The University of Texas Medical Branch
Department of Biochemistry and Molecular Biology Sealy Center for Structural Biology Computational Biology


SDAP Home Page
SDAP Overview

Search SDAP
SDAP All
SDAP Food

SDAP Tools
AllergenAI
FAO/WHO Allergenicity Test
FASTA Search in SDAP
Peptide Match
Peptide Similarity
Peptide-Protein PD Index
Aller_ML, Allergen Markup Language
List SDAP

About SDAP
General Information
Manual
FAQ
Publications
Who Are We
Advisory Board
New Allergen Submission form

Allergy Links

Our Software Tools
MPACK
FANTOM
GETAREA
InterProSurf
EpiSearch

Allergen Databases
WHO/IUIS Allergen Nomenclature database
FARRP Allergen Protein Database (University of Nebraska)
Allergen Database for Food Safety (ADFS)
COMPARE database
ALLFAM (Medical University of Vienna)
Allermatch (Wageninen University)
Allergome Database

Protein Databases
PDB
MMDB - Entrez
SWISS-PROT
NCBI - Entrez
PIR

Protein Classification
CATH
FSSP
iProClass
ProtoMap
SCOP
VAST

Bioinformatics Servers
BLAST @ NCBI
FASTA @ EMBL-EBI
Peptide Match @ PIR
ClustalW @ EMBL - EBI


                SDAP 2.0 - Structural Database of Allergenic Proteins
Go to: SDAP All allergens       Go to: SDAP Food allergens
Send a comment to Werner Braun      Submit new allergen information to SDAP
  
Alphabetical listing of allergens: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Access to SDAP is available free of charge for Academic and non-profit use.< Licenses for commercial use can be obtained by contacting W. Braun (webraun@utmb.edu). Secure access to SDAP is available from https://fermi.utmb.edu/SDAP


Input Sequence

IPADKVFLRKQWDVLRLVHRIHQHSIIPEQVTVGDSYDIEANINNYKNPRVVKNFMALYK
KDPVKRGEPFSTYYIKHREQAIMLFELFYYANDYDTFYKTACWARDRVNEGMFLYSFNIA
IMHREDMQDIVVPAFYEIYPFLFVENDVIQKAYDYKMKESGHLNEPHTHVIPVNFTLRNQ
EQLLSYFTEDVFLNAFNTYFRYMYPTWFNYTKYEYDVPRHGEQFYYFNQQMFARYMLERY
SNDMPEIQPFTYTKPFKTPYNPQLRYPNGQEVPARPAYMMPQDFDLMYVSDIKNYEKRVA
DAVDFGYVFCDKMISHSLYNNEKGLEWLGQIVEGNSMHPDFYGHIFHMYRSLLGHITDPF
HKHGVAPSALEHPETSLRDPAFYQIWKRVQHYFNKFQMKQPYYTREELAFDGVKIDNVDV
GKLYTYFEPYEMGLSNAVKVGKLEDVPNVDIRARNYRLNHKPFTYNVEVTSEKDTPVYVR
VFLGPKYNYYGHEYDLNERRNYFVEIDRFPYQLHTGKNTIQRNSHDSSVVAQEQDTYKVL
YKKVNEAYEGKTTYTYEKQDKYCGLPEHLLIPKGKKGGQAFTVYVIVTPYDKAVEKEEHH
FKAYSYCGVGPHDSVYDKKPLGFPFDRPIHSYDFVTPNMFMKDVFIFHKKYEEVEQH
Sequence Info Allergen Name Length Opt Bits Score E Value
D0VNY7 Bla g 3.0101 657 4567 1047.2 0
Q25641 Per a 3.0101 685 2781 640.1 1.5e-184
AAB09632 Per a 3.0201 631 2780 639.8 1.7e-184
AAB62731 Per a 3.0202 470 2009 464.2 9.4e-132
AAB63595 Per a 3.0203 393 1656 383.7 1.3e-107
G1AP69 Pen m 7.0101 683 1168 272.4 7.4e-74
AEB77775 Pen m 7.0102 683 1168 272.4 7.4e-74
Please note: Alignment made with FASTA version 36.3.8. As explained in the FASTA manual, the bit score is equivalent to the bit score reported by BLAST. A 1 bit increase in score corresponds to a 2-fold reduction in expectation, and a 10-bit increase implies 1000-fold lower expectation. Sequences with E values < 0.01 are almost always homologous. All FASTA search sequence alignment are printed in Blast format where Query is input sequence, and Sbjct is sequence found in the database.

Sequence Alignment: 1. Allergen Name: Bla g 3.0101 Sequence ID: D0VNY7

 Score = 1047.2 bits 4567, Expect = 0
 Identities = 657/657 100%, Positives = 657/657 100%, Gaps = 0/657 0%
Query 1  IPADKVFLRKQWDVLRLVHRIHQHSIIPEQVTVGDSYDIEANINNYKNPRVVKNFMALYK 60
      IPADKVFLRKQWDVLRLVHRIHQHSIIPEQVTVGDSYDIEANINNYKNPRVVKNFMALYK
Sbjct 1  IPADKVFLRKQWDVLRLVHRIHQHSIIPEQVTVGDSYDIEANINNYKNPRVVKNFMALYK 60
Query 61  KDPVKRGEPFSTYYIKHREQAIMLFELFYYANDYDTFYKTACWARDRVNEGMFLYSFNIA 120
      KDPVKRGEPFSTYYIKHREQAIMLFELFYYANDYDTFYKTACWARDRVNEGMFLYSFNIA
Sbjct 61  KDPVKRGEPFSTYYIKHREQAIMLFELFYYANDYDTFYKTACWARDRVNEGMFLYSFNIA 120
Query 121 IMHREDMQDIVVPAFYEIYPFLFVENDVIQKAYDYKMKESGHLNEPHTHVIPVNFTLRNQ 180
      IMHREDMQDIVVPAFYEIYPFLFVENDVIQKAYDYKMKESGHLNEPHTHVIPVNFTLRNQ
Sbjct 121 IMHREDMQDIVVPAFYEIYPFLFVENDVIQKAYDYKMKESGHLNEPHTHVIPVNFTLRNQ 180
Query 181 EQLLSYFTEDVFLNAFNTYFRYMYPTWFNYTKYEYDVPRHGEQFYYFNQQMFARYMLERY 240
      EQLLSYFTEDVFLNAFNTYFRYMYPTWFNYTKYEYDVPRHGEQFYYFNQQMFARYMLERY
Sbjct 181 EQLLSYFTEDVFLNAFNTYFRYMYPTWFNYTKYEYDVPRHGEQFYYFNQQMFARYMLERY 240
Query 241 SNDMPEIQPFTYTKPFKTPYNPQLRYPNGQEVPARPAYMMPQDFDLMYVSDIKNYEKRVA 300
      SNDMPEIQPFTYTKPFKTPYNPQLRYPNGQEVPARPAYMMPQDFDLMYVSDIKNYEKRVA
Sbjct 241 SNDMPEIQPFTYTKPFKTPYNPQLRYPNGQEVPARPAYMMPQDFDLMYVSDIKNYEKRVA 300
Query 301 DAVDFGYVFCDKMISHSLYNNEKGLEWLGQIVEGNSMHPDFYGHIFHMYRSLLGHITDPF 360
      DAVDFGYVFCDKMISHSLYNNEKGLEWLGQIVEGNSMHPDFYGHIFHMYRSLLGHITDPF
Sbjct 301 DAVDFGYVFCDKMISHSLYNNEKGLEWLGQIVEGNSMHPDFYGHIFHMYRSLLGHITDPF 360
Query 361 HKHGVAPSALEHPETSLRDPAFYQIWKRVQHYFNKFQMKQPYYTREELAFDGVKIDNVDV 420
      HKHGVAPSALEHPETSLRDPAFYQIWKRVQHYFNKFQMKQPYYTREELAFDGVKIDNVDV
Sbjct 361 HKHGVAPSALEHPETSLRDPAFYQIWKRVQHYFNKFQMKQPYYTREELAFDGVKIDNVDV 420
Query 421 GKLYTYFEPYEMGLSNAVKVGKLEDVPNVDIRARNYRLNHKPFTYNVEVTSEKDTPVYVR 480
      GKLYTYFEPYEMGLSNAVKVGKLEDVPNVDIRARNYRLNHKPFTYNVEVTSEKDTPVYVR
Sbjct 421 GKLYTYFEPYEMGLSNAVKVGKLEDVPNVDIRARNYRLNHKPFTYNVEVTSEKDTPVYVR 480
Query 481 VFLGPKYNYYGHEYDLNERRNYFVEIDRFPYQLHTGKNTIQRNSHDSSVVAQEQDTYKVL 540
      VFLGPKYNYYGHEYDLNERRNYFVEIDRFPYQLHTGKNTIQRNSHDSSVVAQEQDTYKVL
Sbjct 481 VFLGPKYNYYGHEYDLNERRNYFVEIDRFPYQLHTGKNTIQRNSHDSSVVAQEQDTYKVL 540
Query 541 YKKVNEAYEGKTTYTYEKQDKYCGLPEHLLIPKGKKGGQAFTVYVIVTPYDKAVEKEEHH 600
      YKKVNEAYEGKTTYTYEKQDKYCGLPEHLLIPKGKKGGQAFTVYVIVTPYDKAVEKEEHH
Sbjct 541 YKKVNEAYEGKTTYTYEKQDKYCGLPEHLLIPKGKKGGQAFTVYVIVTPYDKAVEKEEHH 600
Query 601 FKAYSYCGVGPHDSVYDKKPLGFPFDRPIHSYDFVTPNMFMKDVFIFHKKYEEVEQH 657
      FKAYSYCGVGPHDSVYDKKPLGFPFDRPIHSYDFVTPNMFMKDVFIFHKKYEEVEQH
Sbjct 601 FKAYSYCGVGPHDSVYDKKPLGFPFDRPIHSYDFVTPNMFMKDVFIFHKKYEEVEQH 657

Sequence Alignment: 2. Allergen Name: Per a 3.0101 Sequence ID: Q25641

 Score = 640.1 bits 2781, Expect = 2e-184
 Identities = 396/649 61%, Positives = 500/649 77%, Gaps = 7/649 1%
Query 3  ADKVFLRKQWDVLRLVHRIHQHSIIPEQVTVGDSYDIEANINNYKNPRVVKNFMALYKKD 62
      ADK FL KQ DVLRL HR+HQH+I+ +QV VG   +    P    L + 
Sbjct 28  ADKQFLAKQRDVLRLFHRVHQHNILNDQVEVGIPMTSKQTSATTVPPSGEAVHGVLQEGH 87
Query 63  PVKRGEPFSTYYIKHREQAIMLFELFYYANDYDTFYKTACWARDRVNEGMFLYSFNIAIM 122
        RGEPFS Y KHREQAIML++L+Y+ANDYDTFYKTACWARDRVNEGMF+YSF+IA+ 
Sbjct 88  ARPRGEPFSVNYEKHREQAIMLYDLLYFANDYDTFYKTACWARDRVNEGMFMYSFSIAVF 147
Query 123 HREDMQDIVVPAFYEIYPFLFVENDVIQKAYDYKMKESGHLNEPHTHVIPVNFTLRNQEQ 182
      HR+DMQ +++P YE+YP+LFV++DVI+ A Y MK +G  E H+HVIPVNFTLR Q++
Sbjct 148 HRDDMQGVMLPPPYEVYPYLFVDHDVIHMAQKYWMKNAGS-GEHHSHVIPVNFTLRTQDH 206
Query 183 LLSYFTEDVFLNAFNTYFRYMYPTWFNYTKYEYDVPRHGEQFYYFNQQMFARYMLERYSN 242
      LL+YFT DV LNAFNTY+RY YP+W+N T Y +++ R GEQFYY +Q++ARY LER SN
Sbjct 207 LLAYFTSDVNLNAFNTYYRYYYPSWYNTTLYGHNIDRRGEQFYYTYKQIYARYFLERLSN 266
Query 243 DMPEIQPFTYTKPFKTPYNPQLRYPNGQEVPARPAYMMPQDFDLMYVSDIKNYEKRVADA 302
      D+P++ PF Y+KP K+ YNP LRY NG+E+P RP+ M  +FDL Y++DIKNYEKRV DA
Sbjct 267 DLPDVYPFYYSKPVKSAYNPNLRYHNGEEMPVRPSNMYVTNFDLYYIADIKNYEKRVEDA 326
Query 303 VDFGYVFCDKMISHSLYNNEKGLEWLGQIVEGNSMHPDFY--GHIFHMYRSLLGHITDPF 360
      +DFGY F + M HSLY++ G+E+L ++EGN  P+FY G I+HMY S++GHI DP+
Sbjct 327 IDFGYAFDEHMKPHSLYHDVHGMEYLADMIEGNMDSPNFYFYGSIYHMYHSMIGHIVDPY 386
Query 361 HKHGVAPSALEHPETSLRDPAFYQIWKRVQHYFNKFQMKQPYYTREELAFDGVKIDNVDV 420
      HK G+APS LEHPET LRDP FYQ+WKRV H F K++ + P YT +ELAF+GVK++NVDV
Sbjct 387 HKMGLAPS-LEHPETVLRDPVFYQLWKRVDHLFQKYKNRLPRYTHDELAFEGVKVENVDV 445
Query 421 GKLYTYFEPYEMGLSNAVKVGKLEDVPNVDIRARNYRLNHKPFTYNVEVTSEKDTPVYVR 480
      GKLYTYFE Y+M L AV V ++ + NVD++  RLNHKPFTYN+EV+S+K  VYV 
Sbjct 446 GKLYTYFEQYDMSLDMAVYVNNVDQISNVDVQL-AVRLNHKPFTYNIEVSSDKAQDVYVA 504
Query 481 VFLGPKYNYYGHEYDLNERRNYFVEIDRFPYQLHTGKNTIQRNSHDSSVVAQEQDTYKVL 540
      VFLGPKY+Y G EYDLN+RR+YFVE+DRFPY++ GK I+RNSHDS+++A E+D+Y+ +
Sbjct 505 VFLGPKYDYLGREYDLNDRRHYFVEMDRFPYHVGAGKTVIERNSHDSNIIAPERDSYRTF 564
Query 541 YKKVNEAYEGKTTYTYEKQDKYCGLPEHLLIPKGKKGGQAFTVYVIVTPYDKAVEK--EE 598
      YKKV EAYEGK+ Y +K  YCG PE+LLIPKGKKGGQA+T YVIVTPY K E  E 
Sbjct 565 YKKVQEAYEGKSQYYVDKGHNYCGYPENLLIPKGKKGGQAYTFYVIVTPYVKQDEHDFEP 624
Query 599 HHFKAYSYCGVGPHDSVYDKKPLGFPFDRPIHSYDFVTPNMFMKDVFIFHKKYEEV 654
      +++KA+SYCGVG   D KPLG+PFDR I+S DF TPNM+ KDV IFHKKY+EV
Sbjct 625 YNYKAFSYCGVGSERKYPDNKPLGYPFDRKIYSNDFYTPNMYFKDVIIFHKKYDEV 680

Sequence Alignment: 3. Allergen Name: Per a 3.0201 Sequence ID: AAB09632

 Score = 639.8 bits 2780, Expect = 2e-184
 Identities = 392/620 63%, Positives = 492/620 79%, Gaps = 7/620 1%
Query 33  VGDSYDIEANINNYKNPRVVKNFMALYKKDPVKRGEPFSTYYIKHREQAIMLFELFYYAN 92
      +GD YDIEANI +YK P VVKNF++ YKK + RGEPFS YY KHREQAI LFELF+ AN
Sbjct 2  IGDHYDIEANIGHYKYPHVVKNFISYYKKGLLPRGEPFSVYYEKHREQAIKLFELFFAAN 61
Query 93  DYDTFYKTACWARDRVNEGMFLYSFNIAIMHREDMQDIVVPAFYEIYPFLFVENDVIQKA 152
      DYDTFYKTACWARDRVNEGMF+Y++ +A HRED +D+V+P YE+ P+LFVE+DVIQ+A
Sbjct 62  DYDTFYKTACWARDRVNEGMFMYALTVAAFHREDTKDLVLPPPYEVNPYLFVEDDVIQQA 121
Query 153 YDYKMKESGHLNEPHT-HVIPVNFTLRNQEQLLSYFTEDVFLNAFNTYFRYMYPTWFNYT 211
      Y Y KESG  + H HVIPVNFT R+QE L++YF EDV LNAFN YFRY+YP+WFN T
Sbjct 122 YKYWTKESG--TDKHVEHVIPVNFTARSQEDLVAYFREDVDLNAFNMYFRYIYPSWFNTT 179
Query 212 KYEYDVPRHGEQFYYFNQQMFARYMLERYSNDMPEIQPFTYTKPFKTPYNPQLRYPNGQE 271
       Y   R GEQFYY +Q++ARY LER SN +P+++PF Y+KP+KT YNP+LRY NG+E
Sbjct 180 LYGKSFDRRGEQFYYTYHQIYARYFLERLSNSLPDVKPFQYSKPLKTGYNPHLRYHNGEE 239
Query 272 VPARPAYMMPQDFDLMYVSDIKNYEKRVADAVDFGYVFCDKMISHSLYNNEKGLEWLGQI 331
      +PARP+ M P +FDL YVSDIKNYE+RV A+DFGY F +  +SLY+++ G+++LGQ+
Sbjct 240 MPARPSNMYPTNFDLFYVSDIKNYERRVEKAIDFGYAFDEHRTPYSLYHDQHGMDYLGQM 299
Query 332 VEG--NSMHPDFYGHIFHMYRSLLGHITDPFHKHGVAPSALEHPETSLRDPAFYQIWKRV 389
      +EG NS H FYG +FH YR L+GH+ DP+HK+G+APSALEHP+T+LRDPAFYQ+WKR+
Sbjct 300 IEGTRNSPHQYFYGSVFHFYRLLVGHVVDPYHKNGLAPSALEHPQTALRDPAFYQLWKRI 359
Query 390 QHYFNKFQMKQPYYTREELAFDGVKIDNVDVGKLYTYFEPYEMGLSNAVKVGKLEDVPNV 449
       H  K++ + P YT +EL+F GVKI+NVDVGKLYTYFE +E L NA+ +GKLED  
Sbjct 360 DHIVQKYKNRLPRYTYDELSFPGVKIENVDVGKLYTYFEHFEHSLGNAMYLGKLEDYMKA 419
Query 450 DIRARNYRLNHKPFTYNVEVTSEKDTPVYVRVFLGPKYNYYGHEYDLNERRNYFVEIDRF 509
       IRAR+YRLNHKPFTYN+EV+S+K  VYVR+FLGPKY+ GHE +L+ERR+YFVE+DRF
Sbjct 420 SIRARHYRLNHKPFTYNIEVSSDKAQDVYVRIFLGPKYDSLGHECELDERRHYFVEMDRF 479
Query 510 PYQLHTGKNTIQRNSHDSSVVAQEQDTYKVLYKKVNEAYEGKTTYTYEKQDKYCGLPEHL 569
       +++ GK I+R SHDSS+++ +D+Y+ L+KKV++A + K Y +K KYCG PE+L
Sbjct 480 VHKVEAGKTVIERKSHDSSIISDSHDSYRNLFKKVSDALQEKDQYYIDKSHKYCGYPENL 539
Query 570 LIPKGKKGGQAFTVYVIVTPYDKAVEK--EEHHFKAYSYCGVGPHDSVYDKKPLGFPFDR 627
      L+PKGKKGGQ FT YVIVTPY K E  E +H+KA+SYCGVG   D KPLGFPFDR
Sbjct 540 LLPKGKKGGQTFTFYVIVTPYVKQDEHDFEPYHYKAFSYCGVGHGRKYPDDKPLGFPFDR 599
Query 628 PIHSYDFVTPNMFMKDVFIFHKKYEEV 654
       IH YDF TPNM+ KDV IFHKKY+EV
Sbjct 600 KIHDYDFYTPNMYFKDVVIFHKKYDEV 626

Sequence Alignment: 4. Allergen Name: Per a 3.0202 Sequence ID: AAB62731

 Score = 464.2 bits 2009, Expect = 9e-132
 Identities = 282/461 61%, Positives = 359/461 77%, Gaps = 5/461 1%
Query 193 LNAFNTYFRYMYPTWFNYTKYEYDVPRHGEQFYYFNQQMFARYMLERYSNDMPEIQPFTY 252
      LNAFN YFRY+YPTWFN T Y   R GEQFYY +Q++ARY LER SN +P+++PF Y
Sbjct 1  LNAFNMYFRYIYPTWFNTTLYGKTFDRRGEQFYYTYHQIYARYFLERLSNSLPDVKPFQY 60
Query 253 TKPFKTPYNPQLRYPNGQEVPARPAYMMPQDFDLMYVSDIKNYEKRVADAVDFGYVFCDK 312
      +KP+KT YNP+LRY NG+E+PARP+ M P + DL YVSDIKNYE RV A+DF  F + 
Sbjct 61  SKPLKTGYNPHLRYQNGEEMPARPSNMYPTNIDLFYVSDIKNYESRVEKAIDFD-AFDEH 119
Query 313 MISHSLYNNEKGLEWLGQIVEGNSMHPD--FYGHIFHMYRSLLGHITDPFHKHGVAPSAL 370
        +SLY+++ G+++LGQ++EG S P  FYG IFH YR L+GH+ DP+HK+G+APSAL
Sbjct 120 RTPYSLYHDQHGMDYLGQMIEGTSNSPYQYFYGSIFHFYRLLVGHVVDPYHKNGLAPSAL 179
Query 371 EHPETSLRDPAFYQIWKRVQHYFNKFQMKQPYYTREELAFDGVKIDNVDVGKLYTYFEPY 430
      EH +T+LRDPAFYQ+WKR+ H  K++ + P YT +EL+F GVKI+NVDVGKLYTYFE +
Sbjct 180 EHHQTALRDPAFYQLWKRIDHIVQKYKNRLPRYTYDELSFPGVKIENVDVGKLYTYFEHF 239
Query 431 EMGLSNAVKVGKLEDVPNVDIRARNYRLNHKPFTYNVEVTSEKDTPVYVRVFLGPKYNYY 490
      E L NA+ +GKLEDV  +IRAR+YRLNHKPFTYN+EV+S+K  VYVR+FLGPKY+ 
Sbjct 240 EHSLGNAMYLGKLEDVLKANIRARHYRLNHKPFTYNIEVSSDKAQDVYVRIFLGPKYDSL 299
Query 491 GHEYDLNERRNYFVEIDRFPYQLHTGKNTIQRNSHDSSVVAQEQDTYKVLYKKVNEAYEG 550
      GHE +L+ERR+YFVE+DRF +++ GK I+R SHDSS+++ +D+Y+ L+KKV++A EG
Sbjct 300 GHECELDERRHYFVEMDRFVHKVEAGKTVIERKSHDSSIISDSHDSYRNLFKKVSDALEG 359
Query 551 KTTYTYEKQDKYCGLPEHLLIPKGKKGGQAFTVYVIVTPYDKAVEK--EEHHFKAYSYCG 608
      K Y +  KYCG PE+LL+PKGKKGGQ FT YVIVTPY K E  E +H+KA++YCG
Sbjct 360 KDQYYIDNSHKYCGYPENLLLPKGKKGGQTFTFYVIVTPYVKQDEHDLESYHYKAFTYCG 419
Query 609 VGPHDSVYDKKPLGFPFDRPIHSYDFVTPNMFMKDVFIFHKKYEEV 654
      VG   D KPLGFPFDR IH YDF TPNM+ KDV IFHKKY+EV
Sbjct 420 VGHGRKYPDDKPLGFPFDRKIHDYDFYTPNMYFKDVVIFHKKYDEV 465

Sequence Alignment: 5. Allergen Name: Per a 3.0203 Sequence ID: AAB63595

 Score = 383.7 bits 1656, Expect = 1e-107
 Identities = 233/386 60%, Positives = 298/386 77%, Gaps = 4/386 1%
Query 271 EVPARPAYMMPQDFDLMYVSDIKNYEKRVADAVDFGYVFCDKMISHSLYNNEKGLEWLGQ 330
      E+PARP+ M P + DL YVSDIKNYE RV A+DFGY F +  +SLY+++ G+++LGQ
Sbjct 1  EMPARPSNMYPTNIDLFYVSDIKNYESRVEKAIDFGYAFDEHRTPYSLYHDQHGMDYLGQ 60
Query 331 IVEGNSMHPD--FYGHIFHMYRSLLGHITDPFHKHGVAPSALEHPETSLRDPAFYQIWKR 388
      ++EG S P  FYG IFH YR L+GH+ DP+HK+G+APSALEH +T+LRDPAFYQ+WKR
Sbjct 61  MIEGTSNSPYQYFYGSIFHFYRLLVGHVVDPYHKNGLAPSALEHHQTALRDPAFYQLWKR 120
Query 389 VQHYFNKFQMKQPYYTREELAFDGVKIDNVDVGKLYTYFEPYEMGLSNAVKVGKLEDVPN 448
      + H  K++ + P YT +EL+F GVKI+NVDVGKLYTYFE +E L NA+ +GKLED+ 
Sbjct 121 IDHIVQKYKNRLPRYTYDELSFPGVKIENVDVGKLYTYFEHFEHSLGNAMYIGKLEDLLK 180
Query 449 VDIRARNYRLNHKPFTYNVEVTSEKDTPVYVRVFLGPKYNYYGHEYDLNERRNYFVEIDR 508
       +IRA +YRLNHKPFTYN+EV+S+K  VYVR+FLGPKY+ GHE +L+ERR+YFVE+DR
Sbjct 181 ANIRASHYRLNHKPFTYNIEVSSDKAQDVYVRIFLGPKYDSLGHECELDERRHYFVEMDR 240
Query 509 FPYQLHTGKNTIQRNSHDSSVVAQEQDTYKVLYKKVNEAYEGKTTYTYEKQDKYCGLPEH 568
      F +++ GK I+R SHDSS+++ +D+Y+ LYKKV +A E K Y +K KYC PE+
Sbjct 241 FVHKVEAGKTVIERKSHDSSIISDSHDSYRNLYKKVADALEEKDQYYIDKSHKYCNYPEN 300
Query 569 LLIPKGKKGGQAFTVYVIVTPYDKAVEK--EEHHFKAYSYCGVGPHDSVYDKKPLGFPFD 626
      LL+PKGKKGGQ FT YVIVTPY K +  E +H+KA+SYCGVG   D KPLGFPFD
Sbjct 301 LLLPKGKKGGQTFTFYVIVTPYVKQEQHDFEPYHYKAFSYCGVGHGRKYPDDKPLGFPFD 360
Query 627 RPIHSYDFVTPNMFMKDVFIFHKKYEEVEQ 656
      R IH YDF TPNM+ KDV IFHKKY+EV +
Sbjct 361 RKIHDYDFYTPNMYFKDVVIFHKKYDEVHE 390

Sequence Alignment: 6. Allergen Name: Pen m 7.0101 Sequence ID: G1AP69

 Score = 272.4 bits 1168, Expect = 7e-74
 Identities = 208/627 33%, Positives = 357/627 56%, Gaps = 32/627 5%
Query 9  RKQWDVLRLVHRIHQHSIIPEQVTVGDSYDIEANINNYKNP-RVVKNFMALYKKDPV-KR 66
      +KQ DV L+H+I+      DS+D EAN+++Y + + V+ +M  K + + ++
Sbjct 37  QKQHDVNFLLHKIYGDIRDSNLKGKADSFDPEANLSHYSDGGKAVQKLMRDLKDNRLLQQ 96
Query 67  GEPFSTYYIKHREQAIMLFELFYYANDYDTFYKTACWARDRVNEGMFLYSFNIAIMHRED 126
        FS + ++RE+A+MLF+++ + D+DTF  A + R +NEG F+Y++ +A++H  
Sbjct 97  RHWFSLFNPRQREEALMLFDVLIHCKDWDTFVSNAAYFRQIMNEGEFVYALYVAVIHSPL 156
Query 127 MQDIVVPAFYEIYPFLFVENDVIQKAYDYKM-KESGHLNEPHTHVIPVNFTLRNQEQLLS 185
       + +V+P +YE+ P LF ++VI+ AY K ++ G +  T    T +N EQ ++
Sbjct 157 SEHVVLPPLYEVTPHLFTNSEVIEAAYRAKQTQKPGKFKSSFTG------TKKNPEQRVA 210
Query 186 YFTEDVFLNAFNTYFRYMYPTWFNYTKYEYDVPRHGEQFYYFNQQMFARYMLERYSNDMP 245
      YF ED+ +N + +  +P W++ KY + + R GE F++ ++Q+ R+ ER SN + 
Sbjct 211 YFGEDIGMNTHHVTWHMEFPFWWD-DKYSHHLDRKGENFFWVHHQLTVRFDAERLSNYLD 269
Query 246 EIQPFTYTKPFKTPYNPQLRYPNGQEVPARPAYMMPQDFD-LMYVSDIKNYEKRVADAVD 304
       + + + KP  + P+ Y G + P+RP + +D D + + D+  E R+ DA+ 
Sbjct 270 PVDELHWEKPIVQGFAPHTTYKYGGQFPSRPDNVDFEDVDGVARIRDLLIVESRIRDAIA 329
Query 305 FGYVFCDKMISHSLYNNEKGLEWLGQIVEGNSMHPD--FYGHIFHMYRSLLGHITDPFHK 362
       GY+ D+ +H  NE+G++ LG ++E +  P+ +YG + +  +LG +DP K
Sbjct 330 HGYIV-DRAGNHIDIMNERGIDVLGDVIESSLYSPNVQYYGALHNTAHIVLGRQSDPHGK 388
Query 363 HGVAPSALEHPETSLRDPAFYQIWKRVQHYFNKFQMKQPYYTREELAFDGVKIDNVDV-G 421
      + + P LEH ET+ RDP+F+++ K + + F + +  P YT EEL F GV +DNV + G
Sbjct 389 YDLPPGVLEHFETATRDPSFFRLHKYMDNIFKEHKDSLPPYTVEELTFAGVSVDNVAIEG 448
Query 422 KLYTYFEPYEMGLSNAVKVGKLEDVPNVDIRARNYRLNHKPFTYNVEVTSEKDTPVY--V 479
      +L T+FE +E L NAV   E +P+V+I   RLNHK F  ++V++ K  V  V
Sbjct 449 ELETFFEDFEYNLINAVD--DTEQIPDVEISTYVPRLNHKDFKIKIDVSNNKGQEVLATV 506
Query 480 RVFLGPKYNYYGHEYDLNERRNYFVEIDRFPYQLHTGKNTIQRNSHDSSVVAQEQDTYKV 539
      R+F P + G E+ ++E R  +E+D+F +L G + +R S +S+V  + ++ 
Sbjct 507 RIFAWPHLDNNGIEFTFDEGRWNAIELDKFWVKLPAGTHHFERKSSESAVTVPDVPSFAT 566
Query 540 LYKKVNEAYEGKTTYTYEKQDKYCGLPEHLLIPKGKKGGQAFTVYVIVTP--YDKAVE-- 595
      L++K EA G +  + +  G+P +L+PKG + G F + V VT  D AV+ 
Sbjct 567 LFEKTKEALAGADSGLTDFESA-TGIPNRFLLPKGNEQGLEFDLVVAVTDGAADAAVDGL 625
Query 596 KEEHHFKAYSYCGVGPHDSVYDKKPLGFPFDRPIHSYDFVT--PNMFMKDVFIF-HKKY 651
       E  F Y   G H  D +P G+P+DR +     PN   V +F H +Y
Sbjct 626 HENTEFNHY-----GSHGKYPDNRPHGYPLDRKVPDERVFEDLPNFGHIQVKVFNHGEY 679

Sequence Alignment: 7. Allergen Name: Pen m 7.0102 Sequence ID: AEB77775

 Score = 272.4 bits 1168, Expect = 7e-74
 Identities = 208/627 33%, Positives = 357/627 56%, Gaps = 32/627 5%
Query 9  RKQWDVLRLVHRIHQHSIIPEQVTVGDSYDIEANINNYKNP-RVVKNFMALYKKDPV-KR 66
      +KQ DV L+H+I+      DS+D EAN+++Y + + V+ +M  K + + ++
Sbjct 37  QKQHDVNFLLHKIYGDIRDSNLKGKADSFDPEANLSHYSDGGKAVQKLMRDLKDNRLLQQ 96
Query 67  GEPFSTYYIKHREQAIMLFELFYYANDYDTFYKTACWARDRVNEGMFLYSFNIAIMHRED 126
        FS + ++RE+A+MLF+++ + D+DTF  A + R +NEG F+Y++ +A++H  
Sbjct 97  RHWFSLFNPRQREEALMLFDVLIHCKDWDTFVSNAAYFRQIMNEGEFVYALYVAVIHSPL 156
Query 127 MQDIVVPAFYEIYPFLFVENDVIQKAYDYKM-KESGHLNEPHTHVIPVNFTLRNQEQLLS 185
       + +V+P +YE+ P LF ++VI+ AY K ++ G +  T    T +N EQ ++
Sbjct 157 SEHVVLPPLYEVTPHLFTNSEVIEAAYRAKQTQKPGKFKSSFTG------TKKNPEQRVA 210
Query 186 YFTEDVFLNAFNTYFRYMYPTWFNYTKYEYDVPRHGEQFYYFNQQMFARYMLERYSNDMP 245
      YF ED+ +N + +  +P W++ KY + + R GE F++ ++Q+ R+ ER SN + 
Sbjct 211 YFGEDIGMNTHHVTWHMEFPFWWD-DKYSHHLDRKGENFFWVHHQLTVRFDAERLSNYLD 269
Query 246 EIQPFTYTKPFKTPYNPQLRYPNGQEVPARPAYMMPQDFD-LMYVSDIKNYEKRVADAVD 304
       + + + KP  + P+ Y G + P+RP + +D D + + D+  E R+ DA+ 
Sbjct 270 PVDELHWEKPIVQGFAPHTTYKYGGQFPSRPDNVDFEDVDGVARIRDLLIVESRIRDAIA 329
Query 305 FGYVFCDKMISHSLYNNEKGLEWLGQIVEGNSMHPD--FYGHIFHMYRSLLGHITDPFHK 362
       GY+ D+ +H  NE+G++ LG ++E +  P+ +YG + +  +LG +DP K
Sbjct 330 HGYIV-DRAGNHIDIMNERGIDVLGDVIESSLYSPNVQYYGALHNTAHIVLGRQSDPHGK 388
Query 363 HGVAPSALEHPETSLRDPAFYQIWKRVQHYFNKFQMKQPYYTREELAFDGVKIDNVDV-G 421
      + + P LEH ET+ RDP+F+++ K + + F + +  P YT EEL F GV +DNV + G
Sbjct 389 YDLPPGVLEHFETATRDPSFFRLHKYMDNIFKEHKDSLPPYTVEELTFAGVSVDNVAIEG 448
Query 422 KLYTYFEPYEMGLSNAVKVGKLEDVPNVDIRARNYRLNHKPFTYNVEVTSEKDTPVY--V 479
      +L T+FE +E L NAV   E +P+V+I   RLNHK F  ++V++ K  V  V
Sbjct 449 ELETFFEDFEYNLINAVD--DTEQIPDVEISTYVPRLNHKDFKIKIDVSNNKGQEVLATV 506
Query 480 RVFLGPKYNYYGHEYDLNERRNYFVEIDRFPYQLHTGKNTIQRNSHDSSVVAQEQDTYKV 539
      R+F P + G E+ ++E R  +E+D+F +L G + +R S +S+V  + ++ 
Sbjct 507 RIFAWPHLDNNGIEFTFDEGRWNAIELDKFWVKLPAGTHHFERKSSESAVTVPDVPSFAT 566
Query 540 LYKKVNEAYEGKTTYTYEKQDKYCGLPEHLLIPKGKKGGQAFTVYVIVTP--YDKAVE-- 595
      L++K EA G +  + +  G+P +L+PKG + G F + V VT  D AV+ 
Sbjct 567 LFEKTKEALAGADSGLTDFESA-TGIPNRFLLPKGNEQGLEFDLVVAVTDGAADAAVDGL 625
Query 596 KEEHHFKAYSYCGVGPHDSVYDKKPLGFPFDRPIHSYDFVT--PNMFMKDVFIF-HKKY 651
       E  F Y   G H  D +P G+P+DR +     PN   V +F H +Y
Sbjct 626 HENTEFNHY-----GSHGKYPDNRPHGYPLDRKVPDERVFEDLPNFGHIQVKVFNHGEY 679

SDAP Home Page | Search SDAP | SDAP Manual | SDAP FAQ | Contact  
UTMB | Search | Directories | UTMB Map | News | Employment | Sitemap 
This site published by Surendra Negi
Copyright   2001-2023  The University of Texas Medical Branch. Please review our privacy policy and Internet guidelines.