List of B-cell epitopes predicted by BepiPred method ( using a window size of 9 amino acids)

>Input Sequence

SSCEVALSYYPTPLAKEDFLRCLVKEIPPRLLYAKSSPAYPSVLGQTIRNSRWSSPDNVK
PIYIVTPTNASHIQSAVVCGRRHGVRIRVRSGGHDYEGLSYRSLQPEEFAVVDLSKMRAV
WVDGKARTAWVDSGAQLGELYYAIHKASPVLAFPAGVCPTIGVGGNFAGGGFGMLLRKYG
IAAENVIDVKLVDANGTLHDKKSMGDDHFWAVRGGGGESFGIVVAWKVRLLPVPPTVTVF
KIPKKASEGAVDIINRWQVVAPQLPDDLMIRVIAQGPTATFEAMYLGTCQTLTPMMSSKF
PELGMNASHCNEMSWIQSIPFVHLGHRDNIEDDLLNRNNTFKPFAEYKSDYVYEPFPKEV
WEQIFSTWLLKPGAGIMIFDPYGATISATPEWATPFPHRKGVLFNIQYVNYWFAPGAGAA
PLSWSKEIYNYMEPYVSKNPRQAYANYRDIDLGRNEVVNDVSTFSSGLVWGQKYFKGNFQ
RLAITKGKVDPTDYFRNEQSIPPLIQKY


Start Position       End Position       Peptide       Score       PD Search in SDAP       Cross-Reactivity Prediction
491       499 PTDYFRNEQ       5.764       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
490       498 DPTDYFRNE       5.558       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
441       449 RQAYANYRD       5.395       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
438       446 KNPRQAYAN       5.235       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
492       500 TDYFRNEQS       4.996       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
440       448 PRQAYANYR       4.995       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
434       442 PYVSKNPRQ       4.905       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
433       441 EPYVSKNPR       4.905       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
49       57 RNSRWSSPD       4.865       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
346       354 EYKSDYVYE       4.625       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
100       108 SYRSLQPEE       4.405       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
437       445 SKNPRQAYA       4.362       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
347       355 YKSDYVYEP       4.13       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
439       447 NPRQAYANY       4.101       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
200       208 DKKSMGDDH       4.014       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
199       207 HDKKSMGDD       4.014       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
50       58 NSRWSSPDN       3.994       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
342       350 KPFAEYKSD       3.965       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
486       494 KGKVDPTDY       3.457       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
336       344 NRNNTFKPF       3.289       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
331       339 EDDLLNRNN       3.229       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
436       444 VSKNPRQAY       3.205       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
435       443 YVSKNPRQA       3.205       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
485       493 TKGKVDPTD       3.184       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
10       18 YPTPLAKED       3.144       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
335       343 LNRNNTFKP       3.133       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
343       351 PFAEYKSDY       3.106       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
426       434 KEIYNYMEP       3.065       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
473       481 KYFKGNFQR       3.061       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
488       496 KVDPTDYFR       2.962       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
9       17 YYPTPLAKE       2.95       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
325       333 GHRDNIEDD       2.894       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
101       109 YRSLQPEEF       2.846       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
195       203 NGTLHDKKS       2.784       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
52       60 RWSSPDNVK       2.751       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
351       359 YVYEPFPKE       2.731       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
472       480 QKYFKGNFQ       2.706       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
345       353 AEYKSDYVY       2.698       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
332       340 DDLLNRNNT       2.691       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
425       433 SKEIYNYME       2.657       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
350       358 DYVYEPFPK       2.633       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
33       41 YAKSSPAYP       2.597       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
431       439 YMEPYVSKN       2.512       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
430       438 NYMEPYVSK       2.512       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
94       102 HDYEGLSYR       2.498       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
432       440 MEPYVSKNP       2.479       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
46       54 QTIRNSRWS       2.463       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
95       103 DYEGLSYRS       2.46       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
241       249 KIPKKASEG       2.427       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
493       501 DYFRNEQSI       2.426       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
326       334 HRDNIEDDL       2.411       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
427       435 EIYNYMEPY       2.402       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
489       497 VDPTDYFRN       2.382       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
8       16 SYYPTPLAK       2.283       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
348       356 KSDYVYEPF       2.282       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
494       502 YFRNEQSIP       2.247       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
34       42 AKSSPAYPS       2.221       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
495       503 FRNEQSIPP       2.217       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
340       348 TFKPFAEYK       2.214       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
423       431 SWSKEIYNY       2.184       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
53       61 WSSPDNVKP       2.172       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
240       248 FKIPKKASE       2.124       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
496       504 RNEQSIPPL       2.112       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
194       202 ANGTLHDKK       2.099       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
99       107 LSYRSLQPE       2.098       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
201       209 KKSMGDDHF       2.081       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
337       345 RNNTFKPFA       2.066       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
448       456 RDIDLGRNE       2.057       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
341       349 FKPFAEYKS       2.056       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
48       56 IRNSRWSSP       2.042       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
392       400 WATPFPHRK       2.041       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
355       363 PFPKEVWEQ       2.025       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
354       362 EPFPKEVWE       2.025       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
198       206 LHDKKSMGD       1.982       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
429       437 YNYMEPYVS       1.968       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
442       450 QAYANYRDI       1.931       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
393       401 ATPFPHRKG       1.921       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
47       55 TIRNSRWSS       1.906       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
90       98 RSGGHDYEG       1.893       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
470       478 WGQKYFKGN       1.878       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
443       451 AYANYRDID       1.862       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
447       455 YRDIDLGRN       1.861       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
446       454 NYRDIDLGR       1.861       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
51       59 SRWSSPDNV       1.843       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
102       110 RSLQPEEFA       1.835       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
353       361 YEPFPKEVW       1.832       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
338       346 NNTFKPFAE       1.827       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
45       53 GQTIRNSRW       1.819       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
339       347 NTFKPFAEY       1.78       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
391       399 EWATPFPHR       1.768       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
349       357 SDYVYEPFP       1.765       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
193       201 DANGTLHDK       1.752       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
11       19 PTPLAKEDF       1.737       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
197       205 TLHDKKSMG       1.713       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
196       204 GTLHDKKSM       1.713       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
55       63 SPDNVKPIY       1.693       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
334       342 LLNRNNTFK       1.671       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
35       43 KSSPAYPSV       1.632       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
28       36 PPRLLYAKS       1.63       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
424       432 WSKEIYNYM       1.613       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
88       96 RVRSGGHDY       1.606       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
471       479 GQKYFKGNF       1.547       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
294       302 PMMSSKFPE       1.522       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
444       452 YANYRDIDL       1.52       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
487       495 GKVDPTDYF       1.497       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
387       395 SATPEWATP       1.497       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
344       352 FAEYKSDYV       1.491       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
389       397 TPEWATPFP       1.48       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
327       335 RDNIEDDLL       1.462       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
25       33 KEIPPRLLY       1.462       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
177       185 RKYGIAAEN       1.46       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
54       62 SSPDNVKPI       1.448       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
324       332 LGHRDNIED       1.429       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
44       52 LGQTIRNSR       1.426       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
89       97 VRSGGHDYE       1.42       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
30       38 RLLYAKSSP       1.413       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
29       37 PRLLYAKSS       1.413       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
394       402 TPFPHRKGV       1.412       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
330       338 IEDDLLNRN       1.407       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
329       337 NIEDDLLNR       1.407       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
244       252 KKASEGAVD       1.402       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
66       74 TPTNASHIQ       1.398       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
390       398 PEWATPFPH       1.396       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
333       341 DLLNRNNTF       1.395       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
32       40 LYAKSSPAY       1.385       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
480       488 QRLAITKGK       1.365       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
97       105 EGLSYRSLQ       1.343       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
484       492 ITKGKVDPT       1.336       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
67       75 PTNASHIQS       1.298       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
243       251 PKKASEGAV       1.298       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
352       360 VYEPFPKEV       1.294       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
293       301 TPMMSSKFP       1.268       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
93       101 GHDYEGLSY       1.262       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
474       482 YFKGNFQRL       1.262       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
13       21 PLAKEDFLR       1.258       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
80       88 GRRHGVRIR       1.231       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
242       250 IPKKASEGA       1.226       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
125       133 KARTAWVDS       1.216       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
96       104 YEGLSYRSL       1.215       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
328       336 DNIEDDLLN       1.2       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
98       106 GLSYRSLQP       1.199       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
141       149 YYAIHKASP       1.195       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
323       331 HLGHRDNIE       1.164       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
422       430 LSWSKEIYN       1.15       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
291       299 TLTPMMSSK       1.127       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
421       429 PLSWSKEIY       1.105       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
202       210 KSMGDDHFW       1.094       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
255       263 NRWQVVAPQ       1.031       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
428       436 IYNYMEPYV       1.029       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
419       427 AAPLSWSKE       1.027       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
275       283 QGPTATFEA       1.019       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
274       282 AQGPTATFE       1.019       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
238       246 TVFKIPKKA       0.98       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
290       298 QTLTPMMSS       0.976       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
298       306 SKFPELGMN       0.974       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
454       462 RNEVVNDVS       0.969       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
388       396 ATPEWATPF       0.967       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
478       486 NFQRLAITK       0.961       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
445       453 ANYRDIDLG       0.96       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
4       12 EVALSYYPT       0.949       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
261       269 APQLPDDLM       0.948       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
6       14 ALSYYPTPL       0.941       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
7       15 LSYYPTPLA       0.941       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
499       507 QSIPPLIQK       0.94       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
483       491 AITKGKVDP       0.936       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
12       20 TPLAKEDFL       0.927       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
82       90 RHGVRIRVR       0.923       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
81       89 RRHGVRIRV       0.923       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
277       285 PTATFEAMY       0.922       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
357       365 PKEVWEQIF       0.918       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
356       364 FPKEVWEQI       0.918       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
239       247 VFKIPKKAS       0.91       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
124       132 GKARTAWVD       0.898       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
123       131 DGKARTAWV       0.898       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
122       130 VDGKARTAW       0.898       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
121       129 WVDGKARTA       0.898       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
56       64 PDNVKPIYI       0.886       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
407       415 QYVNYWFAP       0.871       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
469       477 VWGQKYFKG       0.867       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
27       35 IPPRLLYAK       0.853       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
500       508 SIPPLIQKY       0.85       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
68       76 TNASHIQSA       0.848       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
5       13 VALSYYPTP       0.847       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
86       94 RIRVRSGGH       0.842       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
397       405 PHRKGVLFN       0.839       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
263       271 QLPDDLMIR       0.833       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
139       147 ELYYAIHKA       0.824       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
498       506 EQSIPPLIQ       0.814       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
475       483 FKGNFQRLA       0.814       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
297       305 SSKFPELGM       0.812       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
296       304 MSSKFPELG       0.812       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
295       303 MMSSKFPEL       0.812       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
395       403 PFPHRKGVL       0.807       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
138       146 GELYYAIHK       0.807       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
92       100 GGHDYEGLS       0.797       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
91       99 SGGHDYEGL       0.797       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
358       366 KEVWEQIFS       0.796       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
452       460 LGRNEVVND       0.795       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
451       459 DLGRNEVVN       0.795       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
105       113 QPEEFAVVD       0.78       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
449       457 DIDLGRNEV       0.779       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
301       309 PELGMNASH       0.773       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
497       505 NEQSIPPLI       0.756       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
176       184 LRKYGIAAE       0.749       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
26       34 EIPPRLLYA       0.739       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
299       307 KFPELGMNA       0.734       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
31       39 LLYAKSSPA       0.729       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
468       476 LVWGQKYFK       0.722       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
237       245 VTVFKIPKK       0.72       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
87       95 IRVRSGGHD       0.718       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
459       467 NDVSTFSSG       0.716       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
453       461 GRNEVVNDV       0.715       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
455       463 NEVVNDVST       0.714       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
420       428 APLSWSKEI       0.713       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
260       268 VAPQLPDDL       0.711       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
306       314 NASHCNEMS       0.708       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
103       111 SLQPEEFAV       0.695       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
24       32 VKEIPPRLL       0.693       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
23       31 LVKEIPPRL       0.693       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
63       71 YIVTPTNAS       0.69       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
60       68 KPIYIVTPT       0.687       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
113       121 DLSKMRAVW       0.681       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
386       394 ISATPEWAT       0.678       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
385       393 TISATPEWA       0.678       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
384       392 ATISATPEW       0.678       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
292       300 LTPMMSSKF       0.676       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
36       44 SSPAYPSVL       0.673       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
380       388 DPYGATISA       0.669       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
258       266 QVVAPQLPD       0.663       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
120       128 VWVDGKART       0.66       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
476       484 KGNFQRLAI       0.659       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
262       270 PQLPDDLMI       0.657       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
227       235 KVRLLPVPP       0.655       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
192       200 VDANGTLHD       0.65       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
38       46 PAYPSVLGQ       0.642       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
259       267 VVAPQLPDD       0.64       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
383       391 GATISATPE       0.639       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
140       148 LYYAIHKAS       0.637       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
83       91 HGVRIRVRS       0.632       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
405       413 NIQYVNYWF       0.629       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
404       412 FNIQYVNYW       0.629       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
321       329 FVHLGHRDN       0.616       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
115       123 SKMRAVWVD       0.613       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
135       143 AQLGELYYA       0.61       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
206       214 DDHFWAVRG       0.606       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
205       213 GDDHFWAVR       0.606       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
127       135 RTAWVDSGA       0.602       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
126       134 ARTAWVDSG       0.602       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
65       73 VTPTNASHI       0.599       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
64       72 IVTPTNASH       0.599       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
39       47 AYPSVLGQT       0.599       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
134       142 GAQLGELYY       0.598       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
320       328 PFVHLGHRD       0.593       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
479       487 FQRLAITKG       0.591       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
418       426 GAAPLSWSK       0.587       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
481       489 RLAITKGKV       0.585       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
276       284 GPTATFEAM       0.583       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
382       390 YGATISATP       0.578       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
381       389 PYGATISAT       0.578       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
359       367 EVWEQIFST       0.574       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
379       387 FDPYGATIS       0.573       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
142       150 YAIHKASPV       0.566       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
466       474 SGLVWGQKY       0.553       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
203       211 SMGDDHFWA       0.553       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
178       186 KYGIAAENV       0.553       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
61       69 PIYIVTPTN       0.552       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
132       140 DSGAQLGEL       0.545       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
43       51 VLGQTIRNS       0.541       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
42       50 SVLGQTIRN       0.541       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
458       466 VNDVSTFSS       0.537       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
311       319 NEMSWIQSI       0.534       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
128       136 TAWVDSGAQ       0.532       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
256       264 RWQVVAPQL       0.529       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
305       313 MNASHCNEM       0.523       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
304       312 GMNASHCNE       0.523       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
41       49 PSVLGQTIR       0.52       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
236       244 TVTVFKIPK       0.52       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
366       374 STWLLKPGA       0.516       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
312       320 EMSWIQSIP       0.514       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search
133       141 SGAQLGELY       0.511       Click here for PD Search       Click here for Cross-React search

Source: Epitopes are predicted using BepiPred webserver implemented in IEDB Analysis Resource at http://tools.iedb.org/main/bcell/


Thanks for using SDAP Database