acids)

>Input Sequence

MTRFSLTVLAVLAACFGSNIRPNVATLEPKTVCYYESWVHWRQGEGKMDPEDIDTSLCTH
IVYSYFGIDAATHEIKLLDEYLMKDLHDMEHFTQHKGNAKAMIAVGGSTMSDQFSKTAAV
EHYRETFVVSTVDLMTRYGFDGVMIDWSGMQAKDSDNFIKLLDKFDEKFAHTSFVMGVTL
PATIASYDNYNIPAISNYVDFMNVLSLDYTGSWAHTVGHASPFPEQLKTLEAYHKRGAPR
HKMVMAVPFYARTWILEKMNKQDIGDKASGPGPRGQFTQTDGFLSYNELCVQIQAETNAF
TITRDHDNTAIYAVYVHSNHAEWISFEDRHTLGEKAKNITQQGYAGMSVYTLSNEDVHGV
CGDKNPLLHAIQSNYYHGVVTEPTVVTLPPVTHTTEHVTDIPGVFHCHEEGFFRDKTYCA
TYYECKKGDFGLEKTVHHCANHLQAFDEVSRTCIDHTKIPGC


Start Position       End Position       Peptide       Score       PD Search in SDAP       Cross-Reactivity Prediction
234       242 HKRGAPRHK       5.451       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
228       236 KTLEAYHKR       4.317       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
233       241 YHKRGAPRH       4.271       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
334       342 EKAKNITQQ       4.238       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
235       243 KRGAPRHKM       3.964       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
327       335 EDRHTLGEK       3.903       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
42       50 RQGEGKMDP       3.649       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
273       281 PRGQFTQTD       3.361       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
43       51 QGEGKMDPE       3.227       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
232       240 AYHKRGAPR       3.171       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
301       309 TITRDHDNT       3.126       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
44       52 GEGKMDPED       3.112       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
47       55 KMDPEDIDT       3.1       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
88       96 DMEHFTQHK       2.847       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
160       168 KLLDKFDEK       2.824       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
231       239 EAYHKRGAP       2.804       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
257       265 EKMNKQDIG       2.745       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
93       101 TQHKGNAKA       2.742       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
90       98 EHFTQHKGN       2.742       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
329       337 RHTLGEKAK       2.726       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
260       268 NKQDIGDKA       2.702       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
421       429 TYYECKKGD       2.699       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
259       267 MNKQDIGDK       2.647       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
258       266 KMNKQDIGD       2.647       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
409       417 EEGFFRDKT       2.608       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
266       274 DKASGPGPR       2.574       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
149       157 GMQAKDSDN       2.556       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
41       49 WRQGEGKMD       2.482       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
163       171 DKFDEKFAH       2.471       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
408       416 HEEGFFRDK       2.459       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
221       229 SPFPEQLKT       2.459       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
335       343 KAKNITQQG       2.422       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
333       341 GEKAKNITQ       2.422       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
304       312 RDHDNTAIY       2.376       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
410       418 EGFFRDKTY       2.359       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
92       100 FTQHKGNAK       2.35       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
109       117 TMSDQFSKT       2.301       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
256       264 LEKMNKQDI       2.288       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
255       263 ILEKMNKQD       2.288       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
328       336 DRHTLGEKA       2.277       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
261       269 KQDIGDKAS       2.252       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
414       422 RDKTYCATY       2.248       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
330       338 HTLGEKAKN       2.239       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
150       158 MQAKDSDNF       2.237       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
45       53 EGKMDPEDI       2.204       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
303       311 TRDHDNTAI       2.188       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
302       310 ITRDHDNTA       2.188       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
274       282 RGQFTQTDG       2.151       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
392       400 THTTEHVTD       2.14       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
108       116 STMSDQFSK       2.137       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
229       237 TLEAYHKRG       2.136       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
164       172 KFDEKFAHT       2.136       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
271       279 PGPRGQFTQ       2.134       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
148       156 SGMQAKDSD       2.13       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
46       54 GKMDPEDID       2.125       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
389       397 PPVTHTTEH       2.123       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
48       56 MDPEDIDTS       2.077       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
40       48 HWRQGEGKM       2.022       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
426       434 KKGDFGLEK       2.008       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
225       233 EQLKTLEAY       2.003       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
272       280 GPRGQFTQT       1.991       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
224       232 PEQLKTLEA       1.977       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
116       124 KTAAVEHYR       1.963       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
87       95 HDMEHFTQH       1.937       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
186       194 SYDNYNIPA       1.931       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
185       193 ASYDNYNIP       1.931       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
337       345 KNITQQGYA       1.897       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
336       344 AKNITQQGY       1.897       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
94       102 QHKGNAKAM       1.88       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
300       308 FTITRDHDN       1.876       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
416       424 KTYCATYYE       1.865       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
152       160 AKDSDNFIK       1.83       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
227       235 LKTLEAYHK       1.818       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
183       191 TIASYDNYN       1.803       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
415       423 DKTYCATYY       1.799       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
83       91 MKDLHDMEH       1.793       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
49       57 DPEDIDTSL       1.731       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
220       228 ASPFPEQLK       1.721       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
80       88 EYLMKDLHD       1.72       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
79       87 DEYLMKDLH       1.72       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
35       43 YESWVHWRQ       1.71       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
118       126 AAVEHYRET       1.7       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
117       125 TAAVEHYRE       1.7       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
223       231 FPEQLKTLE       1.695       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
326       334 FEDRHTLGE       1.69       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
89       97 MEHFTQHKG       1.687       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
146       154 DWSGMQAKD       1.671       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
111       119 SDQFSKTAA       1.644       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
420       428 ATYYECKKG       1.633       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
28       36 EPKTVCYYE       1.623       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
422       430 YYECKKGDF       1.619       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
110       118 MSDQFSKTA       1.611       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
91       99 HFTQHKGNA       1.599       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
151       159 QAKDSDNFI       1.584       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
226       234 QLKTLEAYH       1.574       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
84       92 KDLHDMEHF       1.569       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
34       42 YYESWVHWR       1.547       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
444       452 QAFDEVSRT       1.529       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
267       275 KASGPGPRG       1.525       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
39       47 VHWRQGEGK       1.517       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
222       230 PFPEQLKTL       1.513       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
162       170 LDKFDEKFA       1.498       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
230       238 LEAYHKRGA       1.495       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
153       161 KDSDNFIKL       1.494       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
369       377 HAIQSNYYH       1.491       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
22       30 PNVATLEPK       1.475       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
236       244 RGAPRHKMV       1.471       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
350       358 YTLSNEDVH       1.457       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
119       127 AVEHYRETF       1.457       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
427       435 KGDFGLEKT       1.449       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
21       29 RPNVATLEP       1.445       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
254       262 WILEKMNKQ       1.44       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
348       356 SVYTLSNED       1.435       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
166       174 DEKFAHTSF       1.431       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
165       173 FDEKFAHTS       1.431       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
322       330 EWISFEDRH       1.417       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
218       226 GHASPFPEQ       1.405       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
23       31 NVATLEPKT       1.377       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
115       123 SKTAAVEHY       1.343       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
147       155 WSGMQAKDS       1.341       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
268       276 ASGPGPRGQ       1.321       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
325       333 SFEDRHTLG       1.308       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
265       273 GDKASGPGP       1.301       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
208       216 DYTGSWAHT       1.297       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
388       396 LPPVTHTTE       1.287       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
73       81 HEIKLLDEY       1.264       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
29       37 PKTVCYYES       1.256       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
76       84 KLLDEYLMK       1.249       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
296       304 ETNAFTITR       1.248       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
413       421 FRDKTYCAT       1.243       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
280       288 TDGFLSYNE       1.236       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
279       287 QTDGFLSYN       1.236       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
305       313 DHDNTAIYA       1.225       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
161       169 LLDKFDEKF       1.223       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
270       278 GPGPRGQFT       1.219       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
297       305 TNAFTITRD       1.203       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
253       261 TWILEKMNK       1.2       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
394       402 TTEHVTDIP       1.181       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
323       331 WISFEDRHT       1.181       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
299       307 AFTITRDHD       1.178       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
252       260 RTWILEKMN       1.176       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
86       94 LHDMEHFTQ       1.174       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
219       227 HASPFPEQL       1.171       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
250       258 YARTWILEK       1.169       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
72       80 THEIKLLDE       1.164       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
450       458 SRTCIDHTK       1.159       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
332       340 LGEKAKNIT       1.153       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
331       339 TLGEKAKNI       1.153       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
298       306 NAFTITRDH       1.135       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
85       93 DLHDMEHFT       1.132       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
269       277 SGPGPRGQF       1.132       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
182       190 ATIASYDNY       1.132       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
181       189 PATIASYDN       1.117       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
262       270 QDIGDKASG       1.114       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
278       286 TQTDGFLSY       1.11       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
340       348 TQQGYAGMS       1.105       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
82       90 LMKDLHDME       1.087       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
370       378 AIQSNYYHG       1.085       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
37       45 SWVHWRQGE       1.08       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
36       44 ESWVHWRQG       1.08       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
130       138 STVDLMTRY       1.076       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
387       395 TLPPVTHTT       1.072       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
133       141 DLMTRYGFD       1.072       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
121       129 EHYRETFVV       1.07       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
120       128 VEHYRETFV       1.07       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
315       323 YVHSNHAEW       1.06       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
107       115 GSTMSDQFS       1.057       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
321       329 AEWISFEDR       1.052       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
78       86 LDEYLMKDL       1.043       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
77       85 LLDEYLMKD       1.043       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
393       401 HTTEHVTDI       1.04       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
423       431 YECKKGDFG       1.023       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
390       398 PVTHTTEHV       1.019       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
187       195 YDNYNIPAI       1.01       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
263       271 DIGDKASGP       0.995       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
440       448 ANHLQAFDE       0.991       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
159       167 IKLLDKFDE       0.99       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
18       26 SNIRPNVAT       0.988       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
81       89 YLMKDLHDM       0.983       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
362       370 GDKNPLLHA       0.954       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
391       399 VTHTTEHVT       0.951       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
275       283 GQFTQTDGF       0.951       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
113       121 QFSKTAAVE       0.944       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
338       346 NITQQGYAG       0.939       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
292       300 QIQAETNAF       0.927       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
324       332 ISFEDRHTL       0.926       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
351       359 TLSNEDVHG       0.92       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
156       164 DNFIKLLDK       0.919       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
112       120 DQFSKTAAV       0.911       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
374       382 NYYHGVVTE       0.909       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
368       376 LHAIQSNYY       0.904       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
419       427 CATYYECKK       0.884       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
123       131 YRETFVVST       0.878       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
184       192 IASYDNYNI       0.876       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
443       451 LQAFDEVSR       0.874       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
375       383 YYHGVVTEP       0.874       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
188       196 DNYNIPAIS       0.864       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
317       325 HSNHAEWIS       0.856       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
30       38 KTVCYYESW       0.854       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
347       355 MSVYTLSNE       0.85       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
372       380 QSNYYHGVV       0.844       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
69       77 DAATHEIKL       0.832       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
189       197 NYNIPAISN       0.832       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
122       130 HYRETFVVS       0.828       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
190       198 YNIPAISNY       0.811       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
395       403 TEHVTDIPG       0.81       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
376       384 YHGVVTEPT       0.805       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
38       46 WVHWRQGEG       0.797       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
371       379 IQSNYYHGV       0.797       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
349       357 VYTLSNEDV       0.795       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
291       299 VQIQAETNA       0.795       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
131       139 TVDLMTRYG       0.794       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
276       284 QFTQTDGFL       0.792       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
106       114 GGSTMSDQF       0.781       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
27       35 LEPKTVCYY       0.773       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
294       302 QAETNAFTI       0.772       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
293       301 IQAETNAFT       0.772       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
74       82 EIKLLDEYL       0.766       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
95       103 HKGNAKAMI       0.761       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
238       246 APRHKMVMA       0.759       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
382       390 EPTVVTLPP       0.752       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
314       322 VYVHSNHAE       0.748       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
412       420 FFRDKTYCA       0.746       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
433       441 EKTVHHCAN       0.743       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
237       245 GAPRHKMVM       0.743       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
114       122 FSKTAAVEH       0.742       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
207       215 LDYTGSWAH       0.741       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
429       437 DFGLEKTVH       0.739       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
251       259 ARTWILEKM       0.738       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
320       328 HAEWISFED       0.731       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
411       419 GFFRDKTYC       0.73       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
206       214 SLDYTGSWA       0.73       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
441       449 NHLQAFDEV       0.728       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
26       34 TLEPKTVCY       0.712       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
68       76 IDAATHEIK       0.707       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
281       289 DGFLSYNEL       0.706       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
319       327 NHAEWISFE       0.704       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
373       381 SNYYHGVVT       0.703       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
381       389 TEPTVVTLP       0.702       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
145       153 IDWSGMQAK       0.702       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
364       372 KNPLLHAIQ       0.701       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
418       426 YCATYYECK       0.693       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
71       79 ATHEIKLLD       0.679       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
17       25 GSNIRPNVA       0.678       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
312       320 YAVYVHSNH       0.677       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
363       371 DKNPLLHAI       0.676       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
105       113 VGGSTMSDQ       0.669       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
407       415 CHEEGFFRD       0.659       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
20       28 IRPNVATLE       0.655       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
295       303 AETNAFTIT       0.644       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
167       175 EKFAHTSFV       0.636       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
24       32 VATLEPKTV       0.635       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
134       142 LMTRYGFDG       0.635       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
447       455 DEVSRTCID       0.633       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
307       315 DNTAIYAVY       0.627       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
155       163 SDNFIKLLD       0.616       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
154       162 DSDNFIKLL       0.616       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
277       285 FTQTDGFLS       0.613       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
19       27 NIRPNVATL       0.608       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
442       450 HLQAFDEVS       0.607       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
451       459 RTCIDHTKI       0.606       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
430       438 FGLEKTVHH       0.603       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
217       225 VGHASPFPE       0.602       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
205       213 LSLDYTGSW       0.596       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
264       272 IGDKASGPG       0.59       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
246       254 AVPFYARTW       0.586       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
434       442 KTVHHCANH       0.583       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
16       24 FGSNIRPNV       0.581       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
339       347 ITQQGYAGM       0.578       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
209       217 YTGSWAHTV       0.576       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
180       188 LPATIASYD       0.573       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
136       144 TRYGFDGVM       0.572       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
135       143 MTRYGFDGV       0.572       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
341       349 QQGYAGMSV       0.568       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
96       104 KGNAKAMIA       0.565       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
240       248 RHKMVMAVP       0.558       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
239       247 PRHKMVMAV       0.558       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
50       58 PEDIDTSLC       0.556       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
245       253 MAVPFYART       0.552       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
386       394 VTLPPVTHT       0.551       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
358       366 HGVCGDKNP       0.547       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
318       326 SNHAEWISF       0.545       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
306       314 HDNTAIYAV       0.545       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
428       436 GDFGLEKTV       0.538       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
425       433 CKKGDFGLE       0.538       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
424       432 ECKKGDFGL       0.538       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
406       414 HCHEEGFFR       0.537       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
196       204 SNYVDFMNV       0.531       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
51       59 EDIDTSLCT       0.519       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
448       456 EVSRTCIDH       0.516       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
214       222 AHTVGHASP       0.515       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
342       350 QGYAGMSVY       0.514       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
129       137 VSTVDLMTR       0.509       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
361       369 CGDKNPLLH       0.506       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
249       257 FYARTWILE       0.506       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
203       211 NVLSLDYTG       0.505       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
202       210 MNVLSLDYT       0.505       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
216       224 TVGHASPFP       0.502       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
195       203 ISNYVDFMN       0.502       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
417       425 TYCATYYEC       0.5       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search

Source: Epitopes are predicted using BepiPred webserver implemented in IEDB Analysis Resource at http://tools.iedb.org/main/bcell/


Thanks for using SDAP Database