List of B-cell epitopes predicted by BepiPred method ( using a window size of 9 amino acids)

>Input Sequence

MTRLSFTVLIFLAAYFGSNIRPNVATLDPKTVCYYESWVHWRQGDGKMDPEDIDTSLCSH
IVYSYFGIDASSHEIKLLDQYLMITLHDMEHFTKHKGNAKAMIAVGGASMSDQFSKTAAV
EHYRETFVVSTIDLMTKYGFDGVMIDWSGMQAKDSDNFVKLLDKFDEKFAQTSFVMGVTL
PATIASYDNYNIPAISNYVDFMNVLTLDYDGPWAYTVGHASALPEQLKTLEAYNKRGAPR
HKMVMAVPFFARTWILEKMDKQDVGDKASGPGPKGQFTQTPGFLSYNELCVQIQAETNAF
SITRDHDNTAIYAVYVHDNHAEWISFEDRHTLGDKARNITEQGYGGMSVYTLSNEDVHGV
CGDKNPLLHAINSNYFRGIVTEPTVVTVTPVTHTTEHVTDIPGVFHCHQEGFFRDKTYCA
KYYECKKGDFGLEQTVHHCPNHSQAFDEVSRTCVDHAKIPGC


Start Position       End Position       Peptide       Score       PD Search in SDAP       Cross-Reactivity Prediction
234       242 NKRGAPRHK       6.365       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
228       236 KTLEAYNKR       5.041       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
233       241 YNKRGAPRH       4.987       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
334       342 DKARNITEQ       3.955       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
235       243 KRGAPRHKM       3.917       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
327       335 EDRHTLGDK       3.719       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
232       240 AYNKRGAPR       3.703       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
421       429 KYYECKKGD       3.695       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
42       50 RQGDGKMDP       3.477       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
231       239 EAYNKRGAP       3.274       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
88       96 DMEHFTKHK       3.248       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
273       281 PKGQFTQTP       3.139       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
93       101 TKHKGNAKA       3.129       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
90       98 EHFTKHKGN       3.128       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
163       171 DKFDEKFAQ       3.108       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
414       422 RDKTYCAKY       3.078       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
43       51 QGDGKMDPE       3.074       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
47       55 KMDPEDIDT       3.062       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
257       265 EKMDKQDVG       2.982       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
44       52 GDGKMDPED       2.965       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
260       268 DKQDVGDKA       2.936       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
259       267 MDKQDVGDK       2.876       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
258       266 KMDKQDVGD       2.876       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
301       309 SITRDHDNT       2.868       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
160       168 KLLDKFDEK       2.79       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
164       172 KFDEKFAQT       2.686       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
92       100 FTKHKGNAK       2.682       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
266       274 DKASGPGPK       2.597       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
409       417 QEGFFRDKT       2.577       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
416       424 KTYCAKYYE       2.554       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
329       337 RHTLGDKAR       2.544       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
149       157 GMQAKDSDN       2.526       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
229       237 TLEAYNKRG       2.494       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
256       264 LEKMDKQDV       2.485       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
415       423 DKTYCAKYY       2.463       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
440       448 PNHSQAFDE       2.437       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
408       416 HQEGFFRDK       2.429       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
41       49 WRQGDGKMD       2.364       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
261       269 KQDVGDKAS       2.356       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
304       312 RDHDNTAIY       2.348       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
255       263 ILEKMDKQD       2.347       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
335       343 KARNITEQG       2.343       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
410       418 EGFFRDKTY       2.331       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
333       341 GDKARNITE       2.26       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
420       428 AKYYECKKG       2.235       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
87       95 HDMEHFTKH       2.21       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
150       158 MQAKDSDNF       2.21       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
328       336 DRHTLGDKA       2.169       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
303       311 TRDHDNTAI       2.162       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
302       310 ITRDHDNTA       2.162       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
271       279 PGPKGQFTQ       2.153       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
94       102 KHKGNAKAM       2.145       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
227       235 LKTLEAYNK       2.122       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
392       400 THTTEHVTD       2.115       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
109       117 SMSDQFSKT       2.111       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
148       156 SGMQAKDSD       2.105       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
46       54 GKMDPEDID       2.1       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
45       53 DGKMDPEDI       2.1       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
330       338 HTLGDKARN       2.089       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
48       56 MDPEDIDTS       2.052       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
274       282 KGQFTQTPG       2.009       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
272       280 GPKGQFTQT       2.009       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
225       233 EQLKTLEAY       1.979       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
208       216 DYDGPWAYT       1.97       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
389       397 TPVTHTTEH       1.958       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
224       232 PEQLKTLEA       1.953       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
116       124 KTAAVEHYR       1.939       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
40       48 HWRQGDGKM       1.927       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
89       97 MEHFTKHKG       1.925       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
152       160 AKDSDNFVK       1.914       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
186       194 SYDNYNIPA       1.908       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
185       193 ASYDNYNIP       1.908       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
226       234 QLKTLEAYN       1.838       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
336       344 ARNITEQGY       1.836       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
91       99 HFTKHKGNA       1.825       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
166       174 DEKFAQTSF       1.8       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
165       173 FDEKFAQTS       1.8       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
337       345 RNITEQGYG       1.799       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
183       191 TIASYDNYN       1.781       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
230       238 LEAYNKRGA       1.746       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
300       308 FSITRDHDN       1.721       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
426       434 KKGDFGLEQ       1.718       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
49       57 DPEDIDTSL       1.71       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
413       421 FRDKTYCAK       1.701       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
35       43 YESWVHWRQ       1.689       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
118       126 AAVEHYRET       1.679       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
117       125 TAAVEHYRE       1.679       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
151       159 QAKDSDNFV       1.658       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
146       154 DWSGMQAKD       1.651       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
111       119 SDQFSKTAA       1.625       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
326       334 FEDRHTLGD       1.61       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
422       430 YYECKKGDF       1.6       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
223       231 LPEQLKTLE       1.595       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
110       118 MSDQFSKTA       1.592       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
153       161 KDSDNFVKL       1.563       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
28       36 DPKTVCYYE       1.546       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
267       275 KASGPGPKG       1.539       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
34       42 YYESWVHWR       1.528       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
444       452 QAFDEVSRT       1.511       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
221       229 SALPEQLKT       1.511       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
162       170 LDKFDEKFA       1.48       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
254       262 WILEKMDKQ       1.478       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
108       116 ASMSDQFSK       1.478       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
236       244 RGAPRHKMV       1.454       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
39       47 VHWRQGDGK       1.445       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
350       358 YTLSNEDVH       1.44       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
119       127 AVEHYRETF       1.439       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
348       356 SVYTLSNED       1.418       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
22       30 PNVATLDPK       1.405       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
443       451 SQAFDEVSR       1.403       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
322       330 EWISFEDRH       1.4       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
21       29 RPNVATLDP       1.376       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
86       94 LHDMEHFTK       1.34       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
268       276 ASGPGPKGQ       1.333       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
115       123 SKTAAVEHY       1.327       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
147       155 WSGMQAKDS       1.325       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
23       31 NVATLDPKT       1.312       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
315       323 YVHDNHAEW       1.305       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
325       333 SFEDRHTLG       1.292       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
265       273 GDKASGPGP       1.285       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
73       81 HEIKLLDQY       1.249       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
29       37 PKTVCYYES       1.241       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
427       435 KGDFGLEQT       1.24       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
253       261 TWILEKMDK       1.232       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
270       278 GPGPKGQFT       1.23       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
15       23 YFGSNIRPN       1.212       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
419       427 CAKYYECKK       1.211       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
305       313 DHDNTAIYA       1.211       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
161       169 LLDKFDEKF       1.208       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
252       260 RTWILEKMD       1.206       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
441       449 NHSQAFDEV       1.17       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
394       402 TTEHVTDIP       1.167       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
323       331 WISFEDRHT       1.167       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
262       270 QDVGDKASG       1.166       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
296       304 ETNAFSITR       1.145       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
269       277 SGPGPKGQF       1.142       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
280       288 TPGFLSYNE       1.131       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
279       287 QTPGFLSYN       1.131       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
207       215 LDYDGPWAY       1.126       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
182       190 ATIASYDNY       1.119       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
297       305 TNAFSITRD       1.104       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
181       189 PATIASYDN       1.104       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
369       377 HAINSNYFR       1.088       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
133       141 DLMTKYGFD       1.082       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
299       307 AFSITRDHD       1.081       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
332       340 LGDKARNIT       1.076       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
331       339 TLGDKARNI       1.076       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
340       348 TEQGYGGMS       1.069       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
72       80 SHEIKLLDQ       1.068       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
388       396 VTPVTHTTE       1.068       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
36       44 ESWVHWRQG       1.067       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
220       228 ASALPEQLK       1.058       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
121       129 EHYRETFVV       1.057       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
120       128 VEHYRETFV       1.057       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
317       325 HDNHAEWIS       1.054       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
298       306 NAFSITRDH       1.041       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
263       271 DVGDKASGP       1.041       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
321       329 AEWISFEDR       1.04       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
206       214 TLDYDGPWA       1.037       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
159       167 VKLLDKFDE       1.036       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
37       45 SWVHWRQGD       1.029       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
393       401 HTTEHVTDI       1.027       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
130       138 STIDLMTKY       1.025       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
278       286 TQTPGFLSY       1.015       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
69       77 DASSHEIKL       1.012       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
423       431 YECKKGDFG       1.01       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
390       398 PVTHTTEHV       1.007       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
187       195 YDNYNIPAI       0.998       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
18       26 SNIRPNVAT       0.976       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
442       450 HSQAFDEVS       0.975       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
433       441 EQTVHHCPN       0.972       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
85       93 TLHDMEHFT       0.967       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
437       445 HHCPNHSQA       0.966       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
156       164 DNFVKLLDK       0.962       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
418       426 YCAKYYECK       0.949       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
362       370 GDKNPLLHA       0.942       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
391       399 VTHTTEHVT       0.94       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
113       121 QFSKTAAVE       0.933       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
222       230 ALPEQLKTL       0.93       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
314       322 VYVHDNHAE       0.921       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
292       300 QIQAETNAF       0.916       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
324       332 ISFEDRHTL       0.915       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
351       359 TLSNEDVHG       0.909       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
338       346 NITEQGYGG       0.909       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
112       120 DQFSKTAAV       0.9       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
387       395 TVTPVTHTT       0.89       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
209       217 YDGPWAYTV       0.876       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
275       283 GQFTQTPGF       0.87       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
123       131 YRETFVVST       0.868       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
184       192 IASYDNYNI       0.865       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
218       226 GHASALPEQ       0.864       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
68       76 IDASSHEIK       0.86       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
188       196 DNYNIPAIS       0.854       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
450       458 SRTCVDHAK       0.849       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
205       213 LTLDYDGPW       0.846       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
30       38 KTVCYYESW       0.844       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
347       355 MSVYTLSNE       0.84       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
312       320 YAVYVHDNH       0.833       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
71       79 SSHEIKLLD       0.826       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
189       197 NYNIPAISN       0.822       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
122       130 HYRETFVVS       0.818       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
190       198 YNIPAISNY       0.801       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
395       403 TEHVTDIPG       0.8       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
167       175 EKFAQTSFV       0.8       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
370       378 AINSNYFRG       0.792       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
349       357 VYTLSNEDV       0.785       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
291       299 VQIQAETNA       0.785       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
434       442 QTVHHCPNH       0.764       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
14       22 AYFGSNIRP       0.761       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
38       46 WVHWRQGDG       0.76       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
74       82 EIKLLDQYL       0.757       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
131       139 TIDLMTKYG       0.757       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
439       447 CPNHSQAFD       0.754       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
95       103 HKGNAKAMI       0.752       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
238       246 APRHKMVMA       0.75       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
412       420 FFRDKTYCA       0.737       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
27       35 LDPKTVCYY       0.736       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
237       245 GAPRHKMVM       0.735       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
114       122 FSKTAAVEH       0.733       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
107       115 GASMSDQFS       0.731       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
251       259 ARTWILEKM       0.73       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
276       284 QFTQTPGFL       0.725       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
411       419 GFFRDKTYC       0.722       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
320       328 HAEWISFED       0.722       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
219       227 HASALPEQL       0.72       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
436       444 VHHCPNHSQ       0.709       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
294       302 QAETNAFSI       0.709       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
293       301 IQAETNAFS       0.709       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
319       327 NHAEWISFE       0.695       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
145       153 IDWSGMQAK       0.693       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
417       425 TYCAKYYEC       0.685       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
26       34 TLDPKTVCY       0.678       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
374       382 NYFRGIVTE       0.674       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
318       326 DNHAEWISF       0.671       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
17       25 GSNIRPNVA       0.67       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
363       371 DKNPLLHAI       0.667       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
447       455 DEVSRTCVD       0.663       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
407       415 CHQEGFFRD       0.651       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
375       383 YFRGIVTEP       0.649       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
281       289 PGFLSYNEL       0.646       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
155       163 SDNFVKLLD       0.644       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
154       162 DSDNFVKLL       0.644       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
364       372 KNPLLHAIN       0.643       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
134       142 LMTKYGFDG       0.641       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
250       258 FARTWILEK       0.638       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
429       437 DFGLEQTVH       0.633       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
382       390 EPTVVTVTP       0.624       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
20       28 IRPNVATLD       0.624       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
203       211 NVLTLDYDG       0.621       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
202       210 MNVLTLDYD       0.621       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
307       315 DNTAIYAVY       0.62       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
264       272 VGDKASGPG       0.617       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
438       446 HCPNHSQAF       0.615       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
24       32 VATLDPKTV       0.605       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
19       27 NIRPNVATL       0.601       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
376       384 FRGIVTEPT       0.597       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
204       212 VLTLDYDGP       0.597       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
435       443 TVHHCPNHS       0.591       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
295       303 AETNAFSIT       0.591       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
316       324 VHDNHAEWI       0.584       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
381       389 TEPTVVTVT       0.583       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
372       380 NSNYFRGIV       0.582       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
136       144 TKYGFDGVM       0.577       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
135       143 MTKYGFDGV       0.577       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
16       24 FGSNIRPNV       0.574       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
180       188 LPATIASYD       0.566       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
277       285 FTQTPGFLS       0.561       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
339       347 ITEQGYGGM       0.559       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
96       104 KGNAKAMIA       0.558       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
210       218 DGPWAYTVG       0.553       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
240       248 RHKMVMAVP       0.551       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
239       247 PRHKMVMAV       0.551       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
341       349 EQGYGGMSV       0.55       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
50       58 PEDIDTSLC       0.549       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
371       379 INSNYFRGI       0.549       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
63       71 YSYFGIDAS       0.548       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
448       456 EVSRTCVDH       0.54       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
358       366 HGVCGDKNP       0.54       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
106       114 GGASMSDQF       0.54       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
306       314 HDNTAIYAV       0.538       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
83       91 MITLHDMEH       0.537       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
313       321 AVYVHDNHA       0.537       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
425       433 CKKGDFGLE       0.532       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
424       432 ECKKGDFGL       0.532       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
406       414 HCHQEGFFR       0.531       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
66       74 FGIDASSHE       0.526       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
196       204 SNYVDFMNV       0.525       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
373       381 SNYFRGIVT       0.522       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
158       166 FVKLLDKFD       0.518       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
430       438 FGLEQTVHH       0.516       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
80       88 QYLMITLHD       0.515       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
79       87 DQYLMITLH       0.515       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
377       385 RGIVTEPTV       0.512       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
70       78 ASSHEIKLL       0.5       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
361       369 CGDKNPLLH       0.5       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search

Source: Epitopes are predicted using BepiPred webserver implemented in IEDB Analysis Resource at http://tools.iedb.org/main/bcell/


Thanks for using SDAP Database